OCHRANA PŘÍRODY

BIODIVERZITA
KLÍNĚNKA
NAUČNÉ STEZKY
PÉČE O MOKŘADY
PRO DOBROVOLNÍKY
STARŠÍ PROJEKTY

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírodyNaučné stezky

NAUČNÉ STEZKY

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Hájecké putování

V průběhu roku 2023 v okolí osady Hájek na Praze 22 zrealizujeme novou naučnou stezku nesoucí název Hájecké putování. Stezku vytvoříme ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu Blíž přírodě. Dalším partnerem stezky bude Městská část Praha 22 a na jejím obsahu se budou podílet i občané Hájku.

Trasa stezky měří cca 3 km. Vede po okruhu, jehož počáteční a zároveň závěrečný bod leží u autobusové zastávky Hájek ve stejnojmenné obci. Po opuštění zastavěné části Hájku prochází nivou Rokytky, která zde tvoří funkční biokoridor, a pásem dubohabrového lesa na vyvýšenou pláň s poli a remízky. Její nejdelší část pokračuje po červené turistické značce, míjí odpočívadlo U Tří kaštanů a zahýbá na mez porostlou starými pokroucenými ovocnými stromy, jejichž kmeny se zde proplétají v opravdové „bludiště“.

Na konci meze, v dohledu valů raně středověkého hradiště Královice, stezka odbočuje prudce doprava a vrací se zpět k Hájku; po betonové lávce překračuje Rokytku a končí opět u hostince V Hájku, kde se návštěvníci mohou osvěžit. Hlavním cílem stezky bude zábavnou interaktivní formou seznámit širokou veřejnost jak se zajímavostmi místní příměstské krajiny, tak s kulturní a historickou stopou lidí, kteří zde v minulosti žili. Stezka uspokojí nejen běžné zájemce o informace na tabulích, ale i nadšence do moderních technologií – bude vybavena nejen klasickými prvky s interaktivními komponenty, ale také nadstavbovou vrstvou v podobě digitální hry přístupné přes mobilní aplikaci.

     

Chorušická zákoutí

Naučná stezka Chorušická zákoutí vás provede méně známým, ale o to zajímavějším koutem středních Čech, ležícím nedaleko skalních měst na Kokořínsku. Na trase představuje dva typy informačních zdrojů: jednak klasické tabule vybavené interaktivními komponenty, jednak speciální prvky, jejichž primárním úkolem je poznání hrou. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby je s pomocí dospělých mohly používat také předškolní děti. Na pěti tabulích a pěti herních prvcích vhlédnete do tajů přírodních krás okolí obce Chorušice a posbíráte také střípky kulturního a historického dědictví místní krajiny. Odhalíte, čemu se na Kokořínsku říká kal a kdo jej může obývat, vyzkoušíte si práci „lesních detektivů“, zjistíte, kam si místní obyvatelé chodili pro pitnou vodu, vyluštíte jehličnatý kvíz a nahlédnete do nitra partyzánského úkrytu.

Převážná část trasy stezky vede lesem a dnem mělké rokle po pravidelně využívané cestě. Náročnější může být pouze krátký úsek protínající pobočnou rokli. Stezka je určena široké veřejnosti a je vhodná pro rodiny s dětmi a aktivní seniory. Od poslední naučné tabule Pod Zahájím vede cca 1,5 km dlouhá cesta zpět do Chorušic po modré turistické značce a dále po cyklostezce. Ze Zahájí jezdí také do Chorušic autobus.

 Letáček: 1.část, 2. část (pdf)

Putování Tišickou krajinou

Na přelomu listopadu a prosince 2020 byla v blízkosti obce Tišice u Neratovic realizována naučná stezka Putování tišickou krajinou. Vznikla na základě projektu žáků tišické základní školy, kteří v roce 2017 vytvořili a do terénu zasadili sérii nevelkých, ručně dělaných informačních desek. Autoři těchto tabulí se podíleli i na podobě současné stezky, která svým zaměřením v maximální možné míře vychází z témat původních panelů. Hlavní realizátorkou akce byla Martina Zrostlíková.

Na okruhu o délce 6700 m se návštěvníci setkají s osmi stojany. Na nich je umístěno 13 panelů, které se zabývají rozmanitými zajímavostmi okolí obcí Tišice a Kozly – od přírodních až po historické a kulturní. Trasa stezky vede z části přímo obcí Kozly, pokračuje podél břehu Labe, lužním lesem, mine pozůstatky slepých ramen řeky a končí v Kozlech u kapličky.

