Řešené území (plocha u Násirova náměstí) se nachází v katastrálním území Praha – Modřany, v místě zvaném Na Beránku. Plocha je vymezena ulicemi Platónovou a Pertoldovou. V současné době je plocha vedena odborem životního prostředí jako plocha pro volné pobíhání psů. Většinu plochy zaujímá travnatý porost. Obvod plochy je zarostlý dřevinami. Dřeviny rostou chaoticky bez náznaku nějakého záměru. Jedná se o různě staré nálety. Nacházejí se zde dřeviny druhu Malus, Prunus, Salix a Populus. Většina dřevin je ve špatném nebo velmi špatném stavu, které jsou způsobeny škůdci, chorobami a zanedbanou údržbou. V současnosti se v již zpracovaném projektu na obnovení obvodní výsadby stromů počítá s postupným vykácením převážné většiny dřevin. Zachované bude pouze několik taxonů Quercus robur a Juglans regia (vyznačeny v projektu), které zapadají do nového konceptu.

Dřeviny inventarizované pro účely tohoto projektu (uprostřed plochy, nejsou součástí plochy zpracované pro obnovu obvodové výsadby) jsou převážně rodu Malus sp. Nejhodnotnější z nich Quercus robur je určen k zachování. MČ Praha 12 plánuje po obvodu tohoto pozemku prostor pro následnou výsadbu dřevin ve spolupráci s občany městské části. Konkrétní zakreslení jednotlivých druhů je k dispozici v projektu k obnově plochy u Násirova náměstí ve vlastnictví Odboru životního prostředí MČ Prahy 12. Pro ovocnou výsadbu je určen severozápadní roh pozemku, v němž se jeví zejména výsadba jabloní velmi zajímavě a atraktivně, obzvláště pro tuto lokalitu (zakresleno v konceptu jako „ovocné dřeviny navrhované Ekocentrem Koniklec“). 

Cílem projektu je zajímavé využití plochy u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvoření příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání. Jako nejvhodnější pro danou lokalitu se jeví jabloňový sad s naučnou funkcí. Ten plochu zatraktivní a zároveň obyvatele seznámí s odrůdami jabloní, které se pěstovaly v jejich okolí. Pro výsadbu budou použity různé české historické odrůdy jabloní, které budou popsány na naučných tabulích. Výběr odrůd se bude řídit pomologickým průzkumem a bude zohledňovat historický výskyt odrůd v okolí řešené lokality.

Na veřejném jednání byly zvoleny odrůdy s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti – Průsvitné letní, Hájkova muškátová reneta, Matčino, Ontario, Sudetská reneta, Malinové holovouské, Panenské české (náhradní odrůdy jsou Malinové hornokrajské, Smiřické vzácné, Gdánský hranáč, Kožená reneta). Použití těchto odrůd podporuje udržení genofondu starých českých odrůd, které jsou zde původní a vyzkoušené.

V rámci projektu budou instalovány 2 naučné tabule formátu A0 s informacemi ke starým odrůdám jabloní, literárními pracemi žáků ZŠ a výtvarným doprovodem výtvarníka Tomáše PaulaVýsadba sadu a akce k otevření areálu proběhne v rámci oslav Dne Země 2014. Výsadbu provede Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s žáky ZŠ Na Beránku. Projekt je realizován za finanční podpory MHMP v rámci grantového řízení v oblasti ŽP a MČ Praha 12.