OCHRANA PŘÍRODY

BIODIVERZITA
KLÍNĚNKA
NAUČNÉ STEZKY
POČÍTÁME S VODOU
STARŠÍ PROJEKTY

STARŠÍ PROJEKTY

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírodyStarší projekty | Pusťme si domů dešťovou vodu

Pusťme si domů dešťovou vodu

Projekt „Pusťme si domů dešťovou vodu“ si kladl za cíl informovat veřejnost (s důrazem na cílové skupiny domácností, dětí a mládeže a zástupců škol a obcí) o problémech klimatické změny především v souvislosti s vodním režimem krajiny. Nejednalo se však pouze o informační kampaň, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nabízel totiž širokou paletu dílčích opatření s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých cílových skupin a kladl si za cíl tato opatření v delším časovém horizontu uvádět do praxe.
Prostředkem pro dosažení těchto cílů bylo sedm aktivit, ze kterých projekt sestával. Tyto aktivity byly realizovány v roce 2011.

Projekt Pusťme si domů dešťovou vodu obnášel kromě své primární osvětové funkce také řadu praktických realizací. S jednou z nich se nám povedlo se dostat do sborníku příkladů dobré praxe Sítě ekologických poraden STEP. Jednalo se konkrétně o popis realizace zahradního jezírka napájeného dešťovou vodou. Jezírek vzniklo v rámci projektu hned několik, ovšem každé je originál přesně dle možností a potřeb dané domácnosti.

Osvětové akce pro veřejnost

Tyto akce pořádáme sami nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi po celé republice. Na každé z nich je přítomen kvalifikovaný poradce, který může občanům zodpovídat jejich otázky a dále je informovat o této problematice. Současně s nimi může navázat trvalejší spolupráci. Především zde ale naši lektoři přibližují dětem a mládeži problematiku změny klimatu a vodního režimu krajiny během zábavných her.

Poradenství pro využívání dešťové vody v domácnostech

V období jednoho roku přibližně od srpna 2010 budou naši regionální poradci poskytovat poradenství desítkám rodin po celé republice. Bude se jednat o rodiny žijící v domech se zahradou i bytech na sídlišti, ve velkoměstech i na venkově atp. Poradci rodinám jednak pomohou realizovat jejich vlastní nápady, jednak jim navrhnou řadu opatření vymyšlených přímo pro ně na míru.

Rodiny budou společně se svým osobním poradcem během dlouhodobé spolupráce směřovat jednak k úsporám pitné vody, jejíž nedostatek patří ke globálním problémům naší planety, ale především k zadržování dešťové vody na daném území a obnově malého vodního cyklu, v důsledku toho ke stabilizaci lokálního i globálního klimatu.

Každá domácnost na začátku této aktivity dostane plastovou nádobu na vodu o objemu cca 200 l. Toto opatření zajistí, že bude možné alespoň některé kroky k využívání dešťové vody podnikat již od samého začátku spolupráce. Zda si rodina následně pořídí další obdobné nádoby, nebo jiný systém pro zachycování dešťové vody, bude záležet na jejích aktuálních potřebách a možnostech.

Rodiny se mohou těšit nejen na to, že ušetří za pitnou vodu a přispějí k ochraně klimatu, ale i na soutěž o věcné ceny, kterou jsme pro ně připravili.

Právě teď máte možnost se do této aktivity zapojit. 

Projektový den na základních školách s přesahem do praxe

Žáci ze čtyř vybraných škol stráví společně s našimi lektory jeden den, během kterého sami vymyslí řadu opatření řadu opatření pro vhodné zacházení s dešťovou vodou jak v jejich škole, tak i doma. Současně se zábavnou formou naučí mnohé o klimatu, vodním cyklu atp.

Role obcí a škol

Města a obce jsou klíčovými partnery pro realizaci opatření směřujících k návratu vody do krajiny. Nejvíce na ně doléhají následky povodní a dalších projevů extrémních výkyvů počasí, a proto mají značnou motivaci jim předcházet. Realizace různých opatření na veřejných budovách a pozemcích může být dobrým příkladem pro obyvatele, pokud se to týká škol, tak pro děti.

