VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
EXKURZE NA FARMY
HRY O EKOLOGII
klimatické vzdělávání
ŠKOLNÍ PROJEKTY
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Celoroční školní projekty | Vodní škola

VODNÍ ŠKOLA

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Projekt je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy v téže tematické oblasti. Součástí projektu je realizace praktického opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku.

Moderní metody a formy výuky využívané v projektu: prožitková výuka, projektová výuka, badatelsky orientovaná výuka, lokální výuka a výuka mimo učebnu (zejména terénní výuka), metody kritického myšlení, skupinová a týmová práce.

Průběh projektu: 4 výukové moduly + 5. výukový modul (každá třída 2. stupně absolvuje jeden z modulů 1 – 4, každý modul se skládá z terénního programu, vnitřního výukového programu a domácí práce, vybraní žáci poté absolvují modul 5)

Modul 1 – Voda a svět

• Exkurze do Muzea pražského vodárenství v Podolí
• Vnitřní výukový program Voda a svět aneb velká objevná plavba
• Domácí práce – Spotřeba vody při čištění zubů

Modul 2 – Voda a krajina

• Terénní program Vodní bezobratlí za školou
• Vnitřní výukový program Voda a krajina, aneb Sucho a povodně, jak na ně?
• Domácí práce – Průzkum potoka za domem

Modul 3 – Voda a město

• Terénní program Exkurze za zelenomodrými adaptačními opatřeními v okolí školy
• Vnitřní výukový program Voda a město aneb Vodní architekti
• Domácí práce – Prvky podporující malý vodní cyklus v okolí domova

Modul 4 – Voda a domácnost

• Exkurze do Čistírny odpadních vod v Čertousech/ exkurze do bytového domu Botanica
• Vnitřní výukový program Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou
• Domácí práce – Dešťová a odpadní voda

Modul 5 – Voda ve škole

Tento modul bude realizovat skupina vybraných žáků, kteří absolvovali některý z výukových modulů 1 – 4 a kteří projevili o danou problematiku zájem. Předpoklad je účast 1-3 žáků z každé třídy. Vznikne tak tzv. „vodní tým“, tj. tým „odborníků“, který formou projektové výuky uskuteční audit spotřeby vody ve škole.

V rámci vodního auditu žáci zkoumají:
   • Mytí rukou v umývárnách (6. třída)
   • Zalévání květin (7. třída)
   • Instalatéři + dotazník pro paní uklízečku (8. třída)
   • Audit ve školní jídelně + dotazník pro paní kuchařku (9. třída)

Žáci na základě auditu vytvoří 1-3 návrhy pro opatření v oblasti úspor pitné vody a využití dešťové vody v interiéru či exteriéru školy. O jednotlivých návrzích se hlasuje ve všech třídách. Vybrané návrhy jsou poté předloženy ke schválení vedení školy, následně jsou za finanční prostředky projektu realizovány. V této fázi počítáme s aktivním zapojením pedagogického sboru školy. Samozřejmostí je podpora pracovníků Ekocentra Koniklec.  Projekt zpravidla končí slavnostním křtem realizovaného/realizovaných opatření, při kterém je škole předán certifikát s titulem „Vodní škola“.

Máte zájem o realizaci projektu Vodní škola na Vaší škole?

Neváhejte nás kontaktovat! Nabídneme Vám několik možností realizace projektu. 

Kontakt na koordinátora projektu:
Mgr. Tereza Kučerová
tereza.kucerova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: + 420 732 477 272

6. ročník
1. modul s tématem „Voda ve světě“

PRACOVNÍ LIST
DOMÁCÍ ÚKOL

7. ročník
2. modul zaměřený na téma „Voda v krajině“

DOMÁCÍ ÚKOL

8. ročník
3. modul zabývající se „Vodou ve městě“

DOMÁCÍ ÚKOL

9. ročník
4. modul s názvem „Voda v domácnosti“

PRACOVNÍ LIST
DOMÁCÍ ÚKOL

Aktuálně z projektu Vodní škola 2024/2025 (10. ročník)

 

Již 10. ročník projektu!

Tento školní rok se projektu účastní….

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2022/2023 (9. ročník)

 

Ve školním roce 2022/2023 se projektu zúčastnilo 5 tříd ze ZŠ Radlická na Praze 5. Projekt byl zadán a financován Magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha 5.

Terénní výukové programy a exkurze – podzim

V podzimních měsících školního roku 22/23 se uskutečnily terénní části programů. Šesťáci jeli do Muzea pražského vodárenství, kde zjistili, jak probíhá úprava pitné vody. Sedmáci se prošli po nedalekém lesoparku Cibulka, kde si vyzkoušeli lovení vodních bezobratlých. Osmáci se vydali na Anděl, kde navštívili zelenou střechu v OC Nový Smíchov a ve vnitrobloku Andel´s hotelu. Po cestě měřili termokamerou různé povrchy a také zkoumali propustnost jednotlivých povrchů ve městě. Deváťáci se letos na žádost paní učitelky vydali na exkurzi do bytového domu Botanica v Jinonicích, který využívá šedou vodu na splachování WC.  Zrecykluje tak 26% spláchnuté vody. 

Vnitřní výukové programy – jaro

V únoru jsme navázali na podzimní terénní exkurze vnitřními výukovými programy. Šesťáci v simulační hře „Voda a svět“ cestovali kolem světa a poznali problémy s vodou, které souží jednotlivé kontinenty. Sedmáci v programu „Voda a krajina“ projektovali ideální „vodní“ krajinu a realizovali různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní. Osmáci pak v programu „Voda a město“ uskutečnili řadu experimentů, při kterých si uvědomili vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Deváťáci se vžili do role dědiců starého domu po dědečkovi, který se snažili zrekonstruovat a vylepšit z hlediska úspory pitné vody a využívání vody dešťové.

