Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA
STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
PT – Průřezové téma / průřezová témata
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví
ČŽP – Člověk a životní prostředí
EkonV – Ekonomické vzdělávání
EstetV – Estetické vzdělávání
EV – Environmentální výchova
IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
MV – Matematické vzdělávání
ODS – Občan v demokratické společnosti
OSV – Osobností a sociální výchova
PřV – Přírodovědné vzdělávání
SpV – Společenskovědní vzdělávání
UK – Umění a kultura
VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VO – Výtvarný obor
VZ – Vzdělávání pro zdraví

všechny programy
vnitřní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Vnitřní programy pro střední školy

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Adapťáci – Simulační hra

Záměr programu:  Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik.

Obsah vzhledem k RVP G: ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, Průřezová témata: EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, Průřezová témata: ODS, ČŽP, ČSP
Délka programu: 4 výukové hodiny (180 min.)
Cena: 90 Kč/žák 
Věková skupina: žáci I – II. ročníků středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: březen – polovina května 2023 v rámci dotačního programu, ostatní třídy od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá: učebna s interaktivní tabulí a okolí školy

Globální problémy Země

Záměr programu:  Studenti se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

Cílem programu je, aby si studenti dokázali představit, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí, proč se dotýkají každého z nás a co mohou sami udělat pro jejich řešení. GPZ si rozdělí do jednotlivých skupin, ve kterých proberou příčiny, následky a možnosti řešení pěti hlavních problémů: globálních změn klimatu, úbytku sladké vody, úbytku orné půdy a rozšiřování pouští, kácení deštných pralesů a znečištění životního prostředí odpady. Tato činnost probíhá ve skupinách pomocí myšlenkových map s následnou prezentací a diskuzí. V rámci simulační hry si skupiny studentů představí jeden ze základních požadavků na řešení GPZ (spolupráce). V tříhodinové variantě žáci podrobněji prozkoumají, jak souvisí globální problémy s naším každodenním konzumním chováním a jak je možné globální problémy řešit.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Spotřeba – je opravdu potřeba?

Záměr programu:  Studenti si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Formou simulační hry a následné diskuse se studenti seznámí se základními principy spotřebitelského chování. Rozdělí se na různé „typy“ lidí a pokusí se zařídit si domácnost podle svého charakteru a následně reflektovat, co je a není ekologicky šetrné. Nahlížejí problematiku i z ekonomické stránky, dozvědí se, jak hospodařit s vodou, elektřinou a teplem. Zamyslí se nad přepravováním po městě, ale i nad transportem na velké vzdálenosti. Studenti získají povědomí o tom, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí. Mohou poté nabyté znalosti přenést do svých rodin a domácností. Delší verze programu je obohacena o promítání tematického videa o balené vodě a způsobech čištění odpadní vody.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, EkonV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Záměr programu:  Studenti si uvědomí vliv běžného života lidí na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody vodou dešťovou či využitím šedé vody.

 V programu studenti stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. Změnami se studenti zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska. Na závěr programu studenti vybírají z navržených změn ty, které by mohli využít u nich doma. V tříhodinové verzi se žáci podrobněji věnují čištění domácích odpadních vod a diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí tříhodinové verze programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a model kořenové čistírny.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, EkonV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a krajina aneb Sucho a povodně, jak na ně?

Záměr programu: Studenti pochopí význam vody v krajině. Seznámí se s retenční schopností různých krajinných prvků. Sami si zkusí naplánovat krajinotvorná opatření přispívající k prevenci povodní.

Studenti si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu a ujasní si, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a realizují různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní. Uvědomí si tak schopnost jednotlivých krajinných prvků (řeky, vodní díla, lesy, meze, remízy, orná půda, atd.) ovlivnit zadržení vody v půdě. Ve tříhodinové verzi si studenti sami na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při hře a v následné diskusi se budou podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti na různých površích převládajících v různých typech krajin, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá sucha, přívalové deště).

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČS, ČP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO -VKČJ, SpV, PřV ; PT –ČŽP
Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a město aneb Vodní architekti

Záměr programu: Studenti pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

Program se věnuje problematice vody v městském prostředí. Studenti diskutují nad termosnímkem Prahy úlohu zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu je sada pokusů, při kterých si studenti sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Studenti porovnají, jak vypadá koloběh vody v přírodě a v urbanizované krajině. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Ve tříhodinové verzi si sami při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Záměr programu: Studenti získají ucelený přehled o vodní problematice na naší planetě (ropné havárie, nedostatek vody, nemoci přenosné vodou aj.)

Studenti se stanou mořeplavci a vydají se na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví různé kontinenty a řeší zde nutnost doplnit zásoby vody. Při tom se dozvědí, co trápí při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se setkají s ropnou havárií a seznámí se se způsoby odstraňování následků. V Saudské Arábii řeší vodní stres a zabrousí i do aktuálního problému, která trápí asijská moře – plasty. V tříhodinové variantě se studenti vcítí do pozice migrantů zaplavované Mikronésie a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. V čtyřhodinové variantě žáci porovnají jakost povrchových vod v ČR a vymyslí způsoby, jak by všechny řešené problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV:VO – VKČJ, SpV, PřV, VZ, MV; PT – ČŽP
Délka programu: 2 / 3 / 4 vyučovací hodiny
Cena: 70 / 80 / 90 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Zero-waste aneb Kam kráčíš, odpade?

Záměr programu: Studenti se seznámí s hierarchií s nakládáním s odpady, dozvědí se, co je to zero-waste a zopakují si, jak a proč třídíme odpady a jak probíhá jejich zpracování. Ve tříhodinové variantě si prohloubí také své prezentační dovednosti a kritické myšlení.

V úvodu studenti zjistí, co je to odpad a proč je v současné době takovým problémem. Zkusí si poskládat hierarchii nakládání s odpady. Seznámí se s konceptem zero-waste, pojmem cirkulární ekonomika a zkusí si spočítat, že předcházení vzniku odpadu má pozitivní dopad i na rodinnou kasičku. V druhém části programu si studenti zahrají skupinovou interaktivní hru, při které si zopakují třídění odpadu a jeho zpracování. Ve tříhodinové verzi programu si žáci procvičí své prezentační dovednosti a kritické myšlení, když ve skupinách obhajují různé druhy balení potravin a jejich původ.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, MV, PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny /4-5 vyučovacích hodin v případě exkurze ve sběrném dvoře
Cena: 70 / 80 / 90 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google