Přírodní památka Zámky se rozkládá mezi závěrem Kostobrdského údolí, (nebo také Zámecké rokle či bývalé Dynamitky) s výrazným skalnatým ostrohem, a mezi Drahaňským údolím. Skalní útvary tvoří výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin.

Tato lokalita je cenná nejenom z přírodovědného hlediska (zachovalá stepní společenstva s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů), ale také z pohledu archeologa. Na plošině skály stálo výšinné hradiště z období řivnáčské kultury (eneolit). Lokalita byla osídlena v době bronzové a raně slovanské. Můžeme zde vidět dosud zachované valy.

Mimo vzácných druhů skalních stepí, jakými je křivatec český (Gagea bohemica), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis ssp. bohemica), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) a mnoha dalších, je v létě krásnou ozdobou strání nad skalkami nepůvodní, velkými květy růžově kvetoucí, slézovec durynský (Lavatera thuringiaca).

Vyskytují se zde významná teplomilná společenstva bezobratlých vázaných na skalní stepi (z brouků například střevlíkovití, mandelinkovití a krytonosci, dále někteří plži). Lokalita je hnízdištěm a stanovištěm četných druhů ptáků.

Svahy k Vltavě byly narušeny lomem, svahy Drahanské rokle a rokle Dynamitka výsadbou smrku a akátu. Trvalý dohled nad rozrůstáním křovin a jejich odstraňování je nutné pro zachování nejcennějších travníchz a skalních společenstev.