2. ročník mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech
KDY: 23. února 2016, 9 — 16 hod.
MÍSTO: budova Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Hospo­da­ření s dešťovou vodou je téma, jehož význam roste spolu s rozvojem měst a měnícím se klimatem. Zabývá se ochranou před suchem a povod­němi, je úzce propo­jené s vytvá­řením zelené infrastruk­tury a výrazně ovliv­ňuje mikro­klima měst. Pozvaní mluvčí z Německa, Slovenska a České repub­liky se na konfe­renci pokusí inspi­rovat vás projekty věnu­jí­cími se odvod­nění jednot­li­vých objektů, koncepcím pro celá města i stra­te­giím pro celý region.

Náhled do archivu loňského ročníku konfe­rence POČÍTÁME S VODOU 2015.

Účast­nický poplatek: 1200 Kč, snížené vstupné 450 Kč.
Snížené vstupné mohou využít zástupci veřejné správy, nezisko­vých orga­ni­zací, akade­mičtí pracov­níci a studenti.

Pozvání na konfe­renci přijali:

Konfe­rence bude simul­tánně tlumo­čena z němec­kého do českého jazyka.

Kontakt na orga­ni­zá­tora: Zdeňka Ková­ří­ková, zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz

Záštitu nad konfe­rencí převzali:

Spon­zoři:

Part­neři konfe­rence: 
 

Medi­ální part­neři: