VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

evp praha
EVP MĚLNICKO
ADAPTACE
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
ADAPTOPOLIS

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchovaAdaptace Prahy na změnu klimatu

ADAPTACE PRAHY NA ZMĚNU KLIMATU

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Environmentální vzdělávací projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ pro mateřské, základní a střední školy vznikl přepracováním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“ přímo pro potřeby pražských škol. Žáci v něm zkoumají klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části.

Nabízíme ekologické výukové programy týkající se aktuální problematiky životního prostředí ve městech a změny klimatu. Připravili jsme programy pro všechny věkové kategorie žáků základních škol. Kompletní přehled všech programů naleznete v tabulce níže, podrobněji také v letácích.

MŠ 

ZŠ 1. třída 

ZŠ 2. – 9. třída 

SŠ 

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme ZDARMA pilotáže 2 programů!

1) Stavitelé města III. je program, který žákům předává znalosti o adaptaci města na změnu klimatu a o negativních projevech klimatické změny. Probíhá v projektových blocích vedených lektorem, rozdělených do dvou dnů, s možností dalších doplňkových aktivit k problematice klimatické změny. Žáci hrají interaktivní deskovou hru, provádí akční výzkum v terénu, navrhují vhodná adaptační opatření, která zpracují a prezentují na zastupitelstvu MČ. Nejlepší návrhy získají finanční odměnu na realizaci vybraného adaptačního opatření.

2) Adapťáci: V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti
s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit.  V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu.

Vybrané programy OBJEDNÁVEJTE na uvedených e-mailových adresách:

1) Programy pro MŠ a 1. třídu ZŠ (koordinátorka Barbara Doležalová)
   
 barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz, tel: 774 497 396

 

2) Programy pro 2-9. třídu ZŠ a SŠ (koordinátorka Alžběta Škodová)

    alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz, tel: 774 368 710

Webové stránky projektu Adaptace Prahy na změnu klimatu

Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro dva projekty:
– projekt 01/71 ČSOP Koniklec, p. s. „Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ – podpořený Hlavním městem Prahou
– projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Místní adaptační fórum – iniciace adaptačních aktivit v MČ Praha 6 (MAFIAA P6)“ – podpořený Hlavním městem Prahou