Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
TERÉNNÍ PROGRAMY
ekoprogramové balíčky
objednávka

Vnitřní programy pro 1. stupeň základních škol

Duchové z popelnic (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění.

Žáci jsou účastníky velkého hradního úklidu. Jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Žáci mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí téměř všechny smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve třídě jako návod, jak správně třídit odpad.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Duchové z popelnic (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci si z programu odnášejí znalosti o druzích odpadu a obalových materiálech, dovednost správné separace a odpovědný přístup k této problematice.

Žáci se v úvodu zúčastní scénky, ve které pomohou hradnímu duchovi a Bílé paní uklidit na hradě odpad po bezohledných turistech. Přemístí se do sběrného dvora, kde se s duchy z popelnic – strážci různých druhů odpadu naučí správně odpad třídit. Poté se žáci seznámí s jednotlivými druhy odpadů pomocí smyslů – se sklem pomocí sluchu, s papírem pomocí zraku, s nebezpečným odpadem pomocí hmatu a s bioodpadem pomocí čichu. V delší verzi se dozvědí, jaké obalové materiály používali pravěcí lidé, středověcí obchodníci a současní spotřebitelé. Navíc poznají životní cyklus jednotlivých obalových materiálů – plastu, papíru, skla a kovů.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Školáci žabkám pomohou a pak se pomocí krátkého vyprávění a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Poté si v roli žabek zkusí projít žabím podchodem a během jednoduché skupinové hry si vyzkouší, jaké to je pomáhat žabkám při pravidelném putování z rybníka do lesa. Na závěr si děti společně s lektorem vyrobí na památku vlastní malý rybníček plný žab.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Programem provází žabák Matěj, který žáky zavede do světa nad i pod vodní hladinou rybníka. Na začátku si společně ujasní, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. Prostřednictvím her poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. V simulační hře o žabím putování si žáci sami vyzkoušejí být v kůži cestujících obojživelníků a zažijí nebezpečí, kterým je vystavuje jak příroda, tak člověk a lépe tak porozumí pojmu migrace. Jako památku si z programu odnesou vlastní skákací žabku.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Domácí a divoká zvířata (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si žáci ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. Sami si zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. Poté zažijí v pohybové hře radosti i starosti, se kterými se v průběhu roku setkávají polní myšky. Na závěr si v krátké divadelní scénce s myškami zopakují, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV, MuV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Domácí a divoká zvířata (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se dozvědí, co mají domácí a divoká zvířata společného a v čem se liší. Pochopí, že základní životní potřeby všech živočichů včetně člověka jsou stejné.

Nejprve si žáci formou herních aktivit ujasní rozdíly mezi domácím, zdomácnělým, divokým a zdivočelým zvířetem. V druhé části prostřednictvím simulační hry pochopí, že přes všechny rozdíly jsou základní potřeby všech zvířat, ba i lidí, stejné. Pomocí masek se vcítí do pocitů zvířat a ta pak výtvarně ztvární do pracovního listu. Třetí část se zaměřuje nejprve na domácí zvířata, jejich užitek a stručnou historii domestifikace a poté na ekologickou etiku. Žáci jsou postaveni před různé situace lidského zacházení se zvířaty a diskutují o přípustnosti či nepřípustnosti takového jednání. Na závěr si zahrají divadlo se zvířecími a lidskými maskami a vyzkoušejí si, v jakých situacích se mohou zvířata a lidé ocitnout.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV, MuV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (2. – 5. ročník ZŠ)

Program začíná motivační hrou „Mravenčí cestička“, založenou na spolupráci. Dále si žáci ujasní, co už vědí o mravencích, a co by ještě chtěli zjistit. První část se věnuje především životu v mraveništi během roku, včetně rozdělení mravenců do kast. Ve druhé části si žáci vyzkoušejí, jak mravenci komunikují a dozvědí se, čím jsou ohroženi a jak je lze chránit. V delší verzi programu si žáci zahrají simulační hru na život v mraveništi a zjistí, jak vypadá mraveniště uvnitř a kdo všechno tam s mravenci žije. Žáci pracují ve skupinách s pracovními listy, které si po skončení programu odnesou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Tajemství lesa (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí se životem lesních mravenců, uvědomí si podobnost s lidskou společností, jejich užitečnost a způsob ochrany.

Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí proces tvoření lesa a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy a do jejich poznávání zapojí své smysly. Žáci si také zopakují, jak se v lese mají chovat. V delší verzi programu se pomocí hmatové aktivity dozvědí, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejpočetnějších lesních zvířat.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna
Záměr programu:  Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Tajemství lesa (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky, jejich vzájemné vztahy a provázanost. Žáci si metodou brainstormingu, diskuze, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida, potravní řetězec, stromová patra, monokultura. Dozvědí se o vlastnostech hlavních stromů rostoucích v našem klimatickém pásu. Formou simulační hry si vyzkoušejí, v jakých výškových stupních tyto stromy rostou a jaké druhy lesa vytvářejí. V delší verzi se prostřednictvím simulační hry seznámí s nejdůležitější funkcí stromu. Navíc se seznámí s problémy, které mohou postihnout naše lesy a dozvědí se, jak lze tyto problémy řešit.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Programem provází panenka Dešťovka a panáček Kohoutek. Školáci sami pocítí potřebu vody, když si budou hrát na uvadající květiny. Poté si vyzkoušejí na modelu krajiny, jak koluje voda v přírodě. Pochopí rovněž, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích. Sami si zkusí, jaké je to podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravu vody na pitnou si děti ujasní, jak je možné pitnou vodou šetřit a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Žáci si zkusí přivolat déšť jako indiáni a pak se společně s lektorem zamýšlejí, proč je voda tak důležitá pro nás a pro všechny živé organismy. V roli kapek vody prožijí koloběh vody na Zemi a seznámí se tak s tajemstvím přeměny jejích skupenství. Koloběh vody si poté žáci vyzkoušejí na modelu krajiny. 4. a 5. ročníky navíc rozliší velký a malý koloběh vody a dozvědí se, jak to je koloběhem vody v ČR. Následně mají žáci prostor sami ve skupinách vymýšlet, jak se dá doma šetřit vodou a kdy se dá pitná voda nahradit vodou dešťovou. U tříhodinové verze se budeme podrobněji zabývat získáváním pitné vody a hospodařením s ní doma a ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře