Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií – Terénní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA
STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
PT – Průřezové téma / průřezová témata
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví
ČŽP – Člověk a životní prostředí
EkonV – Ekonomické vzdělávání
EstetV – Estetické vzdělávání
EV – Environmentální výchova
IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
MV – Matematické vzdělávání
ODS – Občan v demokratické společnosti
OSV – Osobností a sociální výchova
PřV – Přírodovědné vzdělávání
SpV – Společenskovědní vzdělávání
UK – Umění a kultura
VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VO – Výtvarný obor
VZ – Vzdělávání pro zdraví

všechny programy
vnitřní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Terénní programy pro střední školy

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Bezobratlí živočichové našich luk a lesů

Záměr programu: Studenti poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému. Vyzkoušejí si různé metody lovu bezobratlých v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, co žije ve vaší blízkosti.

Máte u školy louku a les? Pojďte s námi prozkoumat život suchozemských bezobratlých živočichů a zjistit, kteří žijí přímo u vás za školou. Vyzkoušejte si práci entomologů! Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Studenti si vyzkouší jejich sběr, lov a určování, budou si všímat typických znaků jednotlivých skupin. Dozvědí se zajímavosti ze života některých druhů. Zjistí, co jsou mimikry, výstražné zbarvení a feromony. Lektor přijede až za vámi se všemi pomůckami a světem bezobratlých za vaší školou vás provede.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 180 minut
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita, kde je louka a les (lesík, lesopark atp.)
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Bezobratlí živočichové pražských lesů

Záměr programu:  Studenti poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Přijďte se studenty do některého z pražských lesů a vyzkoušejte si práci entomologů! Prozkoumáme podrobně život suchozemských bezobratlých živočichů. Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Studenti si vyzkouší jejich sběr, lov a určování, budou si všímat typických znaků jednotlivých skupin. Dozvědí se zajímavosti ze života některých druhů. Zjistí, co jsou mimikry, feromony, instinkt. Uvědomí si důležitost bezobratlých živočichů v lesním ekosystému.

Obsah vzhledem k RVP G: 
Délka programu: 150 / 180 minut
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Lokalita: Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv


Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

GEKO Za geologií a ekologií do Prokopského údolí

Záměr programu: Studenti se seznámí s živou i neživou přírodou Prokopského údolí v Hlubočepích a uvědomí si její důležitost a křehkost.

Hlubočepy v Prokopském údolí jsou jedinečným místem, kde se zobrazuje vývoj přírody a člověka za posledních 10.000 let. Studenti pracující ve skupinách se seznámí s jedinečným ekosystémem suchomilných trávníků, který zde přetrvává už od poslední doby ledové. Dozví se, čím je tento ekosystém výjimečný a jak jej chránit. Dále nahlédnou na zdejší skály z pohledu geologa a dozví se o geologických mechanismech, které utváří nynější vzhled krajiny. Zároveň poznají, jak člověk utvářel vzhled tohoto místa během 19. a 20. století a proč jsou těžba a hlavně využití těchto skal pro člověka důležité. Zjistí, co se s krajinou ovlivněnou těžbou děje a jaký je postup pro její obnovu. To vše pojaté formou her a úkolů, kde žáci získávají indicie k vyřešení finálního úkolu zakončeného odměnou.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ; ČS; PT – EV, OSV; RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 180 min
Cena:  85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Smíchovské nádraží – hala před pokladnami nebo vlaková zastávka Praha – Hlubočepy či bus zastávka Nádraží Hlubočepy
Sebou: kladívko, propiska, terénní oblečení, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Jak šel čas třešňovými sady

Záměr programu:  Studenti porozumí procesu sukcese ekosystému. Uvědomí si rozdíl mezi minulým a současným významem lokality pro okolí.

Ovocné sady na území Troji jsou ideální lokalitou k pozorování toho, jak se ekosystém, původně vytvořený člověkem, může bez jeho zásahu vyvíjet směrem k stavu blízkému přírodě.
Studenti se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především s trojskými sady jako místem, které mělo v krajině určitou funkci v minulosti jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů. O tom, jakou úlohu bude pro své okolí hrát v budoucnosti, budou diskutovat sami účastníci a dozvědí se, jak bude sad vypadat, pokud se ponechá přirozenému vývoji.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 120 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram. Nad Trojou 
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?

Záměr programu:  Studenti poznají životní nároky chráněných obojživelníků, uvědomí si potřebu druhové i územní ochrany.

