Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní i venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova
EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova
RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
PT – Průřezové téma / průřezová témata
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví
ČŽP – Člověk a životní prostředí
EkonV – Ekonomické vzdělávání
EstetV – Estetické vzdělávání
EV – Environmentální výchova
IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
MV – Matematické vzdělávání
ODS – Občan v demokratické společnosti
OSV – Osobností a sociální výchova
PřV – Přírodovědné vzdělávání
SpV – Společenskovědní vzdělávání
UK – Umění a kultura
VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VO – Výtvarný obor
VZ – Vzdělávání pro zdraví

VNITŘNÍ PROGRAMY
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ PROGRAMY
TERÉNNÍ PROGRAMY
objednávka

Vnitřní programy pro 2. stupeň základních škol

Voda a domácnost aneb počítáme s vodou

Záměr programu: Žáci si uvědomí vliv běžného života nás všech na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody v domácnosti vodou dešťovou.

V programu žáci stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. Změnami se žáci zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska. Na závěr programu žáci vybírají z navržených změn ty, které se dají použít v běžném činžovním (panelovém) domě. Dále se věnují čištění domácích odpadních vod a diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a model kořenové čistírny.

Obsah vzhledem k RVP ZV :ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 135 minut (3 VH)
Cena:
60 Kč/žák
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:
 celoročně
Kde program probíhá:
školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a svět aneb velká objevná plavba

Záměr programu: Žáci získají ucelený přehled o problematice pitné vody a nakládání s vodou různě ve světě.

Žáci se stanou mořeplavci, kteří se vydávají na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví různé kontinenty, na kterých řeší nutnost doplnit své zásoby pitné vody. Při tom se dozvědí, co trápí při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se setkají s ropnou havárií a seznámí se se způsoby odstraňování následků. V Saudské Arábie porovnají minulost a předpokládaný vývoj vodního stresu ve světě. V Mikronésii se vcítí do pozice migrantů zaplavených oblasí a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. V poslední vyučovací hodině „doplují“ zpět do Evropy a budou se zabývat jakostí vod v ČR. Vymyslí způsoby, jak by všechny řešené problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 180 minut (4 VH)
Cena:
65 Kč/žák
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:
 celoročně
Kde program probíhá:
školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
Provozní doba
Pondělí: 13:00 – 17:00
Středa: 9:00 – 14:00
Telefon: +420 222 948 758
Email: info@ekocentrumkoniklec.cz
facebook | youtube
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google