Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Terénní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví

DV – Dramatická výchova
EV – Environmentální výchova
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Terénní programy pro 2. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Bezobratlí živočichové našich luk a lesů

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému. Vyzkoušejí si různé metody lovu bezobratlých v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, co žije ve vaší blízkosti.

Máte u školy louku a les? Pojďte s námi prozkoumat život suchozemských bezobratlých živočichů a zjistit, kteří žijí přímo u vás za školou. Vyzkoušejte si práci entomologů! Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Žáci si vyzkouší jejich sběr, lov a určování. Také budou hledat pobytové stopy hmyzu. V delší verzi se dozví, co jsou mimikry, výstražné zbarvení a feromony. Lektor přijede až za vámi se všemi pomůckami a světem bezobratlých za vaší školou vás provede.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita, kde je louka a les (lesík, lesopark atp.)
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Bezobratlí živočichové pražských lesů

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Přijďte s žáky do některého z pražských lesů a vyzkoušejte si práci entomologů! Prozkoumáme podrobně život suchozemských bezobratlých živočichů. Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Žáci si vyzkoušejí jejich sběr, lov a určování, budou si všímat typických znaků jednotlivých skupin. Dozvědí se zajímavosti ze života některých druhů. Zjistí, co jsou mimikry, feromony, instinkt. Uvědomí si důležitost bezobratlých živočichů v lesním ekosystému.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Lokality:
Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Cesta do hlubin lesoparku Kamýk

Záměr programu: Žáci poznají flóru a faunu lesoparku, porozumí jeho významu pro městské prostředí.

Trasu programu tvoří okruh sledující stezku s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Program probíhá formou průzkumu neznámého lesa. Jednotlivé „vědecké týmy“ postupně sestavují závěrečnou zprávu do pracovního listu. Zpráva vyhodnocuje, k jakým účelům může lesopark ve městě sloužit, jak je důležitý pro člověka a ostatní organismy. Žáci zaznamenávají etapy průzkumu do mapy. Pomocí herních aktivit si uvědomí, jaký vliv má přítomnost zelené plochy na druhovou bohatost, jak les funguje coby estetický prvek a regulátor nepříznivých vlivů lidské činnosti ve městě. V delší verzi se žáci prostřednictvím lovu bezobratlých seznámí s úlohou těchto organismů v ekosystému lesoparku. Zájemci si mohou procvičit své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČZ, ČS, ČP, VV, EV, OSV
Délka programu:  150 min./ 180 min
Cena: 80 Kč / 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Cílkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

GEKO Za geologií a ekologií do Prokopského údolí

Záměr programu: Žáci se seznámí s živou i neživou přírodou Prokopského údolí v Hlubočepích a uvědomí si její důležitost a křehkost.

Hlubočepy v Prokopském údolí jsou jedinečným místem, kde se zobrazuje vývoj přírody a člověka za posledních 10.000 let. Žáci pracující ve skupinách se seznámí s jedinečným ekosystémem suchomilných trávníků, který zde přetrvává už od poslední doby ledové. Dozví se, čím je tento ekosystém výjimečný a jak jej chránit. Dále nahlédnou na zdejší skály z pohledu geologa a dozví se o geologických mechanismech, které utváří nynější vzhled krajiny. Zároveň poznají, jak člověk utvářel vzhled tohoto místa během 19. a 20. století a proč jsou těžba a hlavně využití těchto skal pro člověka důležité. Zjistí, co se s krajinou ovlivněnou těžbou děje a jaký je postup pro její obnovu. To vše pojaté formou her a úkolů, kde žáci získávají indicie k vyřešení finálního úkolu zakončeného odměnou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČZ, ČS, ČP
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Smíchovské nádraží – hala před pokladnami nebo vlaková zastávka Praha – Hlubočepy či bus zastávka Nádraží Hlubočepy
S sebou: kladívko, propiska, terénní oblečení, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Jak šel čas třešňovými sady

Záměr programu: Žáci po absolvování programu vysvětlí pojmy ekosystém a sukcese a popíší rozdíl mezi minulými a současnými funkcemi lokality pro okolí.

Ovocné sady na území Troji jsou ideální lokalitou k pozorování toho, jak se ekosystém, původně vytvořený člověkem, může bez jeho zásahu vyvíjet směrem k stavu blízkému přírodě. Žáci se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především s trojskými sady jako místem, které mělo v krajině určitou funkci v minulosti jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů. O tom, jakou úlohu bude pro své okolí hrát v budoucnosti, budou diskutovat sami účastníci a dozvědí se, jak bude sad vypadat, pokud se ponechá přirozenému vývoji.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram. Nad Trojou
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?

