EkocentrumKoniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví

DV – Dramatická výchova
EV – Environmentální výchova
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Vnitřní programy pro 2. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Globální problémy Země

Záměr programu:  Žáci se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

Cílem programu je, aby si žáci dokázali představit, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí, proč se dotýkají každého z nás a co mohou sami udělat pro jejich řešení. GPZ si rozdělí do jednotlivých skupin, ve kterých proberou příčiny, následky a možnosti řešení pěti hlavních problémů: globálních změn klimatu, úbytku sladké vody, úbytku orné půdy a rozšiřování pouští, kácení deštných pralesů a znečištění životního prostředí odpady. Tato činnost probíhá ve skupinách pomocí myšlenkových map s následnou prezentací a diskuzí. V rámci simulační hry si skupiny žáků představí jeden ze základních požadavků na řešení GPZ (spolupráce). V tříhodinové variantě žáci podrobněji prozkoumají, jak souvisí globální problémy s naším každodenním konzumním chováním a jak je možné globální problémy řešit.

Obsah vzhledem k RVP ZV: MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Klima a dnešní svět

Záměr programu:  Žáci pochopí důsledky lidské činnosti na přirozený klimatický systém planety Země a posílí svoji dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Žáci se v první části programu seznámí s přirozeným fungováním klimatického systému planety Země a jeho hlavními mechanismy (přirozeným = nízkým zatížením lidskou činností, před průmyslovou revolucí). V druhé části programu se budou žáci věnovat antropogennímu ovlivnění klimatického systému Země od produkce skleníkových plynů až po důsledky pro přírodu a lidskou společnost. Ve třetí části se žáci seznámí se základními klimatickými úmluvami a zákony a formou simulační hry si vyzkoušejí princip fungování emisních povolenek.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Řeč obalů

Záměr programu:  Žáci získají znalosti kritérií, podle kterých se mohou při nákupu rozhodovat, tyto znalosti přímo aplikují v simulační hře a posílí tak své odpovědné spotřebitelské chování.

Žáci se sami ocitnou v roli spotřebitelů, kteří jdou nakupovat a kteří se rozhodují podle daných kritérií (např. cena, zdraví, kvalita, životní prostředí). V diskusi vyjádří preference své rodiny. Prostřednictvím další aktivity se dozvědí, jak se vyznat v„éčkách“. Kromě toho se seznámí s jednotlivými obalovými materiály, jejich historií a životním cyklem. Poznají, jaké nové věci mohou vzniknout recyklací již použitých a nepotřebných obalových materiálů a v jakých provozech tyto nové věci vznikají. Delší verze programu je věnována diskusi o bioplastech a jiných ekologických obalových materiálech.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČZ, ČS, ČSP, DV, OSV, EV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Spotřeba, je opravdu potřeba?

Záměr programu:  Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Formou simulační hry a následné diskuse se žáci seznámí se základními principy spotřebitelského chování. Rozdělí se na různé „typy“ lidí a pokusí se zařídit si domácnost podle svého charakteru a následně reflektovat, co je a není ekologicky šetrné. Nahlížejí problematiku i z ekonomické stránky, dozvědí se, jak hospodařit s vodou, elektřinou a teplem. Zamyslí se nad přepravováním po městě, ale i nad transportem na velké vzdálenosti. Žáci získají povědomí o tom, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí. Mohou poté nabyté znalosti přenést do svých rodin a domácností. Delší verze programu je obohacena o promítání tematického videa o balené vodě a způsobech čištění odpadní vody.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Stavitelé města III

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se podrobně jedné problematice – výzkumu veřejného mínění, přívalovým dešťům, tepelnému ostrovu, udržitelné dopravě a vodním prvkům. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté diskutují a navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý den ve škole zpracují a prezentují nejprve svým spolužákům a potom také zástupcům veřejné správy.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, IKT, ČZ , ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 8 – 12 vyučovacích hodin (ve 2 dnech)
Cena: 120 Kč (až 220 Kč dle počtu vybraných aktivit)
Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá: školní učebna, okolí školy

Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Záměr programu:  Žáci si uvědomí vliv běžného života lidí na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody v domácnosti vodou dešťovou.

V programu žáci stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. Změnami se žáci zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska. Na závěr programu žáci vybírají z navržených změn ty, které by mohli využít u nich doma. V tříhodinové verzi se žáci podrobněji věnují čištění domácích odpadních vod a diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí tříhodinové verze programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a model kořenové čistírny.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a krajina, aneb Sucho a povodně, jak na ně?

Záměr programu:  Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Žáci si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu na maketě krajiny a zjistí, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a realizují různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní. Uvědomí si tak úlohu jednotlivých prvků v krajině (řeky, vodní díla, lesy, remízy, orná půda, atd.) a jejich schopnost ovlivnit zadržení vody v půdě. Ve tříhodinové verzi si žáci sami na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při hře se budou podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti na různých površích, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá sucha, přívalové deště).

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a město aneb Vodní architekti

Záměr programu:  Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

Program se věnuje problematice vody v městském prostředí zejména v souvislosti s probíhající změnou klimatu. Žáci si prožijí cestu molekuly vody vodním cyklem při úvodní hře a porovnají, jak probíhá v přírodním a urbánním prostředí. Poté žáci diskutují nad termosnímkem Prahy úlohu zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu je sada pokusů, při kterých si žáci sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Dozvědí se, jakou úlohu hraje vegetace, voda a sluneční energie. Ve tříhodinové verzi si žáci sami při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Záměr programu:  Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

Žáci se stanou mořeplavci a vydají se na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví různé kontinenty a řeší zde nutnost doplnit zásoby vody. Při tom se dozvědí, co trápí při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se setkají s ropnou havárií a seznámí se se způsoby odstraňování následků. V Saudské Arábii řeší vodní stres a zabrousí i do aktuálního problému, která trápí asijská moře – plasty. V tříhodinové variantě se žáci vcítí do pozice migrantů zaplavované Mikronésie a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. V čtyřhodinové variantě žáci porovnají jakost povrchových vod v ČR a vymyslí způsoby, jak by všechny řešené problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 2 / 3 / 4 vyučovací hodiny
Cena: 70 / 80 / 90 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Zero-waste aneb Kam kráčíš, odpade?

Záměr programu: Žáci se seznámí s hierarchií s nakládáním s odpady, dozvědí se, co je to zero-waste a zopakují si, jak a proč třídíme odpady a jak probíhá jejich zpracování. Ve tříhodinové variantě si prohloubí také své prezentační dovednosti a kritické myšlení.

V úvodu žáci zjistí, co je to odpad a proč je v současné době takovým problémem. Zkusí si poskládat hierarchii nakládání s odpady. Seznámí se s konceptem zero-waste a zkusí si spočítat, že předcházení vzniku odpadu má pozitivní dopad i na rodinnou kasičku. V druhém části programu si žáci zahrají skupinovou interaktivní hru, při které si zopakují třídění odpadu a jeho zpracování. Ve tříhodinové verzi programu si žáci procvičí své prezentační dovednosti a kritické myšlení, když ve skupinách obhajují různé druhy balení potravin a jejich původ.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 6.-9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

VENKOVNÍ programy
TERÉNNÍ PROGRAMY
KOMBINOVANÉ PROGRAMY
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google