Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Vnitřní i venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova
EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova
RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
PT – Průřezové téma / průřezová témata
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví
ČŽP – Člověk a životní prostředí
EkonV – Ekonomické vzdělávání
EstetV – Estetické vzdělávání
EV – Environmentální výchova
IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
MV – Matematické vzdělávání
ODS – Občan v demokratické společnosti
OSV – Osobností a sociální výchova
PřV – Přírodovědné vzdělávání
SpV – Společenskovědní vzdělávání
UK – Umění a kultura
VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VO – Výtvarný obor
VZ – Vzdělávání pro zdraví

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ
VNITŘNÍ programy
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ PROGRAMY
TERÉNNÍ PROGRAMY
objednávka

Vnitřní a venkovní programy pro 2. stupeň základních škol

Ptačí budky do školy

Záměr programu: Žáci si  vlastnoručně vyrobí ptačí budku ze dřeva, naučí se pracovat s nářadím. Žák se aktivně zapojí do ochrany volně žijících ptáků.

Žáci si během programu sami vyrobí ptačí budku z dřevěné stavebnice a poté ji natřou ochranným nátěrem. Procvičí si tak práci se šroubovákem, kladivem a štětcem. Žáci se dozví, proč pro ptáky budky vyvěšujeme a kdo se v nich zabydlí. Pomocí her si pojmenují běžné městské ptáky, zjistí, jaké na ně ve městě číhá nebezpečí, jak tato nebezpečí eliminovat a jak ptáky správně přikrmovat. Nakonec se žáci se dozvědí, jak se o budku starat a jak ptáky pozorovat, aby je při hnízdění nerušili. Program žáky vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany
také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP : ČJL, ČZ, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 225 minut
Cena: 90 Kč/žák
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: interiér + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Stavitelé města III

Záměr programu: Cílem programu je, aby žáci získali znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení.V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají,jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se podrobně jedné problematice -Výzkum veřejného mínění, Přívalové deště, Tepelný ostrov, Doprava, Vodní prvky. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý den ve škole zpracují a poté prezentují spolužákům.

Obsah vzhledem k RVP : ČJL, MJA, IKT, ČZ (VZ, TV), ČS (De, VO), ČP (Fy, Che, Př, Ze), EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 8 vyučovacích hodin (1. den 5 vyučovacích hodin + 2. den 3 vyučovací hodiny)
Cena: 100 Kč/žák
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: září– červen
Kde program probíhá: ve školní učebně a okolo školy

Voda a krajina aneb povodně, sucha a jak na ně?

Záměr programu: Žáci pochopí význam vody v krajině a úlohu jednotlivých krajinných prvků jako řeky, vodní díla, lesy, pole, louky, pastviny, remízy, cesty a jejich schopnost ovlivnit retenci vody.

Žáci si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu na maketě krajiny a zjistí, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a navrhují realizace různých krajinotvorných opatření, která přispívají k prevenci povodní a sucha. Uvědomí si tak úlohu jednotlivých prvků v krajině (řeky, vodní díla, lesy, remízy, orná půda, atd.) a jejich schopnost ovlivnit zadržení vody v půdě. Žáci si sami na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při venkovní hře se budou podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti na různých površích, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá sucha, přívalové deště).

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 135 minut (3 VH) Cena: 60 Kč/žák
Věková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ Kdy program probíhá: celoročně Kde program probíhá: venku v okolí školy a ve školní učebně s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a město aneb vodní architekti

Záměr programu: Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mikroklimatem obce.

Program se věnuje problematice vody v městském prostředí, úloze zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu je sada venkovních pokusů, při kterých si žáci sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Žáci porovnají, jak vypadá koloběh vody v přírodě a v urbanizované krajině. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Žáci si sami při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.

Obsah vzhledem k RVP ZV:ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 135 minut (3 VH) Cena: 60 Kč/žák
Věková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ Kdy program probíhá: celoročně Kde program probíhá: venku v okolí školy a ve školní učebně s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Zaniklá řemesla ve Vidimi 

Záměr programu: Žáci objeví a vyzkouší si řemesla a práce, které z domácností již dávno vymizely.

Přijďte si vyzkoušet život našich předků do Domu zaniklých řemesel Ekocentra Koniklec. Program je rozdělen na dvě části. V první části se žáci seznámí s životem lidí na Kokořínsku v dobách minulých. Jak lidé žili bez lednice, bez televize a bez počítače? Ve druhé části programu si vyzkouší nejen řemesla, ale i další polozapomenuté domácí práce: pečení chleba, stloukání másla, pečení placek na plátech kamen, praní na valše, předení pomocí vřetánka a další. Vyzkoušet si můžete řemeslo drátenické, provaznické a tesařské nástroje.

Obsah vzhledem k RVP : ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 minut
Cena: 60 Kč/žák + doprava
Věková skupina: 6.-7. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: v Dolní Vidimi, č.p. 78
S sebou: pevná obuv, přezůvky, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google