V letech 2014–2015 probíhal pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy projekt zaměřený na mapování invazních rostlin v povodí devíti Pražských malých vodních toků. Až na jeden přítok Berounky to byly všechno levostranné přítoky Vltavy. Naše pozornost byla věnována také silnici R4 v úseku od Mníšku pod Brdy v okrese Praha-západ po Lahovice v oblasti hlavního města Prahy, kde se v současné době šíří bolševník velkolepý. Předmětem našeho zájmu bylo jedenáct vybraných nejvíce se šířících invazních neofytů, mezi které patřil například zmiňovaný bolševník velkolepý nebo křídlatky.

Účelem bylo shromáždění informací o aktuálním výskytu vybraných druhů rostlin podél koridorů vodních toků přitékajících na část území města Prahy. Informace o rozšíření druhů byly získávány terénním průzkumem, který zajistili kvalifikovaní botanici. Výstupy projektu převedené do map v programu GIS bude dále využívat především Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Oddělení péče o zeleň magistrátu města Prahy, kterému budou naše zjištění sloužit jako podklady pro další nakládání s těmito druhy.

Během mapování bylo tedy prozkoumáno více než 160 říčních kilometrů levostranných přítoků Vltavy a část úseku silnice R4. Pořízeno bylo celkem 1200 zápisů výskytu 11 invazních rostlin. Nejhojnějším druhem s 431 záznamy byla netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Následoval ji trnovník akát (Robinia pseudoacacia) s 389 zápisy a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) se 152 zápisy. Naopak nejméně se v mapované oblasti vyskytovaly druhy křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis; 2 zápisy), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum; 15 zápisů) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima; 15 zápisů).

Téměř všechny druhy rostly nejčastěji pouze bodově anebo tvořily malé populace s jedinci do 10 exemplářů či v zakresleném polygonu pokrývaly plochu pouze z 15 %. Nejhustší porosty měl v území trnovník akát, přesto však i u něj převažovaly ojedinělé, řídké výskyty.

Dalším cílem projektu bylo působit na veřejnost nejen městských částí, kterých se projekt dotýká, ale i veřejnost širší, informovat je o problematice nepůvodních druhů na našem území, o možnostech nakládání s nimi a zároveň se snažit o prevenci v zavlékání a vysazování těchto druhů na zahradách, soukromých pozemcích, ale i ve volné krajině. Dosáhnout toho jsme se pokusili zorganizováním semináře Invazní rostliny v naší krajině – Seminář o šíření invazních rostlin a možnostech jejich likvidace a publikováním patnácti popularizačních a osvětových článků.

Publikované články


Projekt „Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí“ realizovalo Ekocentum Koniklec,o.p.s., Projekt byl finančně podpořen Hlavním městem Prahou.