Vodní týmy – audit spotřeby vody

V dubnu proběhla předposlední fáze projektu Vodní škola – audit spotřeby vody ve škole. Audit provedli vždy dva až tři vybraní žáci/žákyně z každé třídy druhého stupně ZŠ Radlická na Praze 5, kteří dohromady tvořili Vodní tým. Členové Vodního týmu se v dubnu sešli dvakrát. Nejprve si navzájem sdělili, co se dozvěděli na výukových programech, které absolvovali, a poté dostali za úkol provést audit spotřeby vody ve škole. Žáci ze šestých tříd zjistili, kolik vody se spotřebuje na mytí rukou ve škole, a také si popovídali s paní uklízečkou, která jim řekla, kolik vody potřebuje na úklid školy. Žáci sedmých tříd se zaměřili na rostliny ve škole a možnost zalévání těchto rostlin jinou vodou než z kohoutku. Žákyně z osmé třídy obešly školu a zjišťovaly, jestli náhodou někde neprotéká kohoutek nebo záchod, což by způsobilo velkou ztrátu pitné vody. Naštěstí nic nenašly. Deváťačky si popovídaly s kuchařkami a zjišťovaly, zda používají myčku na nádobí a jaké čisticí prostředky mají k dispozici. Nakonec všechny skupiny navrhly, jak by mohly vylepšit hospodaření s vodou ve škole a na jejím pozemku. Jedním z návrhů byly třeba suché toalety, které jsme ale pro nevhodnost použití ve škole vyřadili. Také jsme se bavili o zpětném využití odpadní vody nebo o dávkovačích na toaletní papír. Návrhy, které podpořilo nejvíce členů Vodního týmu, byly tyto: perlátory, nádrž na dešťovou vodu a  velké květináče na terasu. Nyní mají členové Vodního týmu za úkol udělat anketu ve svých třídách a vybrat vítězné opatření, které bude realizováno.

Výběr a realizace vodního opatření

V poslední části projektu jsme se sešli s panem ředitelem a panem školníkem a probrali, za co utratit 20 000 Kč, které jsme měli v rámci projektu k dispozici. Podle návrhů žáků byly pořízeny perlátory do tříd, které nyní budou spotřebovávat pouze 4 litry vody za minutu namísto 16 litrů, a také perlátory na toalety, které budou spotřebovávat 6 litů vody za minutu na místo současných 16 litrů. Ušetří se tak přibližně 60 – 75% vody. Také byly pořízeny nové baterie namísto zrezlých či kapajících, což ušetří další vodu. Dále byly pořízeny 4 velké květináče se substrátem, do kterého bude možné na podzim či na jaře zasadit bylinky a zeleninu, kterou bude možné obohatit jídlo ve školní jídelně. Aby se nemuselo plýtvat pitnou vodu na zalévání těchto rostlin, byl pořízen sud na dešťovou vodu a také šetřič vody, který propojí sud s okapem. Podařilo se tak uskutečnit všechny prioritní návrhy žáků. V posledním červnovém týdnu proběhlo za slunečního počasí na terase školy slavnostní předání certifikátu Vodní škola do rukou pana ředitele a také slavnostní přestřižení stuhy, kterou byl ovázán jeden z nově pořízených květináčů.

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2021/2022 (8. ročník)

                 

Ve školním roce 2021/2022 se projektu účastnila ZŠ Hanspaulka na Praze 6. Projekt Vodní škola proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy a MČ Praha 6.

Terénní exkurze

Naštěstí byla na začátku roku 2022 epidemická situace příznivá, žáci tedy stihli absolvovat všechny terénní exkurze. Šesťáci jeli tedy do Muzea pražského vodárenství, kde zjistili, jak probíhá úprava pitné vody, sedmáci si udělali procházku do nedaleké Divoké Šárky a zakončili ji lovením vodních bezobratlých v tůňce. Osmáci se vydali na Hradčanskou, kde si ukázali zelenou střechu, měřili termokamerou různé povrchy a také zkoumali propustnost jednotlivých povrchů ve městě. Deváťáci jeli do čistírny odpadních vod do Čertous (Horní Počernice), kde se dozvěděli, jak probíhá čištění odpadní vody.

Vnitřní výukové programy a exkurze – jaro

V březnu jsme pokračovali tentokrát s realizací vnitřních ekologických výukových programů. Šesťáci procestovali svět a dozvěděli se, jaké problémy mají jednotlivé státy světa s vodou, zatímco sedmáci prozkoumali koloběh vody v krajině. Žáci osmých tříd se pomocí pokusů dozvěděli, jaké povrchy ve městě jsou nejlepší, aby se do nich voda vsakovala a jak my lidé ovlivňujeme koloběh vody ve městě. Deváťáci se potýkali s nelehkým úkolem, a to, jak vylepšit dům, aby ušetřili vodu i peníze při každodenních činnostech.

Vodní týmy

Z každé třídy byli vybráni dva žáci/žákyně, kteří reprezentovali svou třídu ve „vodním týmu“. Při první společné schůzce měli za úkol seznámit zástupce ostatních tříd s tím, co se dozvěděli při terénní exkurzi a vnitřním výukovém programu. Následně každá dvojice dostala za úkol provést audit spotřeby vody v různých místech školy. Šesťáci měřili vodu spotřebovanou při mytí rukou na toaletách, sedmáci počítali rostliny, které je potřeba zalévat. Osmačky obešly toalety a zjišťovaly, jestli někde neprotéká voda. Kupodivu se jim opravdu podařilo najít protékající toaletu a zavolat pana školníka, díky čemuž ušetřily velké množství vody! Navíc z toho měly velký zážitek.. Deváťáci bohužel neměli na dokončení projektu čas, tak se jejich úkolu zhostila další dvojice ze sedmé třídy.

Na druhé společné schůzce nám zástupci jednotlivých tříd poreferovali o výsledcích jejich auditu, na jehož základě jsme se pokusili vymyslet co by se do školy mohlo pořídit, aby se ve škole šetřilo více vodou. Jelikož je ve škole velké množství rostlin, tak jeden z prvních návrhů byla nádrž na dešťovou vodu. Další návrhy byly: perlátory, vysazení stromů a popínavé rostliny na terase. Zástupci tříd mají nyní úkol obejít své třídy a nechat hlasovat všechny žáky. Výsledky hlasování se dozvíme příští týden.

