24. 5. 2016 v 8.00 hod. byl ZŠ Chmelnice předán certifikát s titulem Vodní škola. Škola si jej zasloužila aktivní účastí v projektu Ekocentra Koniklec Vodní škola, který podpořil MHMP. Součástí projektu bylo i zřízení opatření na hospodaření s dešťovou vodou – umístění dvou velkých sudů na pozemek školy – s instalací pomohli sami žáci zapojení do projektu.

Cílem projektu Vodní škola je rozvoj environmentální gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogů, rodičů a veřejnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou a ekologizace provozu škol v téže oblasti.

V rámci projektu se žáci 2. stupně dozvěděli, proč je důležité šetřit pitnou vodou a dobře hospodařit i s vodou dešťovou. Během školního roku absolvovali na toto téma 4 výukové moduly s názvy Voda ve světě, Voda v krajině, Voda ve městě a Voda v domácnosti. Součástí každého modulu byla terénní exkurze (např. exkurze do ÚČOV) a výukový program, který ukázal na danou část problematiky. Žáci též vypracovali domácí úkoly, které měly charakter pozorování.

Poté, co žáci absolvovali zmíněné moduly, následoval modul nazvaný Voda ve škole. V rámci tohoto modulu vytvořili žáci skupinu odborníků, zohlednili dosavadně nabyté vědomosti a navrhli opatření na hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy, které spolu se zástupcem ředitele školy Petrem Jarošem sami objednali a nainstalovali. Na školní zahradě byly na okapech zřízeny odbočky do sudů a žáci zde 2 velké sudy umístili. Za zbylé peníze byly nakoupeny úsporné perlátory.  Za úspěšné dokončení projektu byl žákům předán certifikát s titulem Vodní škola.

Mgr. Tereza Součková
tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 378

Člověk svojí činností a systematickým přetvářením přírodní krajiny na krajinu kulturní urychluje odtok dešťové vody z území a narušuje tím tzv. malý vodní cyklus. Průvodní jevy rozpadu malého vodního cyklu jsou narůstající extrémy počasí, postupný pokles zásob podpovrchové vody, častější povodně, prodlužování období sucha a prohlubování nedostatku vody v území. Záměrnou lidskou činností (zavodňování území) můžeme toto narušení zvrátit. Pomocí plošného zadržování dešťové vody v krajině a umožnění jejího vsaku a výparu lze dosáhnout obnovení malého vodního cyklu nad územím a zásadně změnit trend vývoje klimatických podmínek – zvrátit současný trend regionálního oteplování, zmírnit extrémní projevy počasí a zabezpečit růst zásob vody v území (Kravčík a kol. 2007).

Zdroje: Kravčík a kol. (2007): Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma