Zajímavý celodenní seminář na téma ochrany přírody a krajiny z pohledu územního plánování proběhl dne 25.9.2012 v hlavním sále budovy magistrátu na Mariánském náměstí.

Uspořádalo ho oddělení přírody a krajiny odboru životního prostředí MHMP ve spolupráci s občanským sdružením Ekocentrum Koniklec. Přednášky lektorovali odborníci z pořádajícího odboru, pražských vysokých škol ČVUT a ČZU, ale také z útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Jak se navzájem ovlivňuje ochrana přírody a územní plánovaní se tedy účastníci dozvídali od každého přednášejícího vždy v jiném světle. Seminář byl určen zejména pracovníkům stavebních úřadů pražských městských částí či magistrátu hl.m. Prahy.  Zúčastnili se ale i projektanti, pracovníci ekologických organizací a zástupci veřejnosti. Všechny příspěvky se zaměřovaly na území Prahy, takže byly posluchačům velmi blízké.

Ing. arch. Jaroslav Novák se zaměřil na historii územního plánování Prahy a referoval o tom, co bylo nenapravitelně zanedbáno, ale také co dobrého nám staré územní plány Prahy přinesly.

Mnohé účastníky možná překvapila tendence součastného územního plánování, o které mluvila Ing. arch. Kateřina Szentesiová. Je prováděno nespočet změn v územním plánu, kdy se z nezastavitelného území stává území zastavitelné. Přitom velké množství ploch, jež jsou územním plánem určeny pro rozvoj města (tedy jsou zastavitelné), zůstává nevyužito.

Velmi zajímavé bylo také praktické sdělení Mgr. Martina Fejfara, jak je do územního plánu zapracováván tzv. ÚSES (územní systém ekologické stability) a s čím se musí projektant tohoto systému potýkat.

Mgr. Petr Karlík posluchačům připomněl výčet zajímavých chráněných území v Praze a způsoby, jak bychom je měli ochraňovat, aby jejich hodnota zůstala zachována.

O ochraně ložisek nerostných surovin na území Prahy hovořil RNDr. Karel Seidl.  Na početné fotodokumentaci demonstroval, jak významným a často krásným krajinotvorným prvkem jsou staré lomy. Připomněl, že už během těžby se musí myslet na to, co po sobě lom v krajině zanechá.

Tolik jen několik příkladů z příspěvků přednesených na semináři, který si kladl za cíl zejména vzbudit diskusi na téma územního plánování v Praze. Kompletní příspěvky řečníků obohacené o poznámky účastníků semináře budou zveřejněny ke stažení na webu MHMP a pražských ekoporaden (www.ekoporadnypraha.cz).

Marie Vaculíková, Ekocentrum Koniklec

Přidáno 21. 10. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018