Střední školy: vnitřní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku vnitřních ekologických výukových programů.

Vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají v interiéru školy. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Globální problémy Země

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV,VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, VZ; PT – ČŽP

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu:Studenti se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

Anotace: Cílem programu je, aby si studenti dokázali představit, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí, proč se dotýkají každého z nás a co mohou sami udělat pro jejich řešení. GPZ si rozdělí do jednotlivých skupin, ve kterých proberou příčiny, následky a možnosti řešení pěti hlavních problémů: globálních změn klimatu, úbytku sladké vody, úbytku orné půdy a rozšiřování pouští, kácení deštných pralesů a znečištění životního prostředí odpady. Tato činnost probíhá ve skupinách pomocí myšlenkových map s následnou prezentací a diskuzí. V rámci simulační hry si skupiny studentů představí jeden ze základních požadavků na řešení GPZ (spolupráce). V tříhodinové variantě žáci podrobněji prozkoumají, jak souvisí globální problémy s naším každodenním konzumním chováním a jak je možné globální problémy řešit.


Kam kráčíš, odpade?

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, MV, PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny /4-5 vyučovacích hodin v případě exkurze ve sběrném dvoře

Cena: 50 / 60 / 70 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Poznámka: Na program je možné navázat exkurzí do sběrného dvora Pod Šancemi (Praha 3), prohlídkou technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně i linky na třídění papíru.

Záměr programu: Studenti si zaktualizují a rozšíří své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklace odpadu. Pochopí odpadovou problematiku a zamyslí se nad snížením produkce odpadů.

Anotace: V úvodu studenti zjistí, co je to odpad a proč je v současné době takovým problémem. Prostřednictvím matematických dovedností si zopakují, jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé domácnosti řádně odpad třídí. Dozvědí se více informací o biologickém a nebezpečném odpadu. V druhém části programu si studenti zahrají skupinovou interaktivní hru, při které se naučí rozlišovat a poté správně vytřídit všechny druhy odpadu. Zamyslí se také, jak ho mohou produkovat méně. V tříhodinové verzi programu se studenti dozvědí více o hierarchii nakládání s odpady, co se s vytříděným odpadem děje a jak se dále používá.


Klima a dnešní svět

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, MV, PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP

Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti pochopí důsledky lidské činnosti na přirozený klimatický systém planety Země a posílí svoji dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: Studenti se v první části programu seznámí s přirozeným fungováním klimatického systému planety Země a jeho hlavními mechanismy (přirozeným = nízkým zatížením lidskou činností, před průmyslovou revolucí). V druhé části programu se budou žáci věnovat antropogennímu ovlivnění klimatického systému Země od produkce skleníkových plynů až po důsledky pro přírodu a lidskou společnost. Ve třetí části se žáci seznámí se základními klimatickými úmluvami a zákony a formou simulační hry si vyzkoušejí princip fungování emisních povolenek.


Spotřeba – je opravdu potřeba?

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, EkonV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Anotace: Formou simulační hry a následné diskuse se studenti seznámí se základními principy spotřebitelského chování. Rozdělí se na různé „typy“ lidí a pokusí se zařídit si domácnost podle svého charakteru a následně reflektovat, co je a není ekologicky šetrné. Nahlížejí problematiku i z ekonomické stránky, dozvědí se, jak hospodařit s vodou, elektřinou a teplem. Zamyslí se nad přepravováním po městě, ale i nad transportem na velké vzdálenosti. Studenti získají povědomí o tom, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí. Mohou poté nabyté znalosti přenést do svých rodin a domácností. Delší verze programu je obohacena o promítání tematického videa o balené vodě a způsobech čištění odpadní vody.

Obrázky: 


Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, EkonV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti si uvědomí vliv běžného života lidí na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody vodou dešťovou či využitím šedé vody.