Výběr vodního opatření

V projektu byli zvoleni zástupci jednotlivých tříd jako členové „vodního týmu“. Ti vybrali opatření, která by mohla zlepšit hospodaření s vodou ve škole a jejich úkolem bylo nyní obejít všechny třídy 2. stupně a nechat každého žáka hlasovat. Jelikož tři opatření dostali podobný počet hlasů, dohodli jsme se s vedením školy, že pořídíme všechny tři věci. Jsou to tedy perlátory, nádrž na dešťovou vodu a vysazení stromů. Realizace opatření proběhne částečně v létě, částečně až na podzim. Například stromy nemůžeme sázet v létě, proto s nimi počkáme, až se teploty umoudří.

Realizace vodních prvků

Žáci 2. stupně ZŠ Hanspaulka vysázeli na pozemku školy tři jeřáby ptačí. Tyto stromy pomohou zadržet vodu v krajině a navíc budou fungovat jako přírodní klimatizace, takže nebude žákům v letních měsících ve třídách takové teplo. Dále proběhne instalace dvou nádrží na dešťovou vodu, s níž se budou zalévat nově zasazené stromy, zeleninová zahrádka a rostliny uvnitř budovy. Nakonec budou ve škole nainstalovány perlátory, které ušetří vodu tím, že do ní přimíchávají vzduch. Všechna tato opatření vymysleli sami žáci na základě znalostí, které se dozvěděli z našich terénních exkurzí a vnitřních výukových programů

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2020/2021 (7. ročník)

 

Ve školním roce 2020/21 jsme spolupracovlai pouze s jednou menší, ale o to víc motivovanou školou – ZŠ Běchovice. Školní rok nezačal bohužel nejšťastněji a již v září se o slovo přihlásila druhá a silnější vlna epidemie Covid.

Projekt Vodní škola proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Terénní exkurze

V září kvůli koronavirové epidemii mohly proběhnout pouze dvě ze čtyř tradičně probíhajících exkurzí. Do ČOV jsme s deváťáky raději nevyrazili kvůli možnému riziku nákazy z výkalů a Muzeum pražského vodárenství jsme s 6. třídami také vynechali kvůli příliš dlouhé cestě MHD. O to víc jsme si užili exkurze pro 7. a 8. třídy, které šly zrealizovat v blízkosti školy.

Se sedmáky jezdíme v rámci Vodní školy standardně do Modřanských tůní, to by ale bylo pro běchovické žáky hodně z ruky a v současné době je lepší se cestování MHD pokud možno vyhnout. Proto jsme se přizpůsobili aktuální situaci a přivezli tůně do Běchovic, resp. program jsme mírně upravili a udělali z něj putovní program zaměřený na vodu a vodní bezobratlé, jenž lze udělat v blízkosti školy v okolí, které je žákům blízké.

S 8. třídou jsme se prošli po širším okolí školy a ukázali si příklady dobré a špatné praxe s hospodařením s dešťovou vodou ve městě. V rámci té dobré praxe jsme navštívili např. zelenou střechu na stanici metra Černý Most nebo krásně zrevitalizovaný suchý poldr Čihadla.

Vnitřní výukové programy a exkurze – jaro

Situace s covidem se stále nelepšila, tak jsme v dubnu přikročili k alternativnímu řešení a provedli exkurzi online formou. Pomocí epizody Toulavé kamery se žáci 6. tříd podívali do Muzea pražského vodárenství a dozvěděli se, co se v pražské vodárně děje. Žáci 9. tříd se zase pomocí videa seznámili s fungováním čistírny odpadních vod.

Naštěstí se začátkem května rozvolnila opatření a bylo možné realizovat vnitřní výukové programy ve všech třídách, avšak s malou obměnou, realizace musela proběhnout venku. Bylo už pěkně teplo, takže to ani moc nevadilo. Šesťáci se stali mořeplavci a poznávali problémy s vodou, které mají v jednotlivých světadílech. Sedmáci se dozvěděli, jak zamezit povodním a zlepšit koloběh vody v krajině. Osmáci pomocí experimentů prozkoumali, jak by se dalo zlepšit hospodaření s vodou ve městě a deváťáci si ani po přijímačkách neodpočinuli od matematiky, protože při svém programu počítali, jak by mohli ušetřit rodinné úspory a zlepšit hospodaření s vodou v domě.

Vodní tým a předávání certifikátů

Po absolvování terénní exkurze a výukového programu byli vybráni tři motivovaní žáci z každé třídy a společně utvořili „vodní tým“. Členové vodního týmu měli za úkol seznámit ostatní s tím, co se dozvěděli na výukových programech a následně provést audit spotřeby vody ve škole. Na základě výsledků auditu každý tým naplánoval tři opatření, které by zlepšily hospodaření s vodou ve škole. Ze čtyř nejlepších opatření se pak hlasováním celé školy vybrala dvě nejlepší, která byla realizována.

Vodní opatření

Žáci, patřící do vodního týmu, přednesli anketu každý ve své třídě a zaznamenali hlasy všech spolužáků. Výsledky hlasování mi poté poslali emailem. Z hlasování jednoznačně zvítězila nádrž na dešťovou vodu, poté byly perlátory. Po konzultaci s pracovníky školy jsme zvolili čtyři nádrže na dešťovou vodu, k nimž jsme také pořídili čerpadlo, aby se dala přečerpávat voda z jednoho do druhého. Díky nádržím se na pozemku školy zachytí více vody a ta se může použít na zalévání rostlin na školní zahradě. Také se pořídilo několik perlátorů, které ušetří vodu při mytí rukou.

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2019/2020 (6. ročník)

       

Ve školním roce 2019/2020 byly do 6. ročníku projektu Vodní škola zapojeny dvě školy – největší škola v Praze – Masarykova ZŠ Polesná z Újezdu nad Lesy s celkovým počtem okolo tisíc žáků (na 2. stupni cca 250 žáků)  a ZŠ Jeremenkova, s kterou již delší dobu spolupracujeme na různých projektech (Rorýsové do škol, výroba ptačích budek, hmyzích hotelů atp.) se 162 žáky na  2. stupni. Na začátku školního roku absolvovaly pedagogové obou škol vstupní školení k projektu Vodní škola a nyní probíhají terénní exkurze.