Letáček – NS Putování Tišickou krajinou – 1. strana
Letáček – NS Putování Tišickou krajinou – 2. strana

Město z ptačí perspektivy

Ve sváteční pondělí 28.10.2019 jsme otevřeli v lesoparku u sídliště Pod Lysinami ve čtvrti Hodkovičky naučnou stezku. Pět tabulí naučné stezky vzniklo díky podpoře Hlavního města Praha a Městské části Praha 4.

Ústředním motivem celé stezky, nazvané Město z ptačí perspektivy, je ptactvo žijící v sousedství lidí – běžné i vzácnější druhy, zajímavé okamžiky z jejich života a možnosti, jak jim efektivně pomoci přežít v městském prostředí. Každá tabule má dva oddíly: malovaný miniatlas představující vybrané ptačí druhy, žijící v určitém typu městského prostředí (sídliště, zahrada, les a otevřená prostranství), a interaktivní část, díky níž se veřejnost obeznámí s různými aspekty týkajícími se biologie městských ptáků (přizpůsobení tělesné stavby způsobu života, pohlavní dvojtvárnost, ptačí tahy a peří). Pátá tabule, umístěná v centru lesoparku u altánu nedaleko dětského hřiště, informuje návštěvníky o tom, jak přistupovat k přikrmování ptactva, a o důležitosti výroby a vyvěšování ptačích budek ve městě. 

K lokalitě se zájemci o stezku dostanou autobusem č. 106 nebo 121 (zastávka Na Lysinách, poté je nutno k lesu projít sídlištěm). Část trasy leží na zelené turistické značce, spojující Malou Chuchli skrza Branický most, čtvrť Hodkovičky a les Kamýk s Modřanskou roklí. Trasa stezky tvoří uzavřený okruh o délce cca 1,2 km. Celá vede lesním porostem po snadno přístupných cestách. Je tedy vhodná i pro seniory a rodiny s dětmi, které určitě ocení fakt, že s některými prvky na tabulích si lze i hrát. Součástí stezky je rovněž jedno velké a tři menší krmítka, vyvěšená přímo na trase a určená pro ty návštěvníky, kteří chtějí místní ptačí „komunitě“ přilepšit v zimě přikrmováním.

Poklady Harasova

Dne 25.11.2017 jsme slavnostně otevřeli naučnou stezku v Harasově – Bosyni. Akce se vydařila a přišlo se podívat více než 60 lidí. Hlavní realizátorkou akce byla Martina Zrostlíková.

Záměrem projektu je interaktivním způsobem přiblížit veřejnosti oblast nacházející se mezi vesnicemi Bosyně a Harasov. Do lokality částečně zasahuje PR Kokořínský důl, EVL Kokořínsko, trasa stezky leží na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Stěžejním předmětem ochrany jsou pískovce, modelované erozí do pozoruhodných tvarů; dna údolí a úvozy ohraničené skalami charakterizuje fenomén inverzních roklí s unikátní faunou a flórou. Říčka Pšovka, protékající středem Kokořínského dolu, vytváří údolní nivu s mokřady, které byly v rámci území Mokřady Liběchovky a Pšovky zařazeny do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy.

Šest panelů naučné stezky si klade za cíl seznámit návštěvníky s přírodními hodnotami lokality. Tabule z různých úhlů představí organismy, kteří okolí Harasova a Bosyně obývají, a geologické útvary, které mohou turisté zahlédnout na trase. Pominuta nebude ani historie a pověsti spjaté s místním hradem a osadami Harasov a Bosyně. Důraz je kladen na interaktivní stránku tabulí a vstřícnost vůči nejmladším návštěvníkům – panely budou vybaveny herními prvky, na nichž si všichni budou moci zábavnou formou vyzkoušet své znalosti.

Naučná stezka byla vybudována za finanční podpory ČSOP a Net4Gas. Slavnostní otevření proběhlo 25.11.2017 za účasti více než 60 návštěvníků. Přítomni byli jak zástupci Ekocentra Koniklec, tak předseda ČSOP pan Libor Ambrozek, zástupkyně za společnost Net4Gas paní Zuzana Kučerová a paní starostka obce Vysoká Elena Maryšková.
Krátkou reportáž si můžete také přečíst na webu novinky.cz ZDE.

Fotografie ze slavnostního otevření stezky jsou k prohlédnutí na našem facebooku.

Letáček – NS Poklady Harasova

Naučná stezka a jabloňový sad starých odrůd

Slavnostní otevření stezky proběhlo 24.4.2014.
Sad starých odrůd jabloní je zajímavým využitím plochy u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvořením příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání. Na veřejném jednání byly zvoleny staré odrůdy jabloní s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti.

