Již popáté jsme v dubnu a květnu ve spolupráci s MHMP a Pražskými službami, a.s. pořádali k příležitosti Dne Země informační kampaň zaměřenou na odpady. Kromě tohoto tématu se kampaň letos zaměřila na lesní problematiku v rámci Valnou hromadou OSN vyhlášeného Mezinárodního roku lesů.
Celkem se uskutečnilo 20 akcí na jednotlivých městských částech. Pražské služby zajišťovaly přistavení informačního stánku, sběrových nádob a svozovou techniku. Společnosti zabývající se kolektivními systémy (Eko-kom, Asekol a Elektrowin) zajišťovaly informační stánek k této problematice. K dispozici byly informační materiály a letáky zejména k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi, lesních ploch a chráněných území na území hlavního města Prahy.

Naši kvalifikovaní pracovníci oslovili okolo 5800 občanů, kterým zodpověděli asi 760 dotazů a mezi které distribuovali přibližně 5200 informačních materiálů poskytnutých pražským magistrátem, společností Pražské služby a.s., ČSOP a UHÚL. Největší zájem byl o informační materiály o přírodních parcích, rezervacích a lesích Prahy, bioodpadu, obalových značkách, sběrných dvorech, psech ve městě. Velký zájem byl také o cyklomapu Prahy a ekologické časopisy, např. Nika.

Kromě toho pracovníci na stánku vyplnili se 104 občany dotazník, který zjišťoval, jak občané třídí odpad, jaké jsou jejich znalosti vlivu jednotlivých druhů obalových materiálů na životní prostředí, zda berou ohled na životní prostředí při nákupu elektrospotřebičů a jaká je přijatelná vzdálenost kontejnerů na odpad. Dotazník se také věnoval problematice udržitelného lesnictví a zjišťoval, jaké jsou podle občanů zásady udržitelného lesnictví. Některé části dotazníku bylo možné porovnat s výsledky z minulých let.

Značnou část občanů oslovených informační kampaní tvořili děti a mládež, pro které byly připraveny herní aktivity, které zábavnou formou prověřily, případně doplnily jejich znalosti z odpadové a lesní problematiky. Kampaň celkově navštívilo 115 tříd základních škol a 45 tříd mateřských škol či školních družin. Herních aktivit se zúčastnilo cca 3900 dětí a mládeže.Největší zájem byl o herní aktivitu Životní cyklus sešitu, Recyklace na plátně, Slož si svého pejska, Mýty o odpadech a Význam lesa.

Systém třídění a recyklace v Praze

Hlavním tématem letošní kampaně byl systém třídění a recyklace v Praze. Pracovníci Ekocentra Koniklec a Pražských služeb informovali veřejnost o systému sběru objemného a nebezpečného odpadu, o bioodpadu a kompostování, sběrných dvorech a zpětném odběru elektrozařízení. Pro veřejnost byla připravena řada informačních materiálů (DVD, CD, letáků, knih, her a propagačních materiálů) a „Tematická mapa – Praha a odpady (viz níže).“ Pracovníci na stánku informovali veřejnost se zřetelem na lokalitu, ve které mají bydliště a ve které se stánek nachází, tzn. o tom, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr, která svozová společnost působí v dané lokalitě, jaké provozy na zpracování odpadu se zde nacházejí.

Pražské lesy a chráněná území
Druhým klíčovým tématem kampaně byla pražská chráněná území, lesní celky a vodní plochy, o které veřejnost projevila značný zájem. Pracovníci na stánku informovali o tomto tématu zejména prostřednictvím aktivity „Lesní a vodní doplňovačka“ a „Termosnímek“ (viz níže), prostřednictvím mapy Chráněné přírody na území hl. města Prahy a prostřednictvím řady informačních letáků společnosti UHÚL či v edici naučná stezka, přírodní parky a lesy HMP. Veřejnost se nejvíce zajímala o vodní a lesní plochy v lokalitě svého bydliště.  Pro děti a mládež byla připravena herní aktivita „Zpracování dřeva“, „Výrobky ze dřeva“ a „Funkce lesa“.

Vyhodnocení dotazníků

Šetrnost obalů k životnímu prostředí
Cca 85% občanů považuje za obaly šetrné k životnímu prostředí vratnou skleněnou lahev, papírovou tašku a kompostovatelnou plastovou tašku. Zhruba třetina respondentů považuje za šetrnou k životnímu prostředí PET lahev a tetrapakovou krabici, cca čtvrtina respondentů nevratnou skleněnou lahev a plastový kelímek a 12% občanů hliníkovou plechovku. Výsledky se výrazně nelišili od průzkumu z roku 2009.

Chování v oblasti třídění odpadu
Otázku „Které z těchto věcí dáváte do směsného odpadu?“ odpověděli respondenti následovně: Tetrapakové krabice by jich správně do směsného odpadu neumístilo 75%, odpady ze zahrady 81%, drobné elektrospotřebiče 85%, časopisy 84%, zářivky 70%, baterky 73% a igelitové tašky 74%. Naopak znečištěný papír by správně do směsného odpadu umístilo 82% respondentů a rozbité porcelánové nádobí 79% respondentů.

Důvod nákupu nových elektrospotřebičů
Většina (83%) respondentů kupuje nové elektrospotřebiče, když se staré rozbijí. 5% občanů je koupí, když mají staré příliš vysokou spotřebu energie, dalších 5% při rekonstrukci bytu či při stěhování, 4% když jsou nové v zajímavé slevě a 3% respondentů uvedli jinou odpověď.

Docházková vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad
Maximální přijatelná docházková vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od domácnosti je pro 29% dotázaných 50 m, pro 23% 50-100 m, pro 22% 100-200 m, pro 24% 200-500 m a pouze pro 2% více než 500 m. V roce 2009 byla pro 14% respondentů přijatelná vzdálenost do 50 m a pro 11% více než 500 m.

Znalost pojmu udržitelné lesnictví
Většina respondentů určila správně zásady udržitelného lesnictví, cca 10% dotázaných označilo nesprávné možnosti. Někteří občané nebyli příliš ochotni věnovat se této otázce.