Projekt Vodní škola proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy a Městské části Praha 4.

Terénní exkurze

Již tradičně začalo zapojení letošních škol do projektu Vodní škola absolvováním terénních exkurzí. Žáci 2. stupně z MZŠ Polesná a ze ZŠ Jeremenkova se s námi podívali na různá zajímavá místa.

Šesté třídy obou škol navštívili muzeum Pražského vodárenství v Podolí a některé skupinky měli to štěstí, že se dostali i na střechu podolské vodárny, ze které je nádherný výhled. Sedmé třídy absolvovaly terénní ekologický výukový program Vodní ekosystém Modřanských tůní, kde se dozvěděli o významu tůní pro člověka i živočichy a sami odebírali vzorky z tůní a pozorovali vodní bezobratlé. Osmé třídy se s lektorem prošli po Praze a všímali si příkladů dobré a špatné praxe v hospodaření s dešťovou vodou, provedli zasakovací zkoušku na různých městských površích a navštívili ukázkovou zelenou střechu. Žáci devátých tříc se pak podívali do čistírny odpadních vod v Čertousech, kde se dozvěděli o tom, jak je složité odpadní vody vyčistit a co se nesmí vyhazovat do záchodu. 

Jarní vnitřní výukové progamy

Poté co žáci MZŠ Polesná a ZŠ Jeremenkova v jednotlivých modulech absolvovali terénní exkurze, prohloubili své znalosti v daném tématu díky našim vnitřním ekologickým výukovým programům.

Šesté třídy se v hravém programu Voda a svět aneb velká objevná plavba staly mořeplavci, a dotkly se problémů s vodou ve světě na různých kontinentech – zkoušeli vyčistit ropnou skvrnu nebo si poradit se zvyšující se hladinou oceánů či se zamořením vody plasty a zjistily, že ne všude si mohou lidé jen tak natočit pitnou vodu z kohoutku.  Sedmé třídy se v programu Voda a krajina aneb Povodně a sucho, jak na ně? dozvěděly, jak je důležité hospodařit s krajinnými prvky tak, abychom zvýšily retenční schopnost krajiny a netrpěly v důsledku klimatických změn bleskovými povodněmi či příliš velkým suchem. Osmé třídy si v programu Voda a město aneb Vodní architekti zopakovaly, jak zvýšit retenční schopnost měst a lépe hospodařit s dešťovou vodou v dnešní době klimatických změn uprostřed moderních sídel. Žáci devátých ročníků si v programu Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou vyzkoušeli, jaké to je renovovat starý dům, uzpůsobit jej tak, aby ušetřili co nejvíce pitné vody, a kolik takové investice mohou ušetřit do budoucna peněz.

Předávání certifikátů

V MZŠ Polesná i v ZŠ Jeremenkova byla domluvena opatření, která navrhli žáci ve svých pracovních listech Vodní školy online. Dle návrhů žáků se v MZŠ Polesná instalují dvě velké nádrže na dešťovou vodu s celkovým objemem 1 900 l, která se bude využívat na zalévání zahrady.  V ZŠ Jeremenkova se budou instalovat dvě pítka pro žáky na zahradě. Díky instalaci pítek se ušetří virtuální voda, omezí se plýtvání plasty a navíc zde budou záchytné nádoby na případnou přebytečnou vodu, která se využije na zalévání. Opatření jsou objednána a během prázdnin budou na školních zahradách nainstalována. Proto jsme mohli oběma školám slavnostně předat certifikát s titulem Vodní škola, který si právoplatně zasloužily.

Vodní opatření

V MZŠ Polesná jsme nainstalovali dvě velké nadzemní nádrže na dešťovou vodu včetně hadic na zalévání zahrady a nových sběračů dešťové vody na okapy. Nádrže mají celkový objem 1 900 l. Díky nim zachytíme dešťovou vodu na pozemku školy a žáci ji využijí na zalévání na školní zahradě při vyučování. Dešťová voda tak neodteče z území pryč a zapojí se do malého vodního cyklu.

V ZŠ Jeremenkova jsme pořídili dvě pítka na vodu na zahradu pro žáky. Pítka budou opatřena kbelíky, do kterých bude sbírána uniklá voda a poté používána na zalévání zahrady. Díky pítkům se ušetří nejen pitná voda, ale sníží se i vodní stopa školy, spotřeba plastových PET lahví a tedy i spotřeba tzv. virtuální vody, která by se na výrobu těchto lahví spotřebovala.

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2018/2019 (5. ročník)

             

Ve školním roce 2018/2019 se projektu zúčastnily tři základní školy, a to ZŠ TGM v Praze 12, FZŠ Mezi školami (Praha 5) a ZŠ Na Beránku – montessori program (Praha 12). Projekt byl podpořen hlavním městem Praha a MČ Praha 12.

Na podzim se žáci 2. stupně všech škol zúčastnili terénních exkurzí. Navštívili např. Muzeum pražského vodárenství, ČOV v Čertousech, Modřanské tůně či zelenou střechu budov ČSOB na Radlické a Novodvorská Plaza.

Montessori žáci ZŠ Na Beránku již mají v tématu pokročilé znalosti a v projektu se věnují hlavně stavbě zelené střechy na slaměném pavilonu jejich školní zahrady, v čemž nám ochotně pomáhá Ing. Pavel Dostál z firmy GreenVille service s.r.o. Radí dětem při speciálních seminářích, jak mají navrhnout projekty na stavbu jejich zelené střechy a jak ji udělat levně a kvalitně.

 

Terénní exkurze

Pro zúčastněné třídy pořádáme každý rok terénní exkurze. Pro 6. třídy je připravena exkurze do Muzea pražského vodárenství v Podolí, kde se děti podívají do úpravny pitné vody, dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku a o historii pražského vodárenství. 7. třídy se s námi podívají do Modřanských tůní, kde si zahrají na povodně a řeknou, k čemu tůně slouží a proč je dobré nevysoušet říční nivy a lužní lesy a zblízka se podívají, co vše živé mohou v Modřanských tůních najít. Pro 8. třídy připravujeme každoročně speciální exkurzi po Praze po příkladech dobré a špatné praxe hospodaření s dešťovou vodou. Každá exkurze je škole šitá na míru a žáci se podívají na zelenou střechu v blízkosti školy. V letošním ročníku projektu navštívili např. park Sacré Coeur, odkud je krásný výhled nejen na zelenou střechu na OC Nový Smíchov, zelenou střechu na budově ČSOB na Radlické nebo zelenou střechu na OC Novodvorská Plaza. 9. třídy navštívili již tradičně čistírnu odpadních vod v Čertousech, kde jim paní Mendlová z Pražských vodovodů a kanalizací poutavě vysvětluje proces čištění odpadních vod a ukazuje, co vše nemá v kanalizaci co dělat. Exkurze je pro žáky vždy silným zážitkem.

