Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Vnitřní programy pro 1. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Duchové z popelnic (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci v průběhu programu zjišťují, že nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, a ten, který vytvoříme, se naučí správně třídit. Také pochopí, co se s odpadem vyhozeným do jednotlivých kontejnerů následně děje.

Žáci se v úvodu zúčastní scénky, ve které se seznámí s Hradním Duchem a s ním si poví, co je to vlastně odpad. Poté pomohou Hradnímu Duchovi uklidit na hradě odpadky po bezohledných turistech a během toho zjistí, že co je pro jednoho odpad, může být pro jiného poklad. V další části programu se seznámí s duchy z popelnic, se kterými se zblízka podívají na jednotlivé druhy odpadu a na jejich recyklační cyklus. Žáci při poznávání odpadu zapojí své smysly – zrak, sluch, hmat a čich. Na závěr programu dostanou za úkol vyluštit křížovku, ve které se dozví, jaký odpad je nejlepší (ten, který vůbec nevznikne). V delší verzi se dozvědí, jaké obalové materiály používali pravěcí lidé, středověcí obchodníci a současní spotřebitelé a jaké jsou alternativy pro použití jednorázových obalů.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Školáci žabkám pomohou a pak se pomocí krátkého vyprávění a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Poté si v roli žabek zkusí projít žabím podchodem a během jednoduché skupinové hry si vyzkouší, jaké to je pomáhat žabkám při pravidelném putování z rybníka do lesa. Na závěr si děti společně s lektorem vyrobí na památku vlastní malý rybníček plný žab.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Programem provází žabák Vítek, který žáky zavede do světa nad i pod vodní hladinou rybníka. Na začátku si společně ujasní, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. Prostřednictvím her poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. Porozumí tak pojmu potravní pyramida a potravní řetězec. V simulační hře o žabím putování si sami vyzkoušejí být v jejich kůži a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka. Porozumí tak pojmu žabí migrace a odnesou si domů vlastní skákací žabku.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 135 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Program začíná motivační hrou „Mravenčí cestička“, založenou na spolupráci. Dále si žáci ujasní, co už vědí o mravencích, a co by ještě chtěli zjistit.

První část se věnuje především životu v mraveništi během roku, včetně rozdělení mravenců do kast. Ve druhé části si žáci vyzkoušejí, jak mravenci komunikují a dozvědí se, čím jsou ohroženi a jak je lze chránit. V delší verzi programu si žáci zahrají simulační hru na život v mraveništi a zjistí, jak vypadá mraveniště uvnitř a kdo všechno tam s mravenci žije. Žáci pracují ve skupinách s pracovními listy, které si po skončení programu odnesou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Okřídlená království (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života a zjistí, jak jsou užiteční.

„Jé, mami, támhle je včelička“, „Ale ne, to je přece vosa“, „A ta mě kousne?“. V programu o hmyzích společenstvech se děti naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Děti budou mít možnost srovnat život včelího společenstva s naším způsobem života a najít vzájemné podobnosti i rozdíly. Dozvědí se o významu všech zkoumaných druhů pro přírodu a člověka.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, DV, EV, OSV, TV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)
Cena: 70 Kč
Věková skupina:  1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Tajemství lesa (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí proces tvoření lesa a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech.

Formou simulační hry si vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy a do jejich poznávání zapojí své smysly. Žáci si také zopakují, jak se v lese mají chovat. V delší verzi programu se pomocí hmatové aktivity dozvědí, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejpočetnějších lesních zvířat.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna
Záměr programu:  Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Tajemství lesa (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jak dlouhý a složitý je život stromu.

Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky, jejich vzájemné vztahy a provázanost. Žáci si metodou brainstormingu, diskuze, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní řetězec, stromová patra, monokultura. Dozvědí se o vlastnostech nejdůležitějších stromů rostoucích v našem klimatickém pásu. Formou simulační hry si vyzkoušejí, v jakých výškových stupních tyto stromy rostou a jaké druhy lesa vytvářejí. Zjistí, jací živočichové bydlí v různých stromových patrech. V delší verzi se žáci prostřednictvím deskové hry vžijí do pěstitele stromků a zjistí, jak dlouhý a složitý je život stromu.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Programem provází panenka Dešťovka a panáček Kohoutek. Školáci sami pocítí potřebu vody, když si budou hrát na uvadající květiny. Poté si vyzkoušejí na modelu krajiny, jak koluje voda v přírodě. Pochopí rovněž, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích. Sami si zkusí, jaké je to podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravu vody na pitnou si děti ujasní, jak je možné pitnou vodou šetřit a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Žáci si zkusí přivolat déšť jako indiáni a pak se společně s lektorem zamýšlejí, proč je voda tak důležitá pro nás a pro všechny živé organismy. V roli kapek vody prožijí koloběh vody na Zemi a seznámí se tak s tajemstvím přeměny jejích skupenství. Koloběh vody si poté žáci vyzkoušejí na modelu krajiny. 4. a 5. ročníky navíc rozliší velký a malý koloběh vody a dozvědí se, jak to je koloběhem vody v ČR. Následně mají žáci prostor sami ve skupinách vymýšlet, jak se dá doma šetřit vodou a kdy se dá pitná voda nahradit vodou dešťovou. U tříhodinové verze se budeme podrobněji zabývat získáváním pitné vody a hospodařením s ní doma a ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Žilo, bylo jedno město (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).

Žilo, bylo jedno město a v něm zámek potažený černým suknem. Město ale netrápil drak, který unesl princeznu. Tomuto městu se vždy dobře dařilo, ale poslední roky ho velice sužují různé výkyvy počasí: jednou je to veliké sucho, že i zámecká studna vyschne, pak se zase přižene povodeň, která způsobí obrovské škody, jindy je město zase vystaveno velkému suchu. Už dlouho se lidé v tom městě necítí dobře, pan král už si neví rady, a tak vyhlásí, že kdo dokáže městu pomoci, dostane princeznu za ženu a půl království k tomu. Jednoho dne přijede do města Chytrý princ a se svou družinou šikovných dětí začnou městu radit, co vše je třeba změnit, aby se jim zase lépe žilo…

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  interiér školy

Stavitelé města I (2. – 3. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí přestavět město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu (vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí, a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Zahrají si kvízovou hru a pohybovou hru na katastrofy. Spolu s lektorem vyrazí na školní pozemek a prozkoumají, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého sucha, vln horka a přívalových srážek. Poslední hodinu si formou vystřihovánek každý zkusí okolí školy upravit podle adaptačních zásad.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 4 vyučovací hodiny
Cena: 90 Kč
Věková skupina: 2. – 3. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá:  školní učebna, okolí školy

Stavitelé města II (4. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu. Plakáty budou poté zaslány hodnotící komisi na MHMP a 3 nejvydařenější návrhy budou odměněny částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření, buď na pozemku školy, nebo přímo ve veřjném prostoru okolí školy po dohodě s městskou částí, ke které náleží.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 8 vyučovacích hodin (ve 2 dnech)
Cena: 120 Kč
Věková skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá:  školní učebna, okolí školy

VENKOVNÍ programy
TERÉNNÍ PROGRAMY
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google