V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku uspořádalo Ekocentrum Koniklec v rámci dlouhodobého projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“, který probíhá za podpory SFŽP ČR a MŽP ČR, 4 projektové dny zaměřené na problematiku udržitelného hospodařeni s vodou v krajině a ve městech. Projektové dny byly určené pro žáky 2. stupňů základních škol a proběhly na 2 školách na Praze 12 (ZŠ Angel, ZŠ Meteorologická), na Praze 10 (ZŠ Nad Vodovodem) a na Praze 4 (ZŠ Jeremenkova).


Projektový den sestával ze třech různých aktivit, na nichž se žáci ve skupinách postupně střídali. První aktivitou byla přednáška, která pojednávala o důležitosti vody v krajině, o vlivu vody na klimatické změny a opatřeních pro zlepšení vodního režimu krajiny. Následovaly vodní hry a experimenty, kde se žáci dozvěděli informace k tání ledovců, vodnímu cyklu, zásobníkům vody, fotosyntéze atp. V poslední části programu žáci vytvářeli postery, na nichž někteří z nich výtvarně ztvárnili dům s udržitelným hospodařením s vodou a někteří naopak ztvárnili nevhodná opatření na domu a zahradě v rámci trvale udržitelného hospodaření s dešťovou vodou.

Celkem se projektového dne zúčastnilo 430 žáků ve věku 12 – 16 let. Žáci byli s programem většinou velmi spokojeni, o téma projevili velký zájem a k výrobě posterů přistupovali velmi nadšeně a kreativně. Učitelé ocenili zejména různorodost aktivit jak z pohledu tématu, tak z pohledu různorodých činností a aktivit. Program sklidil velkou pochvalu všech. Na úplný konec programu byly vyhlášeny 3 nejlepší postery. Vítězové byli odměnění čokoládovými výrobky „Fair trade“.