Jarní vnitřní výukové progamy

Po terénních exkurzích absolvuje každá třída zapojená do projektu Vodní škola vnitřní výukové programy na téma voda. 6. třídy si ve výukovém programu „Voda a svět aneb Velká objevná plavba“ zahrají na mořeplavce objevující různé světadíly a jejich problémy s vodou. Letos jsme nově zařadili i obrovský problém s plasty v oceánech. 7. Třídy si v programu „Voda a krajina anebo povodně a sucha, jak na ně?“ poví, jak zmírnit následky povodní a jaké krajinné prvky jsou vhodné pro to, aby nedocházelo k bleskovým podvodním či velkým suchům. 8. třídy v programu „Voda a město aneb Vodní architekti“ okusí, jaké prvky ve městě pomáhají zadržet a lépe hospodařit s dešťovou vodou, aby se mikroklima měst alespoň trochu vylepšilo. Deváťáci se v programu „Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou“ naučí, jak šetřit vodou v domácnosti, jaké zdroje vody v domácnosti využít nebo jak vyřešit problém odpadních vod ve vlastním domě. Projekt je podpořen Hlavním městem Prahou a MČ Praha 12.

Vodní opatření

Ve FZŠ Mezi školami na Praze 5 děti v anketě vybraly nové perlátory a sud na dešťovou vodu. S vedením školy se nakonec dohodlo, že v novém pavilonu je potřeba nejen nových perlátorů, ale přímo celých pákových baterií místo starých kohoutkových. Nakoupili jsme tedy 30 nových pákových baterií, které již mají perlátory zabudované, pan školník je nainstaloval a navíc se na zahradu koupil ještě zmiňovaný sud na chytání dešťové vody, která se tak zadrží na pozemku školy, využije na zalévání a neodteče do kanálu.

V ZŠ TGM v Praze 12 se také instalovaly nové pákové baterie do tříd, do sborovny a kanceláří školy a navíc se na zahradě instalovaly 4 velké sudy na dešťovou vodu.

V ZŠ Na Beránku bylo opatření jasné – budování zelené střechy. Navíc děti jako doplnění opatření vybraly instalaci 9 perlátorů na školní záchodky. Na zelenou střechu se nakoupil materiál a stavba pod vedením paní Neumajerové zdárně pokračuje. Těšíme se na celkový výsledek, kdy se na jaře zelená střecha osází rozchodníky a zadrží tak dešťovou vodu na pozemku školy.

Předávání certifikátů

Žáci všech tří škol zapojených do projektu Vodní škola úspěšně absolvovali všechny části projektu Vodní škola. Po vnitřních a terénních výukových programech a exkurzích absolvovali žáci modul „Voda ve škole“, během kterého vypracovávali audit spotřeby vody na škole a navrhovali opatření, které škole pomůže ušetřit pitnou vodu nebo lépe hospodařit s dešťovou vodou.

Opatření byla vybrána, realizace opatření byly započaty a tak mohlo dojít k předání certifikátů s titulem Vodní škola. Na FZŠ Mezi školami byl certifikát předán na vyhlášení sportovního dne ve školní tělocvičně, v ZŠ Na Beránku byl certifikát předán po cirkusovém vystoupení dětí a v ZŠ TGM v Praze 12 byl certifikát předán paní ředitelce. Všechny školy prošly projektem úspěšně.

 

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2017/2018 (4. ročník)

       

Ve školním roce 2017/2018 se projektu zúčastnily 3 základní školy, a to ZŠ Jílovská (Praha 4), ZŠ Veronské náměstí (Praha 10) a ZŠ Školní (Praha 4).

Na podzim roku 2017 se žáci 2. stupně ZŠ Jílovská a ZŠ Veronské nám. zúčastnili terénních exkurzí. Navštívili např. Muzeum pražského vodárenství a ČOV. Oproti minulým ročníkům navštívili žáci 9. tříd čistírnu odpadních vod v Horních Počernicích, kde je čekal zajímavý výklad a moc pěkně zpracovaný pracovní list.

O projektu Vodní škola na Praze 4 vyšel i článek v radničních novinách Prahy 4.
K článku jen nutno doplnit, že projekt by nemohl být zrealizován bez finančního zajištění hlavního města Prahy a MČ Prahy 4. Článek naleznete na straně 10 vlevo dole zde:  Tučňák: článek Vodní škola

Článek o Vodní škole na ZŠ Veronské náměstí vyšel také v časopisu MČ Praha 15 Hlasateli v říjnovém čísle, článek si můžete přečíst na straně 29 zde: Hlasatel: článek Vodní škola

Jarní vnitřní výukové progamy

Žáci všech tří škol zapojených do projektu se během vnitřních výukových programů například dozvěděli, jaké problémy s pitnou vodou souží obyvatele různých světadílů, jaká opatření v krajině vedou ke snížení rizika bleskových povodní, jak městská zástavba narušuje malý vodní cyklus a jak z města udělat místo příjemnější na žití v horkých letních dnech nebo jak lépe hospodařit s pitnou a dešťovou vodou v domácnostech. ZŠ Školní, která se do projektu přidala později, absolvovala úspěšně i všechny terénní exkurze – např. do čistírny odpadních vod v Čertousech. Žáky pak čekal audit spotřeby vody a návrhy opatření, které ušetří pitnou vodu nebo pomohou lépe hospodařit s vodou dešťovou.