Anotace: V programu studenti stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy, např. odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody, využití šedé vody. Změnami se studenti zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska. Na závěr programu studenti vybírají z navržených změn ty, které se dají použít v běžném činžovním (panelovém) domě. V tříhodinové verzi se studenti podrobněji věnují čištění domácích odpadních vod. Diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí tříhodinové verze programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a stavba modelu kořenové čistírny.

Obrázky:


Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?

Obsah vzhledem k  RVP G: VO – ČJL, ČS, ČP; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO -VKČJ, SpV, PřV ; PT –ČŽP

Délka programu: 2 / 3 vyučovací hodiny

Cena: 50 / 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti pochopí význam vody v krajině. Seznámí se s retenční schopností různých krajinných prvků. Sami si zkusí naplánovat krajinotvorná opatření přispívající k prevenci povodní.

Anotace: Studenti si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu a ujasní si, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a realizují různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní.  Uvědomí si tak schopnost jednotlivých krajinných prvků (řeky, vodní díla, lesy, meze, remízy, orná půda, atd.) ovlivnit zadržení vody v půdě. Ve tříhodinové verzi si studenti sami na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při hře a v následné diskusi se budou podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti na různých površích převládajících v různých typech krajin, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá sucha, přívalové deště).


Voda a město aneb Vodní architekti

???????????????????????????????

Obsah vzhledem k  RVP G: VO – ČJL, MJA, ČP, ČS, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, MV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 50  / 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

Anotace: Program se věnuje problematice vody v městském prostředí. Studenti diskutují nad termosnímkem Prahy úlohu zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu je sada pokusů, při kterých si studenti sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Studenti porovnají, jak vypadá koloběh vody v přírodě a v urbanizované krajině. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Ve tříhodinové verzi si sami při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.


Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČS, ČZ, MJA, ČP; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, SpV, PřV, VZ, MV; PT – ČŽP

Délka programu: 2 / 3 / 4 vyučovací hodiny

Cena: 50 / 60 / 70 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: počítačová učebna / učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti získají ucelený přehled o vodní problematice na naší planetě (ropné havárie, nedostatek vody, nemoci přenosné vodou aj.)

Anotace: Studenti se stanou mořeplavci, kteří se vydávají na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví různé kontinenty, na kterých řeší nutnost doplnit zásoby vody. Při tom se dozvědí, co trápí při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se setkají s ropnou havárií a seznámí se se způsoby odstraňování následků. V Saudské Arábie porovnají minulost a předpokládaný vývoj vodního stresu ve světě. V tříhodinové variantě se studenti vcítí do pozice migrantů zaplavované Mikronésie a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. V čtyřhodinové variantě studenti porovnají jakost povrchových vod v ČR a vymyslí způsoby, jak by všechny řešené problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.


Simulační hra Adapťáci

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, PT – ODS, ČŽP, ČSP

Délka programu: 4 vyučovací hodiny

Cena: 70 Kč

Věková skupina: 1. – 4. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Záměr programu: Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

Anotace: V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.

Program vznikl v rámci projektu „Simulační hra pro žáky středních škol v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu „Adapťáci“, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Program také vznikl v rámci projektu „Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit – MAFIAA“, který finančně podpořil MHMP

   


Seznam použitých zkratek:

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti

PT – Průřezové téma / průřezová témata

ČJL – Český jazyk a literatura

ČP – Člověk a příroda

ČS – Člověk a společnost

ČSP – Člověk a svět práce

ČZ – Člověk a zdraví

ČŽP – Člověk a životní prostředí

EkonV – Ekonomické vzdělávání

EstetV – Estetické vzdělávání

EV – Environmentální výchova

IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie

IKT – Informační a komunikační technologie

MJA – Matematika a její aplikace

MV – Matematické vzdělávání

ODS – Občan v demokratické společnosti

OSV – Osobností a sociální výchova

PřV – Přírodovědné vzdělávání

SpV – Společenskovědní vzdělávání

UK – Umění a kultura

VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VO – Výtvarný obor

VZ – Vzdělávání pro zdraví

 


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018