Studenti netradičním způsobem proniknou do základních principů ochrany přírody. Poznají problematiku ochrany vzácných druhů živočichů a rostlin a zakládání chráněných území. Modelovými druhy jsou zde zejména obojživelníci. Studenti se naučí rozeznávat některé druhy této skupiny a dozvědí se zajímavosti o jejich biologii a ekologii. Na základě pozorování přírody v Ďáblickém háji se zamyslí nad důvody, proč se právě zde vyskytují některé druhy chráněných živočichů. Na závěr využijí nabyté znalosti k navržení vhodných opatření, která by pomohla zvýšit počty chráněných živočichů na území Prahy.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 150 minut
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: 15. březen – červen
Start a cíl: zastávka bus Šimůnkova
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Klánovický les z pohledu ochrany přírody

Záměr programu:  Studenti získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Část klánovického lesa, kde program probíhá, není jen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou. Je ideálním místem, kde se studenti mohou seznámit s českým systémem chráněných území i programem Natura 2000. Studenti pracují převážně ve skupinách. Po celou dobu programu se orientují v turistické mapě, vyzkoušejí si rovněž práci s ortofotomapou. Zábavnou formou poznávají různé typy chráněných území, jejich význam, způsoby značení a pravidla pobytu. Povídají si o významu biocenter a biokoridorů jakožto důležitých prvcích územního systému ekologické stability krajiny. Diskutují o významu vody v krajině, především o různých funkcích rybníků. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, jak komplikovaný je střet cenné přírody a zájmů člověka.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, VZ, EkonV; PT – ČŽP
Délka programu: 180 min. 
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Blatov 
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Mikrosvět Kunratického lesa

Záměr programu: Studenti objeví rozdíl mezi druhovou bohatostí v monokultuře a původním lese, zdokonalí se v práci s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

V jednom z největších pražských lesů si studenti vyzkoušejí výzkumnou práci. Prozkoumají místní druhy fauny i flóry a podrobněji se zaměří na bezobratlé. Při jejich sběru se zdokonalí v práci s entomologickými pomůckami. Na základě získaných vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a ve smíšeném lese. Blíže se seznámí s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých a pokusí se určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Posoudí hodnotu různých částí Kunratického lesa. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 135 min./ 180 min.
Cena: 75 Kč / 85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl:  zastávka bus Petýrkova (delší trasa končí na bus zastávce Zelené domky či IKEM)
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Vodní bezobratlí našich vod

Záměr programu: Studenti poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, kteří vodní bezobratlí žijí ve vodě v její blízkosti.

Máte u školy tůňku, rybník či potok, který je dobře přístupný? Pojďte s námi prozkoumat život vodních bezobratlých a zjistit, kteří žijí přímo u vás za školou. Studenti pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek zkoušejí lov a pomocí klíče určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska). Na závěr si studenti získané znalosti ověří formou kvízu.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 180 min.
Cena:  85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá:jakákoliv lokalita s dobře přístupným potokem či vodní plochou
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Vodní ekosystém Modřanských tůní

Záměr programu: Studenti poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody.

Jedná se o modelovou lokalitu, v níž se studenti seznámí s ekosystémem drobných tůní, s nivním a lužním ekosystémem. Pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek zkoušejí lov a pomocí klíče určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí. Na závěr si studenti získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se studenti zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska).

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP
Délka programu: 180 min.
Cena:  85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany
Sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Zimoviště ptáků na Císařském ostrově

Záměr programu: Studenti poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků včetně kontroverzního kormorána velkého. Trasa programu začíná v Tróji a pokračuje po břehu Vltavy směrem k přívozu v Podhoří. Program je zaměřen na poznávání běžných i vzácnějších druhů vodních ptáků a nabízí proniknutí do tajů jejich života. Studenti pracují převážně ve skupinách. Dozvědí se, jak jsou různé druhy ptáků adaptovány k životu u vody, všimnou si také jejich sexuálního dimorfismu. Program obsahuje několik aktivizačních her. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Studenti si vyzkoušejí práci se stativovým dalekohledem, mohou si přinést i vlastní binokulární dalekohled.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ; PT – EV, OSV
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 / 90 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen, v závislosti na přítomnosti zimujících druhů
Start a cíl:  bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří
Sebou:   pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,propiska, dle možnosti malý dalekohled

Zachraňme mokřad

Záměr programu: Studenti vlastními silami pomohou mokřadu a vysvětlí, proč je dobré mokřady chránit.

Program Zachraňme mokřad probíhá přímo v místě mokřadu zvaného Na Beránku, což je unikátní lokalita, na které se vyskytují vzácné druhy mokřadních rostlin a zvířat. Cílem výukového programu je pochopení významu mokřadů v krajině, jejich důležitosti z hlediska biodiverzity, ovlivnění mikro a makroklimatu a koloběhu vody v krajině. Formou simulačních her se studenti vžijí do života některých mokřadních živočichů, jako je například modrásek bahenní, nebo různé druhy žab. Studenti pochopí, proč je důležité mokřady chránit, zjistí, jak na management mokřadního biotopu a sami si vyzkouší úklid mokřadu v praxi. Nejúspěšnější „úklidová četa“ získá diplom za pomoc mokřadu Na Beránku.

Obsah vzhledem k RVP G: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben-červen, září-říjen
Start a cíl: zastávka bus Na Beránku
Sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy 

vnitřní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google