V rámci projektu byly instalovány 2 naučné tabule formátu A0 s informacemi ke starým odrůdám a jabloním obecně, 2 masivní dřevěné lavičky, literárními pracemi žáků ZŠ a výtvarným doprovodem výtvarnice Šárky Zikové. Výsadba sadu a akce k otevření areálu proběhly v rámci oslav Dne Země 2014. Partnery projektu bylo Hlavní město Praha, MČ Praha 12 a ZŠ Na Beránku.

Naučná stezka a jabloňový sad starých odrůd
Jabloňový sad na Násirově náměstí

Počítáme s vodou

Dne 21.9.2012 byla v Komořanech na břehu Vltavy slavnostně otevřena naučná stezka Počítáme s vodou, kterou zbudovalo Ekocentrum Koniklec za finanční podpory městské části Praha 12 a firmy Nestlé Česko. Název naučné stezky napovídá, že jejím tématem je voda, zvláště význam vody v krajině. Jedná se o dvě tabule, které jednak seznamují návštěvníky s historií a významem Komořanských tůní a také s živočichy a rostlinami, které zde žijí, a jednak vysvětlují, proč zadržovat vodu v krajině.

Návštěvníci zde mohou spatřit dva příklady způsobu zadržování vody. Prvním z nich je jezírko, napájené drenáží z Cholupického tunelu. Tímto chceme ukázat, že dešťovou vodu je možné v krajině udržet také formou zřizování malých vodních ploch.  Ty se podílejí na zdravém vodním režimu krajiny,  zpříjemňují veřejný prostor a lákají mnohé živočichy, kteří jinak ve městě nemohou přežít. I do našeho jezírka se hned nastěhovalo několik žab.Druhým příkladem, který si zde návštěvníci mohou prohlédnout, je vegetační střecha, kterou je kryta naučná tabule. Vegetační střechy zatím nejsou v naší zemi příliš rozšířeny, značnou mírou však napomáhají snižování odtoku dešťové vody z území, a jak si návštěvníci mohou sami prohlédnout, jsou velmi pěkné. Přitom asi ne každý ví, že zelená střecha není výsadou pouze plochých střech. Lze ji instalovat prakticky na jakémkoli sklonu.

Jak u jezírka, tak i u zmíněné Komořanské tůně jsou umístěny lavičky a odpadkové koše. Byly zhotoveny ze dřeva nedalekého topolu, který byl napaden houbou a musel být pokácen.

Slavnostní otevření nové naučné stezky v Praze 12
Naučná stezka v pražských Komořanech uleví přetížené cyklotrase
Slavnostní otevření naučné stezky v Praze
Slavnostní otevření nové naučné stezky v Praze 12
Slavnostní otevření naučné stezky v Praze 12

Údolím Šembery

Naučná stezka je tvořena dvanácti zastaveními, začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember. Celou svou trasou kopíruje říčku Šemberu a u Tuchorazské trvze se protíná s výše zmiňovanou stezkou Zahrady. Naučná stezka se zaměřuje na prezentaci zajímavých informací z oblasti udržitelného lesnictví a ekologie, ale i na říčku Šemberu a místní historii (hrad, pivovar). Slavnostně otevřena byla dne  10. 9. 2011.

Leták o naučné stezce: strana 1 | strana 2

POPIS TRASY

Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA

Dne 12.10.2006 byl uprostřed Modřanského sídliště otevřen 1,5 hektarový sportovní a oddechový areál s názvem VOSA. Naše organizace k němu dodala 2 naučné tabule.

Areál VOSA

Zahrady

V roce 2008 jsme naši činnost v oblasti tvorby naučných stezek rozšířili i do Středočeského kraje. Opět jsme intenzivně spolupracovali s řadou místních obyvatel i spolků a některé tabule zdobí i množství ilustrací od místních dětí. Naučná stezka Zahrady byla otevřena ve stejnojmenné části Českého Brodu 31. 5. 2008.

Tabule naučné stezky stojí na břehu Mlýnského rybníka a rybníka Podviňák v osadě Zahrady mezi obcemi Tuchoraz a Vrátkov. Naučná stezka Zahrady byla otevřena ve stejnojmenné části Českého Brodu 31. 5. 2008. O dva roky později odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o této naučné stezce. Záznam pořadu můžete nalézt v archivu pořadu Toulavá kamera.

Instalace tabulí

  

Reportáž ze slavnostního otevření stezky

Fotografie z otevření naučné stezky, které pořídili pracovníci MKIC v Českém Brodě

  

Vrch svatého kříže

Tato historicky i přírodně významná lokalita se nachází v těsné blízkosti našeho bývalého sídla, proto jsme již od roku 2002 připravovali ve spolupráci s řadou místních osobností, nejen z řad Klubu přátel Žižkova, materiály pro naučnou stezku. Ta byla slavnostně otevřena dne 19. října 2004.

Projekt finančně podpořila Městská část Praha 3. Naučné stezka je věnována Jiřině Polanecké, předsedkyni Klubu přátel Žižkova, za její významný osobní příklad zdravého žižkovského patriotismu – za její práci při hledání, nalézání a potvrzování identity Žižkova, a RNDr. Věře Toběrné, za zásluhy v ochraně přírody a za dlouholeté vedení komise životního prostředí na naší městské části. Obě dámy se také aktivně podílely na tvorbě naučné stezky.

Dvě tabule, které jsou umístěny u restaurace a v zadní části parku u dětského hřiště informují návštěvníky zejména o historii nejbližšího okolí (například o bývalé usedlosti Proutková se známým Olšanským rybníčkem a Kapslovně), popisují přírodní zajímavosti vrchu a obsahují také orientační mapku. Třetí tabule se nachází na vrcholu kopce v místě rozhledu na historické centrum Prahy a představuje návštěvníkům pražské dominanty z žižkovského pohledu. Text tabulí i obrazová dokumentace byly sestavovány a konzultovány pečlivě několik let. Fotografie pochází z archivu KPŽ. Obrázky z oblasti fauny a flóry byly vybrány z nejlepších prací výtvarné soutěže na nedalekých základních školách (1. ZŠ Chelčického, 2. místo ZŠ Lupáčova a 3. místo ZŠ Žerotínova).

Fitness U Vltavy

Slavnostní otevření areálu Fitness u Vltavy, na kterém jsme se podíleli vytvořením tabulí, proběhlo dne 20.9.2006. Projekt byl realizován za finanční podpory hlavního města Prahy, firmy Nestlé Česko s.r.o., Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny.

Lesopark Kamýk – Neleníme v zeleni

Ve středu 5.10.2005 od 14 hodin proběhlo v lesoparku Kamýk na Praze 12 slavnostní otevření areálu „Neleníme v zeleni“ – tělocvična v přírodě a naučná stezka. Na veřejném prostranství přibylo 7 cvičebních prvků, 8 tabulí naučné stezky a 3 značené běžecké trasy o vzdálenostech 1375 – 2160 metrů.

Tabule naučné stezky byly zpracovány jako originály výtvarnicí, jsou celokreslené. V rámečku tabule jsou motivy z areálu tělocvičny v přírodě, prezentováni sponzoři a partneři projektu a znázorněny nepovolené aktivity v lesoparku Kamýk. Dále je na každé tabuli přírodovědné téma a návod k použití cvičebního prvku. Tabule jsou vytištěny na speciální samolepku, mají ochrannou vrstvu proti UV záření a izolační vrstvu, která umožňuje při znečištění tabule fixou nebo sprejem jeho snadné vyčištění organickým rozpouštědlem. Samolepka je instalována na pevném pozinkovém plechu, který je důkladně vešroubován do rámu stojanu, který je z velmi pevné lisované překližky, stojan je pak ze silných trámů, vše ošetřeno trojím nátěrem palisandrovým mořidlem.

Modřanská rokle 2004

Stezka vede po asfaltové cestě podél Libušského potoka a spojuje západní a východní vstup do Modřanské rokle. Náš projekt se doplňuje s programem, jež realizuje MČ Praha – Libuš ve spolupráci s neziskovou organizací Stromy, a jehož součástí jsou informační tabule podél Písnického potoka (v chráněné i nechráněné části). Podél Libušského potoka a na trase roklí jsme rozmístili celkem sedm informačních tabulí v pravidelných rozestupech.
Obsahem jednotlivých tabulí je vždy text tematicky zaměřený na určité zajímavosti území a průvodní obrázky, případně mapky. Naším cílem bylo vytvořit text, který bude odborný a zároveň srozumitelný široké veřejnosti. Jelikož texty tabulí na sebe přímo nenavazují, je možné stezku projít oběma směry. První i poslední tabule obsahují obecné informace o Modřanské rokli a návštěvní řád.

Více o Modřanské rokli a informačních tabulích zde

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
Provozní doba
Pondělí: 13:00 – 17:00
Středa: 9:00 – 14:00
Telefon: +420 222 948 758
Email: info@ekocentrumkoniklec.cz
facebook | youtube
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google