Audit spotřeby vody

Od dubna do června probíhaly audity spotřeby vody. Žáci, které vodní tématika nejvíce zajímala, vytvořili tzv. Vodní týmy a na všech školách provedli audit spotřeby vody. Žáci kontrolovali množství vody spotřebované při mytí rukou, při zalévání, zahráli si na instalatéry a hledali kapající kohoutky a též prověřili spotřebu vody ve školní jídelně. Výsledky auditu byly na všech školách podobné, nejvíce vody se spotřebuje na splachování a mytí rukou, zalévání květin ve třídách je vcelku úsporné, hůře jsou na tom školní zahrady. Na školách jsou v jídelnách používány velké úsporné myčky nádobí. Zajímavým zjištěním pro žáky ZŠ Školní bylo, že v jejich školní jídelně vaří v novém speciálním vařiči, při kterém nepoužijí téměř žádný tuk. Po skončení auditu navrhli žáci opatření na úsporu vody ve školách. Hlasování o opatřeních proběhlo prostřednictvím ankety. Pro každou školu bylo k dispozici 15 000 Kč, za které se opatření pořídí.

Realizace vodních prvků

Na ZŠ Jílovská se během prázdnin zrealizovala stavba jezírka na dešťovou vodu a část nákladů na realizaci stavby pokryly finanční prostředky z projektu (MHMP a MČ P4), které škola využila na nákup folie do jezírka. Jezírko na školním pozemku bude zadržovat dešťovou vodu a zlepší tak mikroklima okolí školy. Dešťová voda z jezírka neodteče ze školního pozemku pryč a bude se nadále zapojovat do malého vodního cyklu, čímž alespoň částečně pomůže jeho obnovení.

Na ZŠ Školní žáci vybrali instalaci pítek na školní chodby, díky kterým se ušetří nejen pitná voda, ale sníží se i vodní stopa školy a spotřeba plastových PET lahví. Z finančních prostředků projektu byly pořízeny dvě pitné fontány, jednu si škola zajistila sama.

Na ZŠ Veronské náměstí vyhrála instalace úsporných eko perlátorů na všechny vodovodní baterie ve škole, které ušetří až 70 % pitné vody při mytí rukou.

 

Všechny školy za úspěšnou realizaci projektu získali certifikát s titulem Vodní škola.

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2016/2017 (3. ročník)

 

I ve školním roce 2016/2017 proběhl projekt Ekocentra Koniklec Vodní škola. Projektu se zúčastnily dvě školy a to ZŠ Jana Wericha z Prahy 6 a ZŠ Chvaly z Prahy 20.
Pojďme se společně podívat na průběh projektu.

Úvodní školení pedagogů

Prvním krokem projektu bylo proškolení pedagogů ve vodní tématice. Školení pedagogů na obou školách proběhlo hned z kraje září 2016 v přípravném týdnu pro učitele. Školení vedl náš zkušený lektor Mgr. Milan Chroust, který též přednášel na semináři Letní škola KUS v ZO ČSOP Veronica v Hostětíně na téma Hospodaření s dešťovou vodou. Nejprve se učitelé dozvěděli podrobnosti o projektu, jeho průběh a cíle a pak se zaměřili na změny vodního režimu v krajině a ve městech, na globální změny klimatu a na to, jakým způsobem tyto změny zmírnit. Prezentace použitá na školení na obou školách je ke stažení ZDE.

 

Výukové moduly

Od září až do prosince 2016 probíhaly na ZŠ Jana Wericha a na ZŠ Chvaly jednotlivé výukové moduly. Pro žáky jsme připravili tato témata:  Voda ve světě, Voda v krajině, Voda ve městě, Voda v domácnosti a Voda ve škole. V rámci každého modulu absolvovali žáci terénní exkurzi a vnitřní výukový program.

Terénní exkurze

Šesté třídy v rámci modulu Voda a svět navštívily Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Exkurzi měli žáci i s výkladem, který připravili zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací.
Sedmé třídy v rámci modulu Voda a krajina navštívily zajímavou lokalitu PP Komořanské a modřanské tůně a absolvovaly zde terénní ekologický výukový program pod vedením lektorek Ekocentra Koniklec. Součástí terénního programu je i odchyt vodních bezobratlých, které si tak děti mohou zblízka prohlédnout, zakreslí si je do pracovního listu a poté je pustí zpět do vody.
Osmé třídy v rámci modulu Voda a město absolvovaly terénní exkurzi Příklady dobré a špatné praxe v Praze, které pro ně pro účely projektu připravil Mgr. Milan Chroust. Žáci se v rámci exkurze podívali do okolí školy, kde jim pan Chroust ukázal různá konstrukční řešení hospodaření s vodou ve městě. Při každé exkurzi navštívili žáci i zelenou střechu, kterou si tak mohli zblízka prohlédnout a dozvěděli se o jejich významu a o tom, jak zelené střechy fungují.
Deváté třídy se v rámci modulu Voda a domácnost podívaly do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Tento nevšední zážitek nám zprostředkovaly Pražské vodovody a kanalizace a žáci si tak mohli prohlédnout, jak ČOV funguje a poslechnout si poutavý výklad pana Lorence a jeho kolegů.

 

Vnitřní výukové programy

Poté, co žáci 2. stupně obou do projektu zapojených škol absolvovali terénní exkurze, následovaly v rámci jednotlivých modulů i vnitřní ekologické výukové programy na téma voda.
Pro žáky šestých tříd jsme připravili program Voda a svět aneb Velká objevná plavba, při kterém se žáci vžili do role mořeplavců a řešili problémy s vodou na některých kontinentech.
Sedmé třídy absolvovaly program Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?, při kterém se dozvěděly, jak je možné předcházet povodním. Samy si i vyzkoušely modelaci ideální „vodní“ krajiny a různých krajinotvorných opatření.
Osmé třídy si v rámci programu Voda a město aneb Vodní architekti vyzkoušely různé pokusy – například měření rozdílů teplot na zahřáté trávě a asfaltu či propustnost různých druhů materiálů.
Devátým třídám jsme připravily program Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou, při kterém skupiny žáků tvořily „rodiny“, které se snažily svůj model domu uzpůsobit tak, aby šetrně hospodařil jak s pitnou tak dešťovou vodou, a zároveň se musely vejít do omezeného rozpočtu jako v reálném životě.

