EKOPORADENSTVÍ

EKOPORADNY PRAHA
POČÍTÁME S VODOU
VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírody | Počítáme s vodou

POČÍTÁME S VODOU

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Počítáme s vodou je projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků MŽP ČR, který realizuje 01/71 ZO ČSOP Koniklec v období od června 2013 do března 2016. Navazuje na řadu předchozích aktivit organizace zaměřených na podporu zavádění systému hospodaření s dešťovou vodou – systému založeného na budování prvků navracejících vodní režim krajiny co nejblíže k přirozenému stavu.

Projekt je zaměřen zejména na posky­to­vání infor­mací zástupcům státní a veřejné správy a občanům.

Zástupcům státní a veřejné správy projekt nabízí násle­du­jící akti­vity:

  • Odborné pora­den­ství
  • Semináře k proble­ma­tice hospo­da­ření s dešťovou vodou
  • Zahra­niční exkurzi na za příklady dobré praxe do Německa a Švýcarska
  • Vydání publi­kace “Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR”
  • Konfe­renci “Hospo­da­ření s dešťovou vodou jako nástroj udrži­tel­ného rozvoje“

Občanům projekt nabídne přede­vším:

  • Pora­den­ství
  • Možnost zúčastnit se výše zmíně­ných akcí, pokud mají o proble­ma­tiku hlubší zájem.

Kontakt na koordinátora projektu:
Mgr. Michaela Koucká
e-mail: michaela.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

Aktuality (nejenom) z projektu najde v rubrice Dešťová voda.

Více informací k tématu naleznete na webových stránkách projektu.Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.