V červenci a srpnu 2010 proběhne dotazníková akce mezi pěti obcemi a dvěma školami z každého kraje ČR. Školy a obce budeme vybírat tak, abychom co nejvěrněji zachytili situaci v celé republice. Na základě výsledků tohoto průzkumu budou vybrány obce a školy, které budou osloveny s výzvou zavedení různých opatření na svých budovách a pozemcích. Bude se jednat jednak o opatření podobného charakteru jako ta, která budeme navrhovat domácnostem, ale i o větší projekty, jako jsou vodní nádrže, sloužící současně jako útočiště živočichů a rostlin, a komplexní projekty ekologizace veřejných budov.

Zástupcům škol a obcí, kteří se budou chtít o technologiích využívání dešťové vody dozvědět více, nabídneme bezplatnou účast na dvoudenní exkurzi do Berlína, kde se budou moci na vlastní oči přesvědčit, že nabízená opatření lze s úspěchem uvést do praxe.

Exkurze do Berlína za příklady dobré praxe

V okolních státech (Slovensko, Rakousko, Německo) se problém odvodnění převážně městské krajiny řeší již delší dobu. V Berlíně je k vidění hned několik velmi úspěšných projektů na poměrně malém území, a tak jsme ho vybrali jako vhodnou lokalitu pro dvoudenní exkurzi. Zasvěcený komentář k jednotlivým projektům nám přislíbil Dipl. Ing. Marco Schmidt z Technické univerzity v Berlíně, který se podílel na jejich realizaci.

Kdo se exkurze zúčastní? Kromě našich poradců a zájemců z řad zástupců škol a obcí se může exkurze za mírný poplatek zúčastnit kdokoliv. Obzvláště přínosná bude účast na této exkurzi pro zástupce ekoporaden, firem zabývajících se podobnými systémy, pro studenty architektury atp.

Účastníci budou ubytování v zařízení, které je součástí společenskokulturního centra UFAfabrik (www.ufafabrik.de). Tato budova využívá nejen systém umožňující využívání dešťové vody, ale má také zelenou (vegetační) střechu a fasádu. Navíc se zde využívají další technologie přispívající ke snižování zátěže životního prostředí, jako je solární energiekogenerační vytápění, různé inovativní způsoby termoizolace budovy a recyklace odpadů.

Mezi další projekty, které budou v Berlíně k vidění, patří Postupimské náměstí. Dešťová voda v objemu přibližně 23 tis. m3 za rok je shromažďována a následně využita asi z poloviny k zavlažování zeleně a zásobování umělých nádrží, zbytek je využit v okolních budovách převážně ke splachování WC. Tato opatření jsou navíc kombinována se zelenými střechami, ze kterých se dešťová voda přímo odpařuje. Tato opatření jednak stabilizují klima ve městě, jednak ulevují již tak přetížené dešťové kanalizaci.

Zajímavým projektem je také Ústav fyziky, kde k optimální teplotě uvnitř budovy přispívá zelená střecha a fasáda a klimatizace založená na dešťové vodě (www.gebaeudekuehlung.de). Právě na klimatizaci se na mnoha úřadech a v dalších budovách spotřebuje obrovské množství energie a i v ČR se začíná objevovat poptávka po alternativních řešeních. Proto může být právě tento objekt jedním z nejatraktivnějších bodů exkurze pro široký okruh zájemců.

Exkurze proběhne na jaře 2011. Konkrétní termín bude zveřejněn nejpozději na konci roku 2010.

Exkurze do Berlína za příklady dobré praxe – reportáž z exkurze

Exkurze do Berlína se uskutečnila 18. – 20. 4. 2011. Odborný výklad v angličtině zajistil Dipl. Ing. Marco Schmidt z berlínské Technické univerzity, spoluautor prezentovaných projektů. Do češtiny byl výklad překládán Ing. Vojtěchem Barešem, Ph.D., který se na Fakultě Stavební ČVUT zabývá především problematikou městského odvodnění.