Modul 5 aneb Voda ve škole

Žáci obou škol dostali pracovní listy, dle kterých provedli na školách audit spotřeby vody. Ten se týkal mytí rukou na školních záchodcích, úklidu a zalévání rostlin, kapajících kohoutků a spotřeby vody ve školní jídelně. Žáci audit spotřeby vody svědomitě vypracovali a během setkání „vodních týmů“ s námi jeho výsledky zhodnotili. Díky těmto aktivitám vznikly návrhy na úsporu pitné vody na škole. Vedení obou škol vybralo to nejvhodnější opatření a to se pak na školách zrealizovalo.
Na ZŠ Jana Wericha byly nainstalovány nové perlátory a vodovodní baterie.
Na ZŠ Chvaly byl nainstalován systém dvojího splachování na WC, který ušetří spoustu litrů vody při splachování.

Žáci i pedagogové obou škol tedy úspěšně prošli projektem a mohli získat certifikát s titulem Vodní škola, který jim byl ke konci školního roku předán.

Certifikát Vodní školy – ZŠ Jana Wericha
Certifikát Vodní školy – ZŠ Chvaly

 
Fotografie výsledných opatření!

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2015/2016 (2. ročník)

 

V roce 2015 proběhl projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a FZŠ Umělecká a během školního roku 2015/2016 na dalších třech školách – ZŠ K Dolům, ZŠ Chmelnice a ZŠ Písnická.

Jak tyto projekty probíhaly?
Na všech školách nejprve proběhly moduly 1 – 4 – tedy terénní exkurze a vnitřní výukové programy o vodě. Poté se na každé škole vždy sešly Vodní týmy – tedy týmy odborníků – zástupci z každé třídy 2. stupně, kteří vymýšleli, jaké opatření na úsporu pitné vody či hospodaření s dešťovou vodou bude na škole vybudováno.
Pro každou školu jsme měli díky Hlavnímu městu Praha připraveno 10 000 Kč.

A jak to na jednotlivých školách dopadlo?

ZŠ K Dolům

Na ZŠ K Dolům žáci vybrali montáž adaptérů na pákovou baterii. Adaptéry jsou opatřeny infračerveným senzorem a fungují tedy jako fotobuňka- voda se spustí jen při vložení rukou do umyvadla. Škola tak může ušetřit dle výrobce až 70 % pitné vody. S vlastní instalací žáci sami pomáhali. Fotoreportáž z předávání certifikátu s titulem Vodní škola, který škola získala za účast v projektu, si můžete prohlédnout na stránkách Prahy 12.

ZŠ Chmelnice

Na ZŠ Chmelnice se bude zalévat dešťovou vodou! Žáci vymysleli instalaci sudů na školní zahradu a sami s realizací pomáhali. Jak to dopadlo, se můžete podívat na stránkách Prahy 3.

ZŠ Písnická

Poslední Vodní školou školního roku 2015/2016 byla ZŠ Písnická. Vodní tým měl nápadů spoustu, ale vzhledem k tomu, že na škole jsou vnitřní svody dešťové vody, byly naše možnosti omezené. Nakonec jsme vymysleli nejschůdnější řešení realizovatelné za daný finanční obnos. Na školním pozemku je spousta betonových ploch, jednu jsme se rozhodli alespoň trochu vylepšit velkými květináči. Voda tak neodteče z betonu přímo do kanálu, ale vsákne se do zeminy v květináčích a zůstane tak v malém vodním cyklu. Navíc se tím alespoň trochu ochladí mikroklima školy v parných dnech. Květiny se budou zalévat vodou nachytanou do velké nádrže pod střechou, což přispěje k dalšímu využití dešťové vody. Po instalaci opatření 29. 6. 2016 dostala škola také certifikát s titulem Vodní škola.

ZŠ Špitálská a FZŠ Umělecká

Žákům druhého stupně obou škol začala účast na projektu Vodní škola během června a září 2015 absolvováním terénních exkurzí, které jsme pro ně pro tento projekt připravili.
Šesté třídy v rámci modulu Voda a svět navštívily Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Exkurzi měli žáci i s výkladem, který připravily zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací.
Sedmé třídy v rámci modulu Voda a krajina navštívily zajímavou lokalitu PP Komořanské a modřanské tůně a absolvovaly zde terénní ekologický výukový program pod vedením lektorek Ekocentra Koniklec. Součástí terénního programu je i odchyt vodních bezobratlých, které si tak děti mohou zblízka prohlédnout, zakreslí si je do pracovního listu a poté je pustí zpět do vody.
Osmé třídy v rámci modulu Voda a město absolvovaly terénní exkurzi Příklady dobré a špatné praxe v Praze, které pro ně pro účely projektu připravila Ing. Marie Nehasilová působící na Katedře konstrukcí pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Žáci se v rámci exkurze podívali do okolí školy, kde jim paní Nehasilová ukázala různá konstrukční řešení hospodaření s vodou ve městě. Při každé exkurzi navštívili žáci i zelenou střechu, kterou si tak mohli zblízka prohlédnout a dozvěděli se o jejich významu a o tom, jak zelené střechy fungují.
Deváté třídy se v rámci modulu Voda a domácnost podívaly do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Tento nevšední zážitek nám zprostředkovaly Pražské vodovody a kanalizace a žáci si tak mohli prohlédnout, jak ČOV funguje a poslechnout si poutavý výklad pana Lorence a jeho kolegů.

Poté, co žáci 2. stupně obou do projektu zapojených škol absolvovali terénní exkurze, následovaly v rámci jednotlivých modulů i vnitřní ekologické výukové programy na téma voda. Pro žáky šestých tříd jsme připravili program Voda a svět aneb Velká objevná plavba, při kterém se žáci vžili do role mořeplavců a řešili problémy s vodou na některých kontinentech.
Sedmé třídy absolvovaly program Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?, při kterém se dozvěděly, jak je možné předcházet povodním. Samy si i vyzkoušely modelaci ideální „vodní“ krajiny a různých krajinotvorných opatření.
Osmé třídy si v rámci programu Voda a město aneb Vodní architekti vyzkoušely různé pokusy – například měření rozdílů teplot na zahřáté trávě a asfaltu či propustnost různých druhů materiálů.
Devátým třídám jsme připravili program Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou, při kterém skupiny žáků tvořily „rodiny“, které se snažily svůj model domu uzpůsobit tak, aby šetrně hospodařil jak s pitnou tak dešťovou vodou, a zároveň se musely vejít do omezeného rozpočtu jako v reálném životě.

