EKOPORADENSTVÍ

EKOPORADNY PRAHA
POČÍTÁME S VODOU
VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírody | Počítáme s vodou

 

 

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Projekt Počítáme s vodou, který je již třetím během stejnojmenného projektu, byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. Navazuje na projekty Počítáme
s vodou II (2016), Počítáme s vodou (2013-2015) a řadu dalších předchozích
aktivit naší organizace zaměřených na podporu zavádění opatření a postupů
správného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí.

Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou
zástupci státní a veřejné správy ČR.

Projekt zahrnuje realizaci 10 seminářů v 10 různých krajích, v roce 2017 jsme uskutečnili 4 semináře. V květnu 2017 jsme pořádali již 3. ročník mezinárodní konference Počítáme s vodou, na kterém vystoupilo 11 mluvčích z pěti evropských zemí. V říjnu 2017 proběhla třídenní exkurze do Rakouska (Vídeň, Linec) za příklady aplikované modro-zelené infrastruktury. Během celého projektu je k dispozici bezplatná poradna, zodpovídáme dotazy týkající se hospodaření s dešťovou vodou, ať už na soukromém či veřejném majetku. Průběžně doplňujeme
Mapu přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou, která nově  nezahrnuje jen příklady z ČR.

Zástupcům státní a veřejné správy projekt nabízí násle­du­jící akti­vity:

  • Odborné pora­den­ství
  • Semináře k proble­ma­tice hospo­da­ření s dešťovou vodou
  • Zahra­niční exkurzi na za příklady dobré praxe do Německa a Švýcarska
  • Vydání publi­kace “Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR”
  • Konfe­renci “Hospo­da­ření s dešťovou vodou jako nástroj udrži­tel­ného rozvoje“

Občanům projekt nabídne přede­vším:

  • Pora­den­ství
  • Možnost zúčastnit se výše zmíně­ných akcí, pokud mají o proble­ma­tiku hlubší zájem.

Kontakt na koordinátora projektu:
Mgr. Michaela Koucká
e-mail: michaela.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

POŘÁDÁME JIŽ 4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE  (program ZDE)

Vydanou publikaci „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ si můžete objednat na 
e-mailu: ekocentrumkoniklec@seznam.cz. Uveďte počet ks a fakturační údaje.
Cena publikace: 179,– Kč (+ poštovné 60,– Kč do ČR, 272,– Kč do SR)

Více informací k tématu naleznete na webových stránkách projektu.

Projekt byl financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.