Mikroklima okolí školy – projekt, do kterého se zapojilo ve školním roce 2015/2016 celkem 15 pražských základních škol a víceletých gymnázií, končí. Pomocí terénních měření a pokusů žáci druhého stupně zkoumali stav životního prostředí v problematických lokalitách v okolí svých škol. Nyní navrhují opatření, která by je mohla zlepšit.

Žáci, rozdělení do skupin představujících vědecké týmy, mají za sebou např. průzkumy znečištění ovzduší a prašnosti, hustoty dopravního provozu v různých denních dobách. Mapovali rovněž vlhkostní a teplotní poměry, zhoršené vyšším zastoupením povrchů jako je asfalt a beton a naopak nižším zastoupením zeleně a vodních ploch. Děti si letos vybraly ke zkoumání např. křižovatku Národní a Spálené, Dvořákovo nábřeží u Štefánikova mostu, křižovatku Olšanská, křižovatku Prosecké a Vysočanské, ulici Argentinská nebo okolí metra Křižíkova. „Projekt staví na badatelském vyučování přímo v terénu, při kterém žáci zákonitosti spíše sami objevují, než aby jim byly předkládány jako pravda k zapamatování“, říká vedoucí projektu Lenka Winterová z Ekocentra Koniklec.A jaká tedy jsou doporučení žáků pro města a jejich části?
Žákovská měření a zjištění ukázaly, že je potřeba zejména:
– omezování individuální automobilové dopravy ve městech
– větší zastoupení vodních a vegetačních ploch a prvků, které příznivě ovlivňují městské mikroklima a snižují teplotu ve městě
– udržitelné hospodaření s vodou – zejména v oblastech úspor a zasakování vody ve městě
– budování systému zeleně.Není náhodou, že opatření v podobném duchu navrhuje i připravovaná strategie adaptace na klimatickou změnu hl. m. Prahy.
Více informací o projektu a jeho výsledcích můžete najít na webových stránkách. Finančně projekt podporuje hl. m. Praha.