Naši pracovníci chystají v letošním roce sérii revitalizačních kroků, které podpoří život cenného biotopu mokřadní a bezkolencové louky Na Beránku a jejichž cílem je celková obnova a správná funkce zdejšího mokřadu. Prvním důležitým zásahem, naplánovaným již na konec dubna, je mozaikovitá prořezávka spolu se sečí. Ta lokalitu čeká následně i v podzimním období. Oba kroky zbaví mokřadní biotop nepůvodních a invazních rostlin a pomohou mu získat větší prostor k životu. Projekt je realizován ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu Blíž přírodě, a díky podpoře MČ Praha 12 a Hlavního města Prahy.

Mokřady se řadí mezi nejvýznamnější a bohužel i nejohroženější biotopy ve světě, přestože sehrávají podstatnou roli v řadě důležitých procesů spojených s koloběhem vody a jejím udržováním v krajině. Navíc dokáží pohltit nadbytečný oxid uhličitý, příznivě ovlivnit klima výparem a také vytvářejí útočiště pro velké množství druhů zvířat, rostlin a hub. Aby Praha nepřišla o takto hodnotný ekosystém, dali si naši odborníci za cíl provést v následujících letech revitalizaci mokřadního biotopu Na Beránku.

Správná a pravidelná péče je klíčová. S tím je právě spojena i potřeba mozaikovité seče a prořezávky. Kosení pomáhá kontrolovat růst a šíření invazivních travin, stejně tak prořezávka zabraňuje dalšímu šíření náletových dřevin a uvolňuje zarostlý prostor, který dříve mokřadu náležel. Prořezávka dřevin bude zaměřena na eliminaci nepůvodního jasanu pensylvánského a na postupné vyčištění ploch zarostlých především ořešákem královským, růží šípkovou a ostružiníkem maliníkem.

Nejvýznamnější část prořezávky proběhne na podzim letošního roku, a to z důvodu ochrany ptactva a dalších zvířat, která během jarního a letního období využívají stromy a keře k rozmnožování či jako zdroj potravy. Menší mozaikovité prořezání dřevin se však chystá také na konec dubna s cílem rozšířit luční plochu mokřadu, na níž bude od května probíhat rotační pastva koní. Část získaného dřeva bude následně použita pro postavení tzv. hadníků neboli kupek z větví, jež zvířatům slouží jako vhodná skrýš při přezimování. Zbytek rostlinného odpadu bude z lokality odvezen, aby se zamezilo zbytečnému navyšování živin v půdě. Jejich nadbytek totiž mokřadu neprospívá.

Tímto však práce Na Beránku nekončí. V letošním roce se ve spolupráci s firmou Grania chystáme vytvořit studii vodních poměrů, která do budoucna poslouží jako vodítko při obnově vodního režimu v mokřadu. Za podpory ČSOP se uskuteční také biomonitoring vážek za účelem získání přehledu o výskytu konkrétních druhů tohoto hmyzu.

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.

ke stažení: TISKOVÁ ZPRÁVA