Záměr programu:  Žáci poznají životní nároky chráněných obojživelníků, uvědomí si potřebu druhové i územní ochrany.

Žáci netradičním způsobem proniknou do základních principů ochrany přírody. Poznají problematiku ochrany vzácných druhů živočichů a rostlin a zakládání chráněných území. Modelovými druhy jsou zde zejména obojživelníci. Žáci se naučí rozeznávat některé druhy této skupiny a dozvědí se zajímavosti o jejich biologii a ekologii. Na základě pozorování přírody v Ďáblickém háji se zamyslí nad důvody, proč se právě zde vyskytují některé druhy chráněných živočichů. Na závěr využijí nabyté znalosti k navržení vhodných opatření, která by pomohla zvýšit počty chráněných živočichů na území Prahy.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČZ, OSV, EV, VMEGS
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. březen – červen
Start a cíl: bus zastávka Šimůnkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Klánovický les z pohledu ochrany přírody

Záměr programu:  Žáci získají základní znalosti o územní ochraně přírody a posílí svou citlivost k lesnímu prostředí.

Část klánovického lesa, kde program probíhá, není jen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou. Je ideálním místem, kde se žáci mohou seznámit s českým systémem chráněných území i programem Natura 2000. Žáci pracují převážně ve skupinách. Po celou dobu programu se orientují v turistické mapě, vyzkoušejí si rovněž práci s ortofotomapou. Zábavnou formou poznávají různé typy chráněných území, jejich význam, způsoby značení a pravidla pobytu. Povídají si o významu biocenter a biokoridorů jakožto důležitých prvcích územního systému ekologické stability krajiny. Diskutují o významu vody v krajině, především o různých funkcích rybníků. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, jak komplikovaný je střet cenné přírody a zájmů člověka.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Blatov
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Meandry Kunratického potoka

Záměr programu: Žáci formou badatelské činnosti poznají živé i neživé složky ekosystému lužního a dubohabrového lesa.

Trasa programu je lineární, probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Na příkladu Kunratického potoka žáci pochopí, jak vznikají meandry a zamyslí se nad významem meandrů a zamokřených území v krajině. Na základě pozorování porovnají ekosystém lužního a suššího dubohabrového lesa. Prostřednictvím herních aktivit poznávají stromy podle listů a plodů. Sesbírají půdní hmyz, vyzkoušejí si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Program se zaměřuje také na lesní půdu – žáci si ověří různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika půdních vzorcích.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Mikrosvět Kunratického lesa

Záměr programu:  Žáci objeví rozdíl mezi druhovou bohatostí v monokultuře a původním lese, zdokonalí se v práci s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

V jednom z největších pražských lesů si žáci vyzkoušejí výzkumnou práci. Prozkoumají místní druhy fauny i flóry a podrobněji se zaměří na bezobratlé. Při jejich sběru se zdokonalí v práci s entomologickými pomůckami. Na základě získaných vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a ve smíšeném lese. Blíže se seznámí s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých a pokusí se určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Posoudí hodnotu různých částí Kunratického lesa. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 135 min. / 180 min.
Cena: 75 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Petýrkova (konec delší trasy na bus zastávce Zelené domky či IKEM)
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Praha 2 kamenná a zelená – Náměstí Míru

Záměr programu: Žáci si zvýší historickou, kulturní a environmentální gramotnost o Náměstí Míru. Cílem je naučit žáky vnímat své okolí a uvědomit si hodnotu místa, ve kterém žijí. Praha 2 oplývá nejen krásnými historickými budovami, ale její geneze jí umožnila zakomponování přírodních prvků do obytných ploch, má největší plochy zeleně z vnitropražských částí.

Žáci se seznámí s historií Náměstí Míru, centrálního náměstí nově vznikajících Královských Vinohrad, a domy, které se zde nacházejí. Uvidí první obecní školu a radnici Královských Vinohrad, jejich první kulturní dům, divadlo a jediný kostel. Prohlédnou si park na náměstí s významným stromem.

Obsah vzhledem k RVP ZV
Délka programu: 120 min.
Cena: 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Start a cíl: Národní dům na Vinohradech
S sebou: propiska, pevná podložka na psaní

Praha 2 kamenná a zelená – Vinohrady

Záměr programu: Žáci si zvýší historickou, kulturní a environmentální gramotnost o Praze 2. Cílem je naučit žáky vnímat své okolí a uvědomit si hodnotu místa, ve kterém žijí. Praha 2 oplývá nejen krásnými historickými budovami, ale její geneze jí umožnila zakomponování přírodních prvků do obytných ploch, má největší plochy zeleně z vnitropražských částí.

