Ve školním roce 2020/2021 se žáci 2. stupně ZŠ Běchovice účastnili projektu Vodní škola, který realizuje Ekocentrum Koniklec. V rámci projektu se žáci zúčastnili terénní exkurze, výukového programu a následně vybraná skupina žáků provedla audit spotřeby vody ve škole. Každý ročník se zaměřil na vodu z trochu jiného úhlu.

Šesťáci zkoumali vodu ve světě, sedmáci vodu v krajině, osmáci vodu ve městě a deváťáci vodu v domácnosti. Žáci šestých tříd se dozvěděli, jak náročný je proces úpravy pitné vody a podívali se, s jakými problémy týkajících se vody se potýkají jednotlivé státy světa. Sedmáci lovili v nedaleké Jalovce vodní bezobratlé, dozvěděli se o provázanosti organismů vodních ekosystémů a významu vody v krajině. Osmáci absolvovali exkurzi po Praze za dobrými i špatnými příklady hospodaření s dešťovou vodou a dozvěděli se více o významu vody v městském prostředí. Také zkoumali zasakovací schopnost jednotlivých povrchů a význam zeleně ve městě. Deváťáci zjistili, jak probíhá čištění vody v čistírně odpadních vod a navrhli možnosti šetření pitnou vodou a využití vody dešťové v domácnosti.

Po absolvování terénní exkurze a výukového programu byli vybráni tři motivovaní žáci z každé třídy a společně utvořili „vodní tým“. Členové vodního týmu měli za úkol seznámit ostatní s tím, co se dozvěděli na výukových programech a následně provést audit spotřeby vody ve škole. Na základě výsledků auditu každý tým naplánoval tři opatření, které by zlepšily hospodaření s vodou ve škole. Ze čtyř nejlepších opatření se pak hlasováním celé školy vybrala dvě nejlepší, která byla realizována.

Do ZŠ Běchovice byly zakoupeny čtyři nádrže na dešťovou vodu o celkovém objemu 4 000 l, k nimž bylo pořízeno čerpadlo, aby se dalo přečerpávat z jedné nádrže do druhé. Také bylo zakoupeno a nainstalováno několik perlátorů, které ušetří vodu při mytí rukou.

Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.