Podzimní akce ve vnitrobloku se konala v sobotu 7. listopadu 2015 od 10,00 – 12,00. Navazovala na plánovací setkání obyvatel (konané v říjnu 2015). Akce se zúčastnilo asi 20 obyvatel domů náležejících k vnitrobloku – jednotlivců i rodin s dětmi. Přítomen byl zástupce LBD a přizvaný arborista David Peřina. V první polovině akce probíhala diskuse, ve druhé části brigáda (hrabání listí). Paralelně se konal malý workshop, kterého se účastnily především děti – stloukání ptačích budek a krmítka. Počasí bylo teplé, akce měla příjemnou atmosféru.

 

 

Program podzimní akce:

 • Diskuse o podobě místa pro sezení  – inspirace, fotky, výběr
 • Návrh pravidel – Memorandum pro užívání vnitrobloku
 • Informace o prořezu stromů
 • Stloukání ptačích budek a povídání o ptácích ve městě – workshop pro děti i rodiče
 • Společné hrabání listí a trávy

Diskuse o podobě sezení

Na základě fotografií byly účastníky vybrány typy mobiliáře – laviček a piknikových laviček se stolem. Následující fotografie jsou typy posezení, které by obyvatelé uvítali ve vnitrobloku.

Návrh pravidel – memoradnum pro užívání vnitrobloku

Anketa, která proběhla mezi obyvateli vnitrobloku v létě 2015 a následné plánovací setkání obyvatel určilo jako jednu ze zjištěných slabin absenci jasných pravidel pro jeho využívání. Obyvatelé se v rámci podzimního setkání shodli na návrhu memoranda, který je snahou o společnou dohodu nad využíváním společného místa. Návrh memoranda v této podobě bude do konce roku 2015 předložen zástupcům SVJ všech domů přiléhajících ke vnitrobloku k připomínkování.

Memorandum užívání vnitrobloku – návrh pravidel

Obyvatelé domovního bloku Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova vnímají společný zelený vnitroblok jako hodnotu, která jejich život ve městě obohacuje. Na základě ankety a práce obyvatel při setkáních předkládáme tento soubor pravidel. Memorandum v této podobě není závaznou právní normou, je spíše snahou o společnou dohodu nad vzájemným využíváním blízkého místa.

Vnitroblok je společná věc a místo pro setkávání

Vnitroblok je polouzavřený soukromý prostor pro místní komunitu lidí.

 • Obyvatelé se starají a udržují vnitroblok společně vlastními silami.
 • Uživatelé využívají prvky mobiliáře ohleduplně (lavičky, houpačku).
 • Uživatelé volí své aktivity zejména tak, aby je mohli ostatní sdílet.

Vnitroblok je zóna klidu

Obyvatelé si cení ticha a klidu ve vnitrobloku. Pozor, ve vnitrobloku se každý zvuk silně nese!

 • Obyvatelé se vyvarují takových aktivit, které obtěžují nadměrným hlukem.
 • Obyvatelé v domech respektují přiměřenou zvukovou hladinu aktivit (hovor, hru dětí).
 • Uživatelé dbají na klid zvláště ve večerních a nočních hodinách (noční klid).

Vnitroblok je zelená oáza

Obyvatelé si váží vnitrobloku pro jeho přírodní parkový charakter.

 • Uživatelé při svých aktivitách chrání travní porost, rostliny, keře i stromy.

Vnitroblok je místo rodiče a děti

Vnitroblok nabízí výjimečné místo pro trávení času rodičů a dětí.

 • Rodiče a děti dbají ohledy na parkový a klidový charakter.

Vnitroblok není hřiště pro psy

Pejskaři jsou v současnosti největší skupinou, která vnitroblok využívá. Ačkoli mnozí obyvatelé jsou milovníci zvířat, chování psa na veřejnosti musí mít pevná pravidla.

 • Pes může ve vnitrobloku pobíhat volně pouze tehdy, neobtěžuje-li ostatní uživatele a zejména děti. Obtěžováním se rozumí jakýkoli nevyvolaný blízký kontakt (např. očuchávání).
 • Chovatel je povinen mít svého psa pod dozorem po celou dobu pobytu ve vnitrobloku.
 • Chovatel je povinen odklidit z prostoru vnitrobloku po svém psovi stolici.
 • Chovatel dbá na to, aby pes nemočil na herní prvky a další vybavení vnitrobloku.

Prořez stromů a stromová houpačka

Z plánovacího setkání a návazných konzultací týkajících se zeleně ve vnitrobloku vyplynula potřeba kontroly a případného prořezu vzrostlých stromů ve vnitrobloku. Obyvatelé si jich vysoce cení, zároveň byla akcentována potřeba odborné údržby. Z toho důvodu byl na podzimní akci přizván arborista David Peřina, který provedl před akcí obhlídku stromů, zhodnotil současný stav a přítomným navrhl a objasnil, co je vhodné udělat. Bylo domluveno, že do konce roku 2015 budou provedeny akutní zásahy na 4 stromech. Jedná se konkrétně o tvarovací řezy dvou stromů, opravný a bezpečnostní řez jednoho stromu a bezpečnostní a odlehčovací řez jednoho stromu. Zásahy by měly být provedeny na bříze, dvou jasanech a kaštanu.

Na základě požadavku SVJ Kubelíkova 8 byla dohodnuta výsadba nového stromu (střemcha, případně dřín obecný) na pozemku tohoto domu do konce roku 2015.

Dále byla dohodnuta výroba stromové houpačky a její umístění do koruny jasanu. Houpačka bude instalována tak, aby nepoškozovala strom. Sedátko bude dřevěné, kruhové s otvorem uprostřed, podložené dřeveným kolíkem. V místech kontaktu (strom a sedátko) bude lano navlečeno do speciálního dutého popruhu.  Houpačka by měla být rovněž zhotovena do konce roku 2015. Umístění bude projednáno s majitelem pozemku.

Stloukání ptačích budek a krmítka – workshop pro děti i rodiče

V rámci akce proběhla pod vedením lektorky Koniklece Terezy Sedláčkové malá dílna. Děti společně s některými rodiči stoukli z připravených nařezaných smrkových dřev 3 ptačí budky a krmítko. Budky následně obrousily a natřely barvou. Práci doprovodilo povídání o ptácích, které je možné ve vnitrobloku a jinde ve městě pozorovat. Děti se učily ptáky poznávat z obrázků a podle nahraných zvuků (z mobilního telefonu).   Budky a krmítko byly nainstalovány do vnitrobloku v sobotu 14. 11. pomocí oček a drátků tak, aby nepoškodily stromy.

Společné hrabání listí a trávy

Účastníci společnými silami vyhrabali větší část spadaného listí, které dali do pytlů a vynesli před domy. Pytle byly odvezeny v pondělí 9. 11.

Další

 • Kateřina Hronová dala návrh na sdílení emailové/telefonické databáze přátel vnitrobloku
 • Libor Švec nabídl sponzorsky výrobu informačních cedulí
 • Leah Gaffen navrhla uspořádání sousedského setkaní na jaře 2016 (téma divadlo, co kdo umí, poznáváme se,.. další nápady vítány!) 

V Praze, dne 17. 11. 2015 

Zápis vyhotovili:

Barbora Týcová, 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Vlkova 34, 130 00 Praha 3
E-mail: barbora.tycova@ekocentrumkoniklec.cz  Tel: +420 608 148 794

Michal Křivohlávek