Žáci se seznámí s historií Královských Vinohrad, které byly na konci 19. století čtvrtým největším městem v Čechách, architektem Antonínem Turkem a architektonickými slohy přelomu století a 1. poloviny 20.st. Navštíví Sborový dům Československé církve evangelické, Sady bratří Čapků a Svatopluka Čecha, prohlédneme si zajímavé domy na Vinohradské ulici (tržnice, Maceškův palác, Orbis, Radiopalác a Obchodní akademie) a ve Slezské ulici (Dům České hasičské jednoty, Československá tabáková režie, Dům zemědělské osvěty architektů Aloise Dryáka a Josefa Gočára), dozví se o principu obnovy stromořadí v Budečské a Blanické ulici.

Obsah vzhledem k RVP ZV
Délka programu: 120 min.
Cena: 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Start a cíl: Vinohradská vodárna; Náměstí Míru
S sebou: propiska, pevná podložka na psaní

Příroda a historie lesoparku Cibulka

Záměr programu: Žáci se zdokonalí v orientaci v terénu, prohloubí své přírodovědné znalosti a dovednosti a poznají historii lesoparku Cibulka.

Program probíhá v dobře dostupném lesoparku Cibulka, jehož historie sahá až do 14. století. Žáci si zasoutěží v týmech. Budou se orientovat pomocí mapy a kompasu. V průběhu programu budou hledat skryté pokyny („kešky“) a plnit teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Za splnění úkolů získají indicie, pomocí nichž na konci programu odhalí historii lesoparku Cibulka. Na nejúspěšnější tým čeká překvapení.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram Poštovka
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Příroda a historie Vyšehradu

Záměr programu: Žáci poznají faunu, flóru a historii Vyšehradu. Objasní si význam Vyšehradu pro české národní povědomí.

Trasu programu tvoří okruh vedoucí po náhorní plošině Vyšehradu. Žáci pracují ve skupinách a pomocí aktivizujících metod se dozvídají o důležitých reálných i mytologických postavách spojených s Vyšehradem a poznávají tamní přírodu. Používají pracovní listy, orientují se v mapě, určují dřeviny a ptáky, s nimiž se běžně setkávají ve městě. Na závěr si získané poznatky ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci navíc dozvědí, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jaké jsou možnosti jejich ochrany. U akátu bílého se zamyslí nad výhodami a nevýhodami výsadby nepůvodních dřevin ve městě a zjistí, co je invazní druh.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČS, ČZ, OSV, EV
Délka programu:  135 min./ 150 min.
Cena: 75 Kč / 80 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Rotunda svatého Martina
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Příroda pražských parků – vrch Parukářka

Záměr programu: Žáci poznají živočichy a dřeviny vyskytující se v Praze 3. Zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá a jak člověk ovlivňuje životní prostředí ve městech.

Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují ve skupinách. V první části se seznámí s flórou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin hledají a určují zdejší stromy, uvědomí si význam zeleně ve městě a dozví se, co je centrum biodiverzity. V druhé části programu poznají běžné i vzácné obratlovce žijící na Praze 3 a zjistí, které druhy vyžadují ochranu. Zároveň se dozví, co je pohlavní dvojtvárnost. Žákovské skupiny sbírají v průběhu celého programu body, které v závěru vymění za indicie a zjistí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Ptáci pražských lesů

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Program probíhá v několika pražských lesích a parcích. Žáci pracují především v týmech. Prostřednictvím her se seznámí s běžnými druhy stálých i tažných ptáků a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Žáci si vyzkoušejí poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen
Lokality:
Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní bezobratlí za školou

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, kteří vodní bezobratlí žijí ve vodě v její blízkosti.

Máte u školy tůňku, rybník či potok, který je dobře přístupný? Pojďte s námi prozkoumat život vodních bezobratlých a zjistit, kteří žijí přímo u vás za školou. Žáci pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají organismy (vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce) vázané na vodu a její okolí. Pomocí hydrobiologických pomůcek (pinzet, lup, podběrákových sítěk) zkouší lov vodních bezobratlých a s klíčem určují jejich názvy. Na základě nalezených bioindikátorů, podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska) stanoví kvalitu vody v tůních. Zaměří na dřeviny rostoucí u vody a jejich význam při povodních nebo se vžijí se do role migrujících žab. Lektor přijede až za vámi se všemi pomůckami a vodním ekosystémem za vaší školou vás provede.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita s dobře přístupným potokem či vodní plochou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní ptáci zblízka

Klíčový cíl: Žáci si přiblíží život nejen vodních ptáků, budou je pozorovat dalekohledem a vybudují si kladný vztah k pobytu v přírodě spojeném s pozorováním ptactva.

