Čtyři základní školy z Hradce Královétři základní školy ze Žďáru nad Sázavou a dvě základní školy z Dobrušky se v září 2015 zapojily do projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Žáci spolu se svými pedagogy měli během posledních šesti měsíců za úkol prozkoumat svá města a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů. Takovými jevy jsou například přívalové deště, ledovky, extrémní mrazy, extrémní sucha, nebo naopak povodně. Pomocí včasných a chytrých opatření je totiž možné dopadům změny klimatu na sídla předcházet, počítat s nimi a připravit se na ně.

Projekt sestával ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každé aktivity žáci na mapu města vynesli adaptační opatření. Součástí projektu byla také tematicky zaměřená exkurze, věnovaná koloběhu organické hmoty, a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestovali funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření.

Projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“ byl slavnostně zakončen ve druhém a třetím únorovém týdnu prezentací navržených opatření před zastupiteli a odbornými pracovníky každé obce. Odborná komise vyhodnotila nejlepší návrhy pro město. Žákovské návrhy adaptačních opatření budou součástí případových studií a budou sloužit jako podklad pro tvorbu místních adaptačních strategií. Jsme rádi, že názor žáků je pro zastupitele obcí důležitý. Posílení ochoty žáků jednat ve prospěch životního prostředí bylo jedním z cílů projektu.

Děkujeme zejména učitelům za jejich skvělou a místy náročnou práci. Projekt pracoval se složitým tématem změny klimatu, které je aktuálně akcentované ve strategických dokumentech pro environmentální vzdělávání. Jedná se o pilotní školní projekt nejen našeho ekocentra, ale i v České republice, který uchopil téma z pohledu adaptací změn na klimatické hrozby.

Lze očekávat, že projektů s podobným zaměřením v budoucnu přibude. Děkujeme všem zapojeným učitelům, žákům i zastupitelům za to, že byli u zrodu projektové výuky na nové téma.

Pro případné ostatní školy, které by měly také zájem o začlenění vzdělávání v problematice dopadů změn klimatu na lidská sídla do výuky, jsou již nyní k dispozici veškeré výukové materiály na webu projektu. Fotografie a informace z projektu lze sledovat i na facebookových stránkách projektu. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a dotací města Žďár nad Sázavou. Odměny do soutěže věnovala IQLANDIA, o. p. s.

Více informací:
Ing. Alžběta Škodová, koordinátorka projektu pro školy
Ekocentrum Koniklec, o. p. s., Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3
e-mail: alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz