Náš pozemkový spolek Koniklec letos prvně od jeho založení v roce 2016 získal peníze na management mokřadní louky Na Beránku. Díky finančnímu přispění Hlavního města Prahy a MČ Prahy 12 jsme mohli provést kosení, pastvu a prořezávku náletových dřevin. Tímto managementem se snažíme docílit revitalizace mokřadu, jeho navrácení do původní podoby otevřeného mokřadního biotopu a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů typických pro podmáčené louky.

Ochrana mokřadu Na Beránku probíhala přes vhodné managementové opatření, kterými jsou mozaikovitá seč, spásaní a prořezávka náletových dřevin.

Mozaikovité kosení lokality jsme směřovali do doby po odkvětu některých dvouděložných rostlin, a to do první půle července 2019. Pokosené seno zůstalo na lokalitě chvíli ležet, aby se dvouděložné rostliny vysemenily a pak bylo z lokality odvezeno, aby nedocházelo k nežádoucímu tlení a zvyšování živin, na což bývají mokřadní druhy citlivé. Část pokosené travní hmoty byla využita jako seno pro okolní chovatele koní.

Červencové mozaikovité kosení proběhlo na těchto pozemcích:
2053/1 – 7 222 m2
2330/1 – 1 616 m2 (zde probíhalo i kosení v březnu )
2368/1 – 6 585 m2, zde probíhalo i spásání koňmi
2369/2 – 274 m2
2367/1 – 10 743 m2

V polovině listopadu jsme pokračovali v kosení pozemku 2334/1 (3 619 m2), ale hlavně jsme provedli prořezávku náletových dřevin na všech výše uvedených pozemcích. Prořezali jsme hlavně druhy Fraxinus excelsior, Juglans regia či Malus domestica. Část pokoseného materiálu jsme nechali na místě k rozebrání na otop, části travin a větví, jež zbyly po průřezu menších dřevin, vytvořily tzv. hadníky. Ty nyní slouží plazům a mnoha dalším živočichům k přečkání zimy v bezpečném úkrytu.

O celém projektu a o důvodu založení pozemkového spolku, který chrání mokřad Na Beránku, jsme napsali článek, který v lednu bude k vidění na webových stránkách MČ Praha 12.

Mimo tento projekt jsme letos také provedli jarní úklid lokality, monitoring plazů, ptáků a obojživelníků a vytvořili naučnou tabuli, která je momentálně v tisku.

Projekt umožní navrácení mokřadu do původní podoby otevřeného biotopu. Nebude to hned, lokalita dlouho zarůstala a neměla potřebnou péči, velkou hrozbou je také vyvážení odpadů na lokalitu. Nicméně dlouhodobým managementem mokřad Na Beránku zrevitalizujeme a bude opět sloužit mokřadním druhům i lidem v souladu s přírodou.