Nachází se na jihovýchodních svazích Dřínovské hory, zhruba 400 m jihozápadně od obce Dřínov. Má 5,66 ha a leží v nadmořské výšce 210 – 245 m.

Motivem ochrany jsou společenstva slínovcových, tzv. bílých strání. Jde o ojedinělý biotop odkrytých slínovců Dřínovské hory s teplomilnými bylinnými a křovinnými společenstvy. Geologický podklad tvoří středněturonské slínovce české křídy. Jsou tu mělké skeletovité půdy typu pararendzin.

V porostu převládá kostřava wallinská a válečka prapořitá s průvodními druhy lnem tenkolistým, kavylem Ivanovým, hlaváčem šedavým, bělozářkou liliovitou, zlatovláskem obecným a ostřicí nízkou. Vzácná je entomofauna, vázaná na teplé, výslunné stráně. Zjištěn byl výskyt otakárka obecného.

V minulosti byla Dřínovská stráň využívána zemědělsky, pravděpodobně k pastvě, ale není vyloučeno ani sečení. Stepní vegetace je ohrožena rychlým zarůstáním dřevinami, především hlohem. Nepříznivě ovlivňuje živou složku chráněného území dálkový přenos škodlivin z velkých podniků, jako je mělnická elektrárna, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a další. Péče spočívá v pravidelném odstraňování dřevin a vyžínání částí ploch. Ideální by bylo obnovení pastvy.