Program exkurze:

Pondělí 18. 4. 2011:

 • 15.00: odjezd z Prahy – Během cesty byli účastníci exkurze blíže seznámeni s projektem Pusťme si domů dešťovou vodu, dále byl promítnut tematický film Modré zlato. Po shlédnutí filmu promluvil o problematice (ne)využívání dešťové vody Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
 • Přibližně 21.00: příjezd do Berlína a ubytování účastníků

Úterý 19. 4. 2011:

 • 8.00- 9.00: snídaně
 • 9.15 – 11.00: prohlídka

UFAfabrik – V tomto komplexu budov byla většina účastníků i ubytována.  Jedná se o kulturní středisko, které se nachází v bývalých filmových ateliérech UFA.  Tyto objekty jsou jedinečné z několika důvodů. Jedním z nich je, že některé budovy mají zelené (vegetační) střechy již od dvacátých let 20. století (sloužily jako protipožární opatření).  U ostatních budov došlo k zazelenění střech později. Zelené střechy zadržují dešťovou vodu a přirozenou cestou ochlazují budovy, zároveň se velkou měrou podílí na udržování píznívého mikroklimatu. Dalším místním unikátem je umístění fotovoltaických panelů na zelenou střechu (na základě zde provedených měření se prokázalo, že oba systémy je možno efektivně využívat současně). V celém areálu je zadržována dešťová voda (i z parkovišť či komunikací), která je retenována v podzemní nádrži. Dešťová voda je následně přečištěna pomocí kořenové čističky a využita na zalévání zahrady a splachování toalet. Další vylepšení nalézající uplatnění v areálu UFAfabrik je kogenerační vytápění či různé inovativní způsoby termoizolace budov. Samozřejmostí je recyklace odpadů.

 • 12.30 – 14.00: oběd – Většina účastníků obědvala společně s organizátory v areálu UFAfabrik, někteří v okolí. Z důvodu dlouhé přípravy pokrmů měl odpolední program ca. hodinové zpoždění.
 • 14.15 – 17.00: Postupimské náměstí (Potsdamer Platz) – Jedná se o velkorysý projekt realizovaný po pádu berlínské zdi. Postupimské náměstí bylo před druhou světovou válkou ústředním berlínským náměstím. Náměstí však bylo při náletech spojenců rozbombardováno, po válce zde probíhala hranice mezi Západním a Východním

  Berlínem a od roku 1961 zde tedy stála i berlínská zeď. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v 90. letech a dala vzniknout komplexu moderních budov, z nichž většina má zelenou střechu. Zde je zadržována dešťová voda, která je odváděna do systému 4 nádrží, kde dochází k jejímu biologickému přečištění. Přečištěná voda je využita např. na zavlažování zeleně či splachování WC. Nádrže, kde je voda zadržována, jsou jakýmisi umělými jezery v centru města, kde žijí např. kachny či amuři. Tvoří oázu v centru města, setkávají se zde lidé a na projížďky sem míří matky s kočárky.

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

 • Středa 20. 4. 2011:
  • 8.00- 9:00: snídaně
  • 9.15 – 12.00h: Ústav fyziky Humboldtovy univerzity v Adlershof – Tento projekt byl realizován v roce 2003. Dešťová voda je zadržována do cisteren a využívána na zalévání zeleně, především však slouží v letních měsících k ochlazování budovy. Tato klimatizace je velmi efektivní a šetrná. Fasády budov jsou pokryty popínavými rostlinami,
   jež fungují jednak jako přirozená ochrana před slunečním svitem (v létě jsou olistěné a regulují tak množství světla, naopak v zimě jsou rostliny bez listů a světla je tedy v budově dostatek), dále napomáhají optimalizovat celkovou energetickou bilanci budovy (podílejí se na udržování stálé teploty). Stejně jako na Postupimském náměstí i zde se zeleň významně podílí na stabilizaci mikroklimatu v okolí.

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

  • 12.00 – 13.00: oběd v místní kantýně
  • 13.00: návštěva obytného komplexu Wasserstadt – Na základě doporučení jednoho z účastníků (Ing. Vítek) jsme krátce návštívili komplex Wasserstadt, kde jsou veřejné prostory navrženy tak, aby byla zadržována dešťová voda. Především jde o velmi jednoduchý model umístění trávníků pod úroveň komunikací, tak aby mohla být voda zasakována.  Tato část exkurze se nakonec ukázala být velmi přínosnou především pro zástupce obcí.

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

 • 14.00: odjezd zpět do ČR
 • 19.00: příjezd do Prahy

Technické zajištění exkurze:

Ubytování 30 účastníků bylo zajištěno v UFAfabrik , více nedovolila kapacita zařízení. Toto zařízení bylo zároveň i jedním z hlavních cílů exkurze (viz výše). Další účastníci byli ubytováni v nedalekém hostelu (www.happybed.de). Úroveň ubytování byla obdobná jako v UFAfabrik, navíc zde mohl na rozdíl od UFAfabrik parkovat i autobus. V obou ubytovacích zařízeních byla zajištěna snídaně. Oběd a večeři si zajišťovali účastníci sami, nicméně vždy jim byla nabídnuta možnost společné návštěvy cenově dostupné restaurace, popř. kantýny, v okolí byl vždy supermarket. Účastnici vybraní na základě dotazníkové akce provedené v rámci aktivity „Obce a školy“ se exkurze zúčastnili zcela zdarma.  Z prostředků projektu jim bylo uhrazeno ubytování a snídaně, doprava autobusem, průvodce a překladatel. Celkem bylo vybráno 13 zástupců obcí a 3 zástupci škol. Ostatní účastníci (z řad pracovníků ekocenter architektů a státních institucí) zaplatili poplatek ve výši 1500Kč, který pokryl ca. 50% nákladů na jejich účast. Dále se exkurze zúčastnili pracovníci projektu.

Hodnocení exkurze účastníky:

Během zpáteční cesty byli účastníci požádáni o vyplnění dotazníků zkoumajících jejich spokojenost s exkurzí. Většina zúčastněných byla s exkurzí spokojena (92%), pouze tři měli k exkurzi výhrady. Celkově byla exkurze ohodnocena průměrnou známkou 1,56 (známkování jako ve škole, škála 1 až 5).

Film

Na základě výsledků předchozích aktivit chceme natočit cca 20 – 30 minut dlouhý film, který bude následně využit pro další šíření odborných poznatků i příkladů dobré praxe.  V tomto filmu budou zaznamenány zkušenosti domácností, škol a obcí zapojených do projektu a příklady dalších úspěšných projektů z ČR i zahraničí. Vše bude doplněno komentáři odborníků.

Film bude distribuován do vybraných ekocenter, promítán na přednáškách a bude nabídnut filmovým festivalům. Celkem bude k dispozici 100 kopií na DVD, z toho 5 kopií bude trvale k zapůjčení v rámci stálé videotéky Ekocentra Koniklec. Naše organizace zařadí snímek do ekologického výukového programu pro základní školy „Voda na přelomu desetiletí“ a „Globální problémy Země“, které jsou již nyní součástí naší nabídky pro školy. Film si rovněž bude moci kdokoliv zakoupit za symbolickou cenu v našem ekocentru nebo na akcích pro veřejnost, které pravidelně pořádáme.

Doporučujeme: shlédněte výsledek naší práce – film Vodní události.

Webové stránky, informační články a poradna

Součástí projektu je také tato sekce webových stránek Ekocentra Koniklec, kde najdete formulář poradny a moderované diskusní fórum.

zprávy z realizace projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google