VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
EXKURZE NA FARMY
HRY O EKOLOGII
klimatické vzdělávání
školní projekty
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Ekocentrum KoniklecVzdělávání a výchova | Klimatické vzdělávání | Licence a školení pro výuku EVP

LICENCE A ŠKOLENÍ PRO VÝUKU EVP

Pro zájemce z řad vzdělávacích organizací, volnočasových institucí i pro jednotlivce jsme připravili u 6 našich ekologických výukových programů zaměřených na změnu klimatu nabídku školení. Nemusíte od nuly vymýšlet své vlastní programy, využijte ty naše, lety prověřené a mnohokrát evaluované.

Na semináři a workshopu vás program naučíme používat a poskytneme vám potřebné metodické listy a pomůcky. Po absolvování školení bude účastníkům na základě licenční smlouvy umožněno vybraný program zařadit do vlastních služeb.

Můžete si vybrat z programů pro mateřské školy, oba stupně základní školy i pro střední školy.

SEMINÁŘ    úvod do tématiky klimatického vzdělávání

WORKSHOP  praktická ukázka EVP 

METODIKA    tištěné i elektronické podklady pro výuku

POMŮCKY   kompletní sada fyzických pomůcek

Mateřské školy

Žilo, bylo jedno město 

Jeden z mála existujících výukových programů zaměřených na změnu klimatu pro tuto věkovou kategorii. V naší nabídce neexistuje oblíbenější program, učitelé i děti si divadélko chválí a opakovaně objednávají. Pomůcky obsahují s láskou ručně šité originální loutky a malované plátno města. Program lektorujeme již od roku 2017!

Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DS
Délka programu: 60 min.
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky
Pomůcky: plátno, maňásci

fotoprezentace
  • další sada pomůcek za ??? Kč
  • dojezd na soukromé školení ?? kč / KM
  • cena za člověka ? / organizaci pro 3 – 15 ?? lidi
  • 2. fáze – doškolení bez pomůcek pro nové lektory  2900 / osobu

19.900 Kč

cena zahrnuje: 6h školení pro max. 8 ?? osob (úvodní seminář a workshop vč. občerstvení), tištěnou i elektronickou metodiku a 2 sady pomůcek

POPTAT TERMÍN
Základní školy 1. stupeň

Žilo, bylo jedno město (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).

Žilo, bylo jedno město a v něm zámek potažený černým suknem. Město ale netrápil drak, který unesl princeznu. Tomuto městu se vždy dobře dařilo, ale poslední roky ho velice sužují různé výkyvy počasí: jednou je to veliké sucho, že i zámecká studna vyschne, pak se zase přižene povodeň, která způsobí obrovské škody, jindy je město zase vystaveno velkému suchu. Už dlouho se lidé v tom městě necítí dobře, pan král už si neví rady, a tak vyhlásí, že kdo dokáže městu pomoci, dostane princeznu za ženu a půl království k tomu. Jednoho dne přijede do města Chytrý princ a se svou družinou šikovných dětí začnou městu radit, co vše je třeba změnit, aby se jim zase lépe žilo…

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  interiér školy
Pomůcky: 

19.900 Kč

cena zahrnuje: 6h školení pro max. 8 osob (úvodní seminář, workshop, metodika tištěná i elektronická, 2x sada pomůcek) vč. občerstvení

poptat termín
Základní školy 1. stupeň

Stavitelé města I (2. – 3. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí přestavět město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu (vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí, a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Zahrají si kvízovou hru a pohybovou hru na katastrofy. Spolu s lektorem vyrazí na školní pozemek a prozkoumají, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého sucha, vln horka a přívalových srážek. Poslední hodinu si formou vystřihovánek každý zkusí okolí školy upravit podle adaptačních zásad.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 4 vyučovací hodiny
Věková skupina: 2. – 3. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá:  školní učebna, okolí školy
Pomůcky:

Základní školy 1. stupeň

Stavitelé města II (4. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu. Plakáty budou poté zaslány hodnotící komisi na MHMP a 3 nejvydařenější návrhy budou odměněny částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření, buď na pozemku školy, nebo přímo ve veřjném prostoru okolí školy po dohodě s městskou částí, ke které náleží.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 8 vyučovacích hodin (ve 2 dnech)
Věková skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá:  školní učebna, okolí školy
Pomůcky:

Základní školy 2. stupeň

Stavitelé města III 

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se podrobně jedné problematice – výzkumu veřejného mínění, přívalovým dešťům, tepelnému ostrovu, udržitelné dopravě a vodním prvkům. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté diskutují a navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý den ve škole zpracují a prezentují nejprve svým spolužákům a potom také zástupcům veřejné správy.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, IKT, ČZ , ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 8 – 12 vyučovacích hodin (ve 2 dnech)
Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá: školní učebna, okolí školy
Pomůcky:

Střední školy

Adapťáci – Simulační hra 

Záměr programu:  Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik.

Obsah vzhledem k RVP G: ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, Průřezová témata: EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, Průřezová témata: ODS, ČŽP, ČSP
Délka programu: 4 výukové hodiny (180 min.)
Věková skupina: žáci I – II. ročníků středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: březen – polovina května 2023 v rámci dotačního programu, ostatní třídy od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá: učebna s interaktivní tabulí a okolí školy
Pomůcky:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google