Pojďte se s námi podívat nejen na vodní ptáky zblízka. Žákům bude k dispozici stativový dalekohled a budou si moci přinést i vlastní binokulární dalekohledy. Budou pozorovat ptáky na vodní hladině i mimo ni. Dozví se o pohlavní dvojtvárnosti a o tom, jak ptáci hnízdí či migrují. Zjistí, čím nejlépe vodní ptáky přikrmovat. Sami si vyzkouší pozorování a určování ptačích druhů a budou se spolupodílet na ochraně ptactva a dalších živočichů díky aplikaci iNaturalist. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme i drahokam našich vod – ledňáčka. Program vede žáky k získání kladného vztahu k přírodě a jejím obyvatelům a k uvědomění si potřeby ochrany ptačích druhů.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Lokality: Planetárium Praha (park Stromovka)
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska, mobilní aplikace iNaturalist

Vodní ekosystém Modřanských tůní

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody.

Jedná se o modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, s nivním a lužním ekosystémem. Pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek zkoušejí lov a pomocí klíče určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí. Na závěr si žáci získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska).

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 min./ 180 min.
Cena: 80 Kč / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Zachraňme mokřad

Záměr programu:  Žáci vlastními silami pomohou mokřadu a vysvětlí, proč je dobré mokřady chránit.

Program Zachraňme mokřad probíhá přímo v místě mokřadu zvaného Na Beránku, což je unikátní lokalita, na které se vyskytují vzácné druhy mokřadních rostlin a zvířat. Cílem výukového programu je pochopení významu mokřadů v krajině, jejich důležitosti z hlediska biodiverzity, ovlivnění mikro a makroklimatu a koloběhu vody v krajině. Formou simulačních her se žáci vžijí do života některých mokřadních živočichů, jako je například modrásek bahenní, nebo různé druhy žab. Žáci pochopí, proč je důležité mokřady chránit, zjistí, jak na management mokřadního biotopu a sami si vyzkouší úklid mokřadu v praxi. Nejúspěšnější „úklidová četa“ získá diplom za pomoc mokřadu Na Beránku.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. třída ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl:
zastávka bus Na Beránku
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy

Zaostřeno na Modřanskou rokli

Záměr programu: Žáci na základě vlastních pozorování porovnají rostlinná a živočišná společenstva Modřanské rokle na dvou různých místech, zamyslí se nad vlivem člověka na lesní ekosystém.

Program je zaměřen na lesní ekosystém přírodní památky Modřanská rokle. Žáci se vžijí do role badatelů – řeší různé úkoly z oblasti botaniky, zoologie, ekologie a geologické historie rokle. Cestou poznají typické byliny, které právě kvetou, a různé druhy stromů. Věnovat se budou původním, nepůvodním i invazním dřevinám. Na dvou různých místech Libušského potoka odeberou vzorky vody a živočichů a na základě rozboru vyhotoví zprávu o kvalitě ekosystému a vlivu lidského managementu. Aktivity v programu posilují skupinovou práci a komunikaci žáků.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena varianta s aktivitami nevyžadujícími zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu:  180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/zastávka bus Sídliště Libuš
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Zimoviště ptáků na Císařském ostrově

Záměr programu: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků včetně kontroverzního kormorána velkého. Trasa programu začíná v Tróji a pokračuje po břehu Vltavy směrem k přívozu v Podhoří. Program je zaměřen na poznávání běžných i vzácnějších druhů vodních ptáků a nabízí proniknutí do tajů jejich života. Žáci pracují převážně ve skupinách. Dozvědí se, jak jsou různé druhy ptáků adaptovány k životu u vody, všimnou si také jejich pohlavní dvojtvárnosti. Program obsahuje několik aktivizačních her. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí pozorování ptáků stativovým dalekohledem, mohou si přinést i vlastní binokulární dalekohled.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV:ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu:  150 min
Cena: 80 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen,v závislosti na přítomnost zimujících druhů
Start a cíl: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří
S sebou:  pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska, dle možnosti malý dalekohled

VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
KOMBINOVANÉ PROGRAMY
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google