Rybník má rozlohu cca 16m2, výška vodního sloupce je max. 80 cm. Litorální pásmo s typickou rybniční pobřežní vegetací není vyvinuto. Břehy jsou místy zatravněny, místy jsou vysázeny trsy orobince úzkolistého (Typha angustifolia). Netvoří však zapojený porost. Na hladině v malé míře rdesno obojživelné (Polygonum amphibium) a okřehek menší (Lemna minor).

Na dobrou kvalitu vody ukazuje přítomnost bezobratlé fauny – ve větším množství byly zjištěny např. druhy potápník vroubený (Dytiscus marginalis), bruslařka obecná (Gerris lacustris) a vodoměrka štíhlá (Hydrometra stagnorum). Na okolní vegetaci jsme nalezli svlečky vážek, patřící především vážce ploské (Libellula depressa). Z měkkýšů je nejhojnější plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis), která je v rybníčku dokonce přemnožena – bylo napočítáno cca 200 jedinců.
Rybník je bez rybí obsádky, což skýtá dobré podmínky pro rozmnožování obojživelníků. V bezprostředním okolí vody bylo nalezeno asi 20 letošních jedinců skokana hnědého (Rana temporaria), dále od vody potom dospělá samice ropuchy obecné (Bufo bufo). V břehu rybníka byla objevena obsazená nora patřící hlodavci hryzci vodnímu (Arvicola terrestris).

Další pozorování bude vázáno zejména na období rozmnožování obojživelníků, které jsme v tomto roce z organizačních důvodů a značného množství prací na projektech v oblastech mimo CHKO Kokořínsko, nebyli schopni provést. Po provedení vybagrování rybníčku v minulých letech se zdá, že již nedochází ke znečišťování splachem odpadu z okolních domů.