Instalace opatření na úsporu pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou
Poté, co žáci druhého stupně obou do projektu zapojených škol absolvovaly terénní exkurze i vnitřní výukové programy na téma voda, mohli aplikovat nově nabyté vědomosti a vymyslet opatření, které pomůže ušetřit pitnou vodu či lépe hospodařit s vodou dešťovou ve škole či na školním pozemku. Na obou školách se proto sešly skupiny odborníků z řad žáků účastnících se projektu, daly hlavy dohromady a vymyslely návrhy možných opatření, ze kterých sestavily anketu a nechaly hlasovat své spolužáky a učitele. Díky finanční podpoře projektu ze strany Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy se mohla opatření realizovat.

Na ZŠ Špitálská tvořili odborníky žáci absolvující ekologický seminář pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Výhercem ankety bylo opatření vztažené k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy – oprava okapu a umístění sudu na dešťovou vodu a dále umístění 17 velkých květináčů s rostlinami na terasu školy. Díky tomuto opatření neodteče část dešťové vody kanálem z pozemku školy, nýbrž bude využita k zalévání rostlin v květináčích, a tak tedy zůstane v daném regionu a zapojí ze zpět do malého vodního cyklu, který je bohužel velkým odtokem dešťové vody pryč z místa spadu často narušen. Navíc se část dešťové vody sama vsákne do hlíny ve velkých květináčích a též zůstane v malém vodním cyklu. Vypařováním rostliny pomohou také ochladit mikroklima okolí školy za teplých dnů.

Na FZŠ Umělecká sestavila skupina odborníků pod vedením paní učitelky Mgr. Alice Vlachové též svou anketu a hlavně mezi žáky v popularitě vyhrálo opatření na lepší hospodaření s dešťovou vodou – jezírko na pozemku školy. Po zvážení všech možností a po poradě s vedením školy bylo vybráno opatření, které v anketě získalo těsně druhou příčku – zakoupení a instalace spořičů vody na fotobuňku. Tyto spořiče se instalují na stávající vodovodní baterie na umyvadlech a díky infračervenému senzoru pohybu se voda spustí jen, když mají žáci ruce pod kohoutkem. Tímto se zabrání velkému plýtvání pitné vody, která jen zbytečně odtéká do kanálu, když si žáci mydlí ruce, anebo když případně zapomenou vodu zavřít. Škola by tak mohla ušetřit až 70% pitné vody spotřebované na mytí rukou. Spořiče vody byly nainstalovány na téměř všechna umyvadla na toaletách ve škole.

Tímto moc děkujeme za spoluprácí žákům, učitelům a vedení obou škol, máme velikou radost, že se opatření povedla a věříme, že pomohou nejen školám, ale že ušetření pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou pomůže i životnímu prostředí. Budiž tato opatření inspirací i dalším školám, protože lepší hospodaření s vodou pitnou i dešťovou je při současných klimatických změnách nutností všude.

Obě školy z Prahy 7 úspěšně absolvovaly výukové moduly 1 – 4 (terénní exkurzi i vnitřní výukový program o vodě pro všechny třídy 2. stupně). Následovaly schůzky skupin odborníků, kteří byli vybráni z řad žáků účastnících se projektu, a během těchto schůzek byla na každé škole vyhlášena anketa, ve které se hlasovalo o opatření na úsporu pitné vody či hospodaření s vodou dešťovou (HDV), které se bude na školách instalovat.

Na ZŠ Špitálská vyhrálo opatření na HDV – oprava starého okapu, umístění sudu na dešťovou vodu a velkých truhlíků s rostlinami na vybetonovanou terasu. Tímto se dešťová voda zužitkuje, neodteče kanálem pryč, zůstane tedy v daném regionu a zapojí se do malého vodního cyklu.

Na FZŠ Umělecká se budou instalovat spořiče vody na fotobuňku, které na toaletách ve škole zabrání plýtvání vody při mytí rukou. Škola tak může ušetřit až 70 % pitné vody.

Obě školy obdržely certifikát s titulem „Vodní škola“.

15. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola paní ředitelce PaedDr. Aleně Nídlové a paní učitelce Mgr. Pavle Skazíkové, která projekt na škole koordinovala. Ekocentrum Koniklec tímto moc děkuje za spolupráci.

 

16. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola i na FZŠ Umělecká a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola panu řediteli Mgr. Bohumil Kettnerovi a paní učitelce Mgr. Alici Vlachové, která projekt na škole koordinovala. U předání samozřejmě nemohli chybět ani zástupci jednotlivých tříd 2. stupně, kteří tvořili skupinu dobrovolníků navrhující opatření na úsporu pitné vody ve škole. Ekocentrum Koniklec tímto všem moc děkuje za spolupráci.

Nástěnka Vodní škola na ZŠ Špitálská

Během projektu Vodní škola vytvořili žáci ZŠ Špitálská nádhernou velikou nástěnku s výstupy z projektu. Na její výrobě se podílelo 12 žáků ekologického semináře pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Největší zásluhu na vzniku nástěnky mají děvčata z 9. ročníků Nicole Dittmannová, Timea Töröková a Aneta Křivská.
Nástěnka je velká 5 x 2 m a děti ji vytvářely cca měsíc z materiálů, které samy přinesly. To si zaslouží velký obdiv. Děkujeme za krásnou prezentaci Vaší i naší práce.

Všem Vodním školám děkujeme za účast a gratulujeme k úspěšnému zakončení projektu!

Ohlédnutí za projektem Vodní škola 2014/2015 (1. ročník)

 

Realizace 2014, ZŠ Jeseniova
Certifikát ZŠ Jeseniova s titulem „Vodní škola“
Ukázka certifikátu pro žáky účastnící se 5. výukového modulu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google