Seminář „Zeleň v městské zástavbě – Arboristické standardy“ se uskutečnil 2. 12. 2014 v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Pořadatelem bylo Ekocentrum Koniklec, seminář proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Semináře se zúčastnilo 22 osob, v převážné většině pracovníků úřadů městských částí hl. m. Prahy (odbory životního prostředí, rozvoje, stavební), zaměstnanci MHMP věnující se správě zeleně a souvisejícím oblastem, dva zástupci NNO. Volně navazoval na seminář „Zeleň v městské zástavbě“ pořádaný Ekocentrem Koniklec za finanční podpory MHMP v roce 2011.

V úvodu semináře zástupkyně Ekocentra Koniklec účastníky přivítala, rovněž představila pořadatelskou organizaci a její činnost a poděkovala za podporu semináře ze strany hlavního města Prahy. Seminář samotný byl zaměřen velmi praktický. Jeho cílem bylo seznámit profesionály v oblasti péče o městkou zeleň s aktuálně schválenými i připravovanými změnami a novinkami ve standardech, aby je účastníci mohli využívat ve své práci. První blok byl zaměřen na standard výsadby stromů, konkrétně např. problematiku prokořenitelného prostoru stromů, výběru taxonů a stromů vhodných k výsadbě, kotvení, speciální opatření (rošty), závlahu, hnojení a další témata související s výsadbou. Druhý blok byl věnován připravovanému standardu k ochraně stromů na staveništích. Rozebíral např. ochranu kořenového prostoru, nadzemních částí stromů, plánování ochrany dřevin před začátkem stavebních prací, šetrné stavební postupy a odborný dohled. Oba bloky byly doplněny dotazy a diskusí, o kterou byl velký zájem.

Lektorem semináře byl Ing. Ladislav Kejha, dlouholetý odborník na výsadbu a péči o dřeviny, který působí ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a rovněž jako zahradní architekt. Ing. Kejha vzbudil v účastnících opravdový zájem o téma, které se mu podařilo v rámci své prezentace zpracovat a předat podle hodnocení účastníků velmi dobře.