V rámci projektu Pusťme si domů dešťovou vodu, který realizuje Ekocentrum Koniklec za podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí, byl proveden průzkum mezi zástupci obcí a škol z celé České republiky zaměřený na zjištění úrovně dosavadní informovanosti o úloze vody v krajině a ochotě přijímat opatření pro zadržování a využívání dešťové vody. Výzkumu se zúčastnilo celkem 29 obcí a 10 škol z celého území ČR.

Z provedeného výzkumu vyplývá, že asi polovina oslovených obcí a škol ví o existenci této problematiky a v alternativním nakládání s dešťovou vodou spatřují určité výhody. Řada zástupců obcí jmenuje praktické záležitosti, jako je ulehčení přetížené kanalizaci a s tím spojené snížení provozních nákladů, zmiňují ale i zlepšení lokálního klimatu a stavu spodních vod. Stanislava Uhrová z Lanškrouna není jediná, která uvádí, že snížením odtoku dešťové vody ze zpevněných ploch při přívalových deštích lze výrazně omezit riziko povodní.

Jako hlavní motivaci pro zapojení se do projektu spatřují obce a školy důvod šetření s přírodními zdroji, dále protipovodňová opatření, ochranu klimatu a ekonomické aspekty. Pro školy je také významným důvodem pro zapojení se do projektu vzor pro žáky a environmentální výchova.

Některé z oslovených obcí a škol již konkrétní opatření pro zlepšení vodního režimu v jejich okolí realizovaly, např. obec Dubicko podle vyjádření Josefa Sobotíka, opravila jeden z „haltýřů“, které byly kdysi na potoce protékajícím obcí vybudovány nejen za účelem zpomalení odtoku vody a snížení rizika povodní, ale byly využívány jako požární nádrže a k odběru užitkové vody. Dnes je z opraveného „haltýře“ zásobována vodní nádrž u obecního úřadu.

Další projekty budou realizovány v budoucnosti. Jiří Peterka z Loupovic ve Středočeském kraji hovoří o projektu na rozšíření mateřské školy, který je právě zpracováván a jehož součástí by měl být systém na využití dešťové vody ke splachování toalet.

Jiní teprve hledají inspiraci. Pomoci jim mohou nejen poradenské služby, které jsou v rámci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ poskytovány, ale i exkurze za příklady dobré praxe. Ta se uskuteční 18. – 20. 4. 2011 v Berlíně a zúčastní se jí nejen zástupci obcí a škol, kteří byli vybráni na základě dotazníkové akce, ale i další zájemci z řad odborné veřejnosti.