EkocentrumKoniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Venkovní programy pro 1. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Tajemství lesa na zahradě (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Nejprve si žáci pomocí dramatizace vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým a dává život dalším stromům. V další aktivitě si představí lesy listnaté, jehličnaté a smíšené a seznámí se s několika druhy stromů. Poté zapojí i svůj hmat a budou poznávat pobytové stopy zvířat. Následně si sestaví model stromových pater a umístí do nich obrázky zvířat a také přírodniny, které si sesbírali v úvodní aktivitě. Na závěr programu si zopakují, jak se chovat v lese. Do školy se vrátí s přírodninami, ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, DV, EV, OSV, TV, VV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70,- Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školy nebo její blízké okolí

Okřídlená království na zahradě (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života a zjistí, jak jsou užiteční.

„Jéé, mami, támhle je včelička“, „ale ne, to je přeci vosa“, „a ta mě kousne?“. V programu o hmyzích společenstvech se žáci naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Dozvědí se dále o významu všech zkoumaných druhů pro lidskou společnost a zjistí, jak který z uvedených tvorů může ublížit lidem a jak v takovém případě mají žáci postupovat.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, DV, EV, OSV, TV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70,- Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školy nebo její blízké okolí

Do hlubin rybníka na zahradě (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných transferů  žab.

Žáci se seznámí s žábou Haničkou, která je bude programem provázet. Nejprve zaplní rybníček rostlinami a živočichy, kteří v něm žijí.  Pak jim Hanička vypráví, jak se žabičky vyvíjí a žáci vývojové změny malují do připravených obrázků. Jako žabky při jarní migraci si zkusí doskákat z rybníka do lesa a tam si cyklus zopakují. Dozví se, jak žáby při jarním záchranném transferu chránit a pomocí jednoduché simulační hry si pomoc žabkám také vyzkouší. Na závěr si vyrobí obrázek rybníka, který jim ve škole zůstane.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, DV, EV, OSV, TV, VV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70,- Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školy nebo její blízké okolí

Hmyzí hotel do školy I (1. – 2. ročník ZŠ)

Klíčový cíl:  Žáci se naučí rozeznávat stěžejní druhy blanokřídlého hmyzu a budou moci sledovat život rozmanitých zástupců hmyzu ve hmyzím hotelu.

Žáci absolvují hodinový výukový program Okřídlená království, program o hmyzích společenstvech, kde se naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů, seznámí se s produkty jejich práce. Poté si poví, k čemu je dobrý hmyzí hotel a kdo v něm bydlí. Lektor jim jeden hmyzí hotel přinese a společně si jej na zahradě vyplní vhodným materiálem. Hmyzí hotel žákům na školní zahradě zůstane a oni budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup a entomologických pinzet. Tato činnost pomůže žákům získat kladný vztah k hmyzu a instalací hmyzího hotelu se přímo zapojí také do jeho ochrany.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 135 min. 
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Hmyzí hotel do školy II (3. – 5. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci si vlastnoručně postaví hmyzí hotel a naučí se rozlišovat různé druhy hmyzu.

Žáci během programu dle návodu sami vyrobí hmyzí hotel z dřevěné stavebnice, kterou sešroubují šroubováky a natřou šetrným nátěrem. Poté se dozví, proč stavíme hmyzí hotely a kdo se v nich může zabydlet. Zjistí, jak se hmyz dokáže ukrýt pomocí ochranného zbarvení a proč má některý hmyz zbarvení výstražné. Na závěr programu žáci jeden hmyzí hotel umístí s lektorem na školní zahradu a vyplní jej vhodným materiálem. Hmyzí hotel dětem na školní zahradě zůstane a ony budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup a entomologických pinzet. Program vede žáky k získání kladného vztahu ke hmyzu a instalací hmyzího hotelu také k jeho přímé ochraně.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 180 min. 
Cena: 90 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školy I (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na školní zahradě. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

Lektor přinese do školy ptačí budku připravenou k instalaci a žáci si pomocí obrázků ptáčků uvědomí, kteří ptáci by se v budce rádi zabydleli a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Poté si žáci vyzkouší, jaké to je nosit potravu v „zobáčku“ do hnízda. Zjistí, kdo může ptáčkům v budce/na hnízdě ublížit a jak tomu zabránit. Lektor nakonec pověsí ptačí budku na strom, žáci si zopakují, kdo se k nim do budky může na jaře nastěhovat a dozví se, jak ptáčky pozorovat, aby je během hnízdění nerušili a jak jim pomoci. Program vede žáky k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. 
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní zahrada

Ptačí budky do školy II (2. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na zahradě školy. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

Lektor přinese do školy ptačí budku připravenou k instalaci a žáci se dozví, kteří ptáci budou hnízdit v budce a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Pomocí her se naučí poznávat běžné městské ptáky, zjistí, jaké na ně ve městě číhá nebezpečí a jak jim pomoci, aby se jim lépe žilo. Lektor nakonec pověsí ptačí budku na strom a žáci se dozvědí, jak se o budku starat a jak ptáky pozorovat, aby je při hnízdění nerušili. Program děti vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školy III (3. – 5. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci si sami vyrobí ptačí budku, která se nainstaluje na školní zahradě. Dozví se, kteří ptáci mohou v budkách hnízdit a na jaře je budou moci pozorovat při hnízdních aktivitách. Aktivně se zapojí do ochrany volně žijících ptáků.

Žáci si během programu sami vyrobí ptačí budku z dřevěné stavebnice a natřou ji ochranným nátěrem. Naučí se tak používat šroubovák, kladivo a štětec. Dozví se, kteří ptáci budou hnízdit v budce a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Pomocí her se naučí poznávat běžné městské ptáky, zjistí, jaké na ně ve městě číhá nebezpečí a jak jim pomoci, aby se jim lépe žilo. Lektor nakonec pověsí ptačí budku na strom a žáci se dozvědí, jak se o budku starat a jak ptáky pozorovat, aby je při hnízdění nerušili. Program žáky vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 225 min.
Cena: 100 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Skřítek Kaštánek I

Záměr programu: Žáci se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

Programem žáky provází skřítek Kaštánek. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do malého kaštánku,  ze kterého postupně vyroste velký strom jírovec maďal. Děti se seznámí se všemi částmi stromu i s tím, čím je nám takový strom prospěšný. Odhalí také nebezpečí v podobě malého motýlka – klíněnky a dozví se šetrný způsob ochrany, kterým můžou sami nemocnému stromu pomoci. Odměnou jim pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany.

Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.

Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada ZŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Skřítek Kaštánek II

Záměr programu: Žáci se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

Programem žáky provází skřítek Kaštánek. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do stromu jírovce maďalu, který prochází různými vývojovými stádii. Na příkladu jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení, u starších žáků pak problematika invazních druhů. V rámci programu se děti zasadí o záchranu stromu ekologicky šetrnou metodou boje proti škůdci – hrabáním a sběrem napadeného listí. Odměnou jim pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany.

Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.

Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada ZŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

VNITŘNÍ PROGRAMY
TERÉNNÍ PROGRAMY
EKOPROGRAMOVÉ BALÍČKY
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google