OCHRANA PŘÍRODY

BIODIVERZITA
KLÍNĚNKA
NAUČNÉ STEZKY
POZEMKOVÝ SPOLEK
PRO DOBROVOLNÍKY
STARŠÍ PROJEKTY

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírody | Pozemkový spolek | Mokřad Na Beránku

MOKŘAD NA BERÁNKU

CO SE DĚJE AKTUÁLNĚ NA BERÁNKU?

V roce 2016 za finanční podpory ČSOP jsme založili Pozemkový spolek Koniklec za účelem ochrany biologicky cenného území na Praze 12 v Modřanech v části zvané Na Beránku. Zde se v okolí ulice Hornocholupická nachází mokřad a bezkolencová louka. Přesněji se tato mokřadní společenstva nacházejí v terénním úpadu jižně od ulice Hornocholupické, pod svahy znehodnocenými výsadbou akátů. Tato mokřadní společenstva souvisejí s obdobnými zamokřenými enklávami severně od ulice Hornocholupické, pod terénním valem jižně od ulice Československého exilu.

Zde jde o velice hodnotnou lokalitu s mokřadními společenstvy. Jedná se o prameniště, jehož vody jsou odváděny k jihozápadu do Komořanského potoka. Luční porosty mají charakter svazů Molinion a podsvazů Calthenion a Filipendulenion v úzkém pruhu mezi ochranným valem sídliště na severu a řadou domků se zahrádkami po stranách ulice K Lipinám. 

Podle průzkumů prováděných v roce 2004 panem RNDr. Vávrou lze zde mimo jiné možno vidět některé zvláště chráněné druhy rostlin, která zde mají svá původní stanoviště a jsou uvedené v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Jedná se o kosatec sibiřský (Iris sibirica (C3), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia (C3) a ostřice Hartmanova Carex hartmanii (C4a). V neposlední řadě jde stanoviště, které je domovem pro mnoho dalších druhů organismů – ptáků, savců, plazů, obojživelníků i bezobratlých.

Cílem našich aktivit je revitalizace a zachování otevřeného mokřadního biotopu se vzácnými druhy. Mokřadní ekosystémy jsou důležitým stabilizačním prvkem krajiny, pomáhají udržovat mikroklima v okolí a jejich obnova a uchování jsou důležitou strategií pro adaptaci na změnu klimatu. Výrazně ovlivňují koloběh vody a živin (omezují jejich ztráty) v krajině a částečně i v globálním měřítku. Mokřad se také vyznačuje vysokou produktivitou, jde o stanoviště s vysokou biodiverzitou a biomasou a jde tedy také o významnou zásobárnu genetického materiálu. V neposlední řadě se také jedná o místo pro vzdělávání, vědu, osvětu, výchovu a místo s estetickými kvalitami.

Správným dlouhodobým managementem dosáhneme navrácení mokřadu do původní podoby – otevřeného biotopu. Na lokalitě chceme podpořit růst dvouděložných rostlin a potlačit tak výskyt nežádoucích travních společenstev. Mozaikovitým kosením a prořezávkou náletových dřevin chceme podpořit žádoucí mokřadní a luční společenstva. Mokřady jsou nalezištěm zvláštně chráněných druhů rostlin vázaných na podmáčené louky. Ty pro svoji existenci potřebují neustálé potlačování sukcese na dané lokalitě, kterého můžeme dosáhnout právě vhodnými managementovými opatřeními (mozaikovitou sečí, spásáním a prořezávkou náletů).

Přes danou udržovanou oblast v budoucnosti plánujeme vytvořit naučnou stezku pro veřejnost, která jim přiblíží významnost mokřadního biotopu. Máme dobré vztahy s vlastníky i usedlíky, proto do budoucna plánujeme spolupráci na akcích pro veřejnost a environmentální výchově a osvětě.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google