Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Vnitřní programy pro 1. stupeň základních škol

Duchové z popelnic (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění.

Žáci jsou účastníky velkého hradního úklidu. Jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Žáci mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí téměř všechny smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve třídě jako návod, jak správně třídit odpad.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Duchové z popelnic (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci si z programu odnášejí znalosti o druzích odpadu a obalových materiálech, dovednost správné separace a odpovědný přístup k této problematice.

Žáci se v úvodu zúčastní scénky, ve které pomohou hradnímu duchovi a Bílé paní uklidit na hradě odpad po bezohledných turistech. Přemístí se do sběrného dvora, kde se s duchy z popelnic – strážci různých druhů odpadu naučí správně odpad třídit. Poté se žáci seznámí s jednotlivými druhy odpadů pomocí smyslů – se sklem pomocí sluchu, s papírem pomocí zraku, s nebezpečným odpadem pomocí hmatu a s bioodpadem pomocí čichu. V delší verzi se dozvědí, jaké obalové materiály používali pravěcí lidé, středověcí obchodníci a současní spotřebitelé. Navíc poznají životní cyklus jednotlivých obalových materiálů – plastu, papíru, skla a kovů.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Školáci žabkám pomohou a pak se pomocí krátkého vyprávění a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Poté si v roli žabek zkusí projít žabím podchodem a během jednoduché skupinové hry si vyzkouší, jaké to je pomáhat žabkám při pravidelném putování z rybníka do lesa. Na závěr si děti společně s lektorem vyrobí na památku vlastní malý rybníček plný žab.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Programem provází žabák Matěj, který žáky zavede do světa nad i pod vodní hladinou rybníka. Na začátku si společně ujasní, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. Prostřednictvím her poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. V simulační hře o žabím putování si žáci sami vyzkoušejí být v kůži cestujících obojživelníků a zažijí nebezpečí, kterým je vystavuje jak příroda, tak člověk a lépe tak porozumí pojmu migrace. Jako památku si z programu odnesou vlastní skákací žabku.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (2. – 5. ročník ZŠ)

Program začíná motivační hrou „Mravenčí cestička“, založenou na spolupráci. Dále si žáci ujasní, co už vědí o mravencích, a co by ještě chtěli zjistit. První část se věnuje především životu v mraveništi během roku, včetně rozdělení mravenců do kast. Ve druhé části si žáci vyzkoušejí, jak mravenci komunikují a dozvědí se, čím jsou ohroženi a jak je lze chránit. V delší verzi programu si žáci zahrají simulační hru na život v mraveništi a zjistí, jak vypadá mraveniště uvnitř a kdo všechno tam s mravenci žije. Žáci pracují ve skupinách s pracovními listy, které si po skončení programu odnesou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Tajemství lesa (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí se životem lesních mravenců, uvědomí si podobnost s lidskou společností, jejich užitečnost a způsob ochrany.

Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí proces tvoření lesa a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy a do jejich poznávání zapojí své smysly. Žáci si také zopakují, jak se v lese mají chovat. V delší verzi programu se pomocí hmatové aktivity dozvědí, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejpočetnějších lesních zvířat.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna
Záměr programu:  Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Tajemství lesa (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky, jejich vzájemné vztahy a provázanost. Žáci si metodou brainstormingu, diskuze, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida, potravní řetězec, stromová patra, monokultura. Dozvědí se o vlastnostech hlavních stromů rostoucích v našem klimatickém pásu. Formou simulační hry si vyzkoušejí, v jakých výškových stupních tyto stromy rostou a jaké druhy lesa vytvářejí. V delší verzi se prostřednictvím simulační hry seznámí s nejdůležitější funkcí stromu. Navíc se seznámí s problémy, které mohou postihnout naše lesy a dozvědí se, jak lze tyto problémy řešit.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Programem provází panenka Dešťovka a panáček Kohoutek. Školáci sami pocítí potřebu vody, když si budou hrát na uvadající květiny. Poté si vyzkoušejí na modelu krajiny, jak koluje voda v přírodě. Pochopí rovněž, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích. Sami si zkusí, jaké je to podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravu vody na pitnou si děti ujasní, jak je možné pitnou vodou šetřit a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 50 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Žáci si zkusí přivolat déšť jako indiáni a pak se společně s lektorem zamýšlejí, proč je voda tak důležitá pro nás a pro všechny živé organismy. V roli kapek vody prožijí koloběh vody na Zemi a seznámí se tak s tajemstvím přeměny jejích skupenství. Koloběh vody si poté žáci vyzkoušejí na modelu krajiny. 4. a 5. ročníky navíc rozliší velký a malý koloběh vody a dozvědí se, jak to je koloběhem vody v ČR. Následně mají žáci prostor sami ve skupinách vymýšlet, jak se dá doma šetřit vodou a kdy se dá pitná voda nahradit vodou dešťovou. U tříhodinové verze se budeme podrobněji zabývat získáváním pitné vody a hospodařením s ní doma a ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

VENKOVNÍ programy
TERÉNNÍ PROGRAMY
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google