Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií – Všechny programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA
STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
PT – Průřezové téma / průřezová témata
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví
ČŽP – Člověk a životní prostředí
EkonV – Ekonomické vzdělávání
EstetV – Estetické vzdělávání
EV – Environmentální výchova
IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
MV – Matematické vzdělávání
ODS – Občan v demokratické společnosti
OSV – Osobností a sociální výchova
PřV – Přírodovědné vzdělávání
SpV – Společenskovědní vzdělávání
UK – Umění a kultura
VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VO – Výtvarný obor
VZ – Vzdělávání pro zdraví

všechny programy
vnitřní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Přehled programů pro střední školy

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

VNITŘNÍ PROGRAMY

Adapťáci – Simulační hra

Záměr programu:  Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, Průřezová témata: EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, Průřezová témata: ODS, ČŽP, ČSP
Délka programu: 6-8 vyučovacích hodin (lze rozdělit do 2 dnů)
Cena: 90 Kč/žák 
Věková skupina: žáci I – II. ročníků středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: březen – polovina května 2023 v rámci dotačního programu, ostatní třídy od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá: učebna s interaktivní tabulí a okolí školy

Globální problémy Země

Záměr programu:  Studenti se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Spotřeba – je opravdu potřeba?

Záměr programu:  Studenti si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, EkonV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Záměr programu:  Studenti si uvědomí vliv běžného života lidí na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody vodou dešťovou či využitím šedé vody.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, EkonV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a krajina aneb Sucho a povodně, jak na ně?

Záměr programu: Studenti pochopí význam vody v krajině. Seznámí se s retenční schopností různých krajinných prvků. Sami si zkusí naplánovat krajinotvorná opatření přispívající k prevenci povodní.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČS, ČP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO -VKČJ, SpV, PřV ; PT –ČŽP
Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a město aneb Vodní architekti

Záměr programu: Studenti pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Záměr programu: Studenti získají ucelený přehled o vodní problematice na naší planetě (ropné havárie, nedostatek vody, nemoci přenosné vodou aj.)

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV:VO – VKČJ, SpV, PřV, VZ, MV; PT – ČŽP
Délka programu: 2 / 3 / 4 vyučovací hodiny
Cena: 70 / 80 / 90 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Zero-waste aneb Kam kráčíš, odpade?

Záměr programu: Studenti se seznámí s hierarchií s nakládáním s odpady, dozvědí se, co je to zero-waste a zopakují si, jak a proč třídíme odpady a jak probíhá jejich zpracování. Ve tříhodinové variantě si prohloubí také své prezentační dovednosti a kritické myšlení.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, MV, PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny /4-5 vyučovacích hodin v případě exkurze ve sběrném dvoře
Cena: 70 / 80 / 90 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

TERÉNNÍ PROGRAMY

Bezobratlí živočichové našich luk a lesů

Záměr programu: Studenti poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému. Vyzkoušejí si různé metody lovu bezobratlých v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, co žije ve vaší blízkosti.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 180 minut
Cena: 65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita, kde je louka a les (lesík, lesopark atp.)
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Bezobratlí živočichové pražských lesů

Záměr programu:  Studenti poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: 
Délka programu: 150 / 180 minut
Cena: 60 / 65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Lokalita: Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

GEKO Za geologií a ekologií do Prokopského údolí

Záměr programu: Studenti se seznámí s živou i neživou přírodou Prokopského údolí v Hlubočepích a uvědomí si její důležitost a křehkost.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ; ČS; PT – EV, OSV; RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 180 min
Cena:  65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Smíchovské nádraží – hala před pokladnami nebo vlaková zastávka Praha – Hlubočepy či bus zastávka Nádraží Hlubočepy
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Jak šel čas třešňovými sady

Záměr programu:  Studenti porozumí procesu sukcese ekosystému. Uvědomí si rozdíl mezi minulým a současným významem lokality pro okolí.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 120 min.
Cena: 60 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram. Nad Trojou 
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?

Záměr programu:  Studenti poznají životní nároky chráněných obojživelníků, uvědomí si potřebu druhové i územní ochrany.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 150 minut
Cena: 60 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: 15. březen – červen
Start a cíl: zastávka bus Šimůnkova
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Klánovický les z pohledu ochrany přírody

Záměr programu:  Studenti získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, VZ, EkonV; PT – ČŽP
Délka programu: 180 min. 
Cena: 65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Blatov 
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Mikrosvět Kunratického lesa

Záměr programu: Studenti objeví rozdíl mezi druhovou bohatostí v monokultuře a původním lese, zdokonalí se v práci s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 135 min./ 180 min.
Cena: 55 Kč / 65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl:  zastávka bus Petýrkova (delší trasa končí na bus zastávce Zelené domky či IKEM)
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Vodní bezobratlí našich vod

Záměr programu: Studenti poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, kteří vodní bezobratlí žijí ve vodě v její blízkosti.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G:VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 180 min.
Cena:  65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: : jakákoliv lokalita s dobře přístupným potokem či vodní plochou
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Vodní ekosystém Modřanských tůní

Záměr programu: Studenti poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 180 min.
Cena:  65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Zimoviště ptáků na Císařském ostrově

Záměr programu: Studenti poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 150 min.
Cena: 60 / 70 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen, v závislosti na přítomnosti zimujících druhů
Start a cíl:  bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří
Sebou:   pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,propiska, dle možnosti malý dalekohled

Zachraňme mokřad

Záměr programu: Studenti vlastními silami pomohou mokřadu a vysvětlí, proč je dobré mokřady chránit.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP G: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 65 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben-červen, září-říjen
Start a cíl: zastávka bus Na Beránku
Sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy 

KOMBINOVANÉ PROGRAMY

Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců

Záměr programu:  Žáci na příkladu klíněnky jírovcové porozumí problematice invazivních druhů a nabyté znalosti přímo využijí při sběru listí jírovců v terénu.

více info v sekci kombinované programy

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČSP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 2 vyučovací hodiny / 3 vyučovací hodiny / 4-5 vyučovacích hodin v případě práce v terénu
Cena: 50 / 60/ 70 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně v případě 2 a 3 vyučovacích hodin, září – listopad v případě práce v terénu
Kde program probíhá: školní učebna + školní pozemek/ okolí školy/ vnitrobloky na Praze 2 či Praze 3

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google