Střední školy: terénní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku terénních ekologických výukových programů.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku terénních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Bezobratlí živočichové pražských lesů

Obsah vzhledem k RVP: 

Délka programu: 150 / 180 minut

Cena: 60 / 65 Kč

Věková skupina1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen

Lokality / S sebou: Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Anotace: Přijďte s žáky do některého z pražských lesů a vyzkoušejte si práci entomologů! Prozkoumáme podrobně život suchozemských bezobratlých živočichů. Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Žáci si vyzkoušejí jejich sběr, lov a určování, budou si všímat typických znaků jednotlivých skupin. Dozvědí se zajímavosti ze života některých druhů. Zjistí, co jsou mimikry, feromony, instinkt. Uvědomí si důležitost bezobratlých živočichů v lesním ekosystému.


Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

mhmp

????????????????

 

 

 


GEKO Za geologií a ekologií do Prokopského údolí

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ; ČS; PT – EV, OSV; RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 180 min

Cena: 65 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: Smíchovské nádraží – hala před pokladnami nebo vlaková zastávka Praha – Hlubočepy či bus zastávka Nádraží Hlubočepy / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci se seznámí s živou i neživou přírodou Prokopského údolí v Hlubočepích a uvědomí si její důležitost a křehkost.

Anotace: Hlubočepy v Prokopském údolí jsou jedinečným místem, kde se zobrazuje vývoj přírody a člověka za posledních 10.000 let. Žáci pracující ve skupinách se seznámí s jedinečným ekosystémem suchomilných trávníků, který zde přetrvává už od poslední doby ledové. Dozví se, čím je tento ekosystém výjimečný a jak jej chránit. Dále nahlédnou na zdejší skály z pohledu geologa a dozví se o geologických mechanismech, které utváří nynější vzhled krajiny. Zároveň poznají, jak člověk utvářel vzhled tohoto místa během 19. a 20. století a proč jsou těžba a hlavně využití těchto skal pro člověka důležité. Zjistí, co se s krajinou ovlivněnou těžbou děje a jaký je postup pro její obnovu. To vše pojaté formou her a úkolů, kde žáci získávají indicie k vyřešení finálního úkolu zakončeného odměnou.


Jak šel čas třešňovými sady

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP

Délka programu: 120 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram. Nad Trojou / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Studenti porozumí procesu sukcese ekosystému. Uvědomí si rozdíl mezi minulým a současným významem lokality pro okolí.

Anotace: Ovocné sady na území Troji jsou ideální lokalitou k pozorování toho, jak se ekosystém, původně vytvořený člověkem, může bez jeho zásahu vyvíjet směrem k stavu blízkému přírodě.

Studenti se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především s trojskými sady jako místem, které mělo v krajině určitou funkci v minulosti jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů. O tom, jakou úlohu bude pro své okolí hrát v budoucnosti, budou diskutovat sami účastníci a dozvědí se, jak bude sad vypadat, pokud se ponechá přirozenému vývoji.


Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, VZ; PT – ČŽP

Délka programu: 150 minut

Cena: 60 Kč

Věková skupina1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: 15. březen – červen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Šimůnkova/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Studenti poznají životní nároky chráněných obojživelníků, uvědomí si potřebu druhové i územní ochrany.

Anotace: Studenti netradičním způsobem proniknou do základních principů ochrany přírody. Poznají problematiku ochrany vzácných druhů živočichů a rostlin a zakládání chráněných území. Modelovými druhy jsou zde zejména obojživelníci. Studenti se naučí rozeznávat některé druhy této skupiny a dozvědí se zajímavosti o jejich biologii a ekologii. Na základě pozorování přírody v Ďáblickém háji se zamyslí nad důvody, proč se právě zde vyskytují některé druhy chráněných živočichů. Na závěr využijí nabyté znalosti k navržení vhodných opatření, která by pomohla zvýšit počty chráněných živočichů na území Prahy.


Klánovický les z pohledu ochrany přírody

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČS, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, SpV, VZ, EkonV; PT – ČŽP

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Blatov / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Studenti získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Část klánovického lesa, kde program probíhá, není jen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou. Je ideálním místem, kde se studenti mohou seznámit s českým systémem chráněných území i programem Natura 2000. Studenti pracují převážně ve skupinách. Po celou dobu programu se orientují v turistické mapě, vyzkoušejí si rovněž práci s ortofotomapou. Zábavnou formou poznávají různé typy chráněných území, jejich význam, způsoby značení a pravidla pobytu. Povídají si o významu biocenter a biokoridorů jakožto důležitých prvcích územního systému ekologické stability krajiny. Diskutují o významu vody v krajině, především o různých funkcích rybníků. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, jak komplikovaný je střet cenné přírody a zájmů člověka.


Mikrosvět Kunratického lesa

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV 

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Délka programu: 135 min./ 180 min.

Cena: 55 Kč / 65 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka bus Petýrkova (delší trasa končí na bus zastávce Zelené domky či IKEM)/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Studenti objeví rozdíl mezi druhovou bohatostí v monokultuře a původním lese, zdokonalí se v práci s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

Anotace: V jednom z největších pražských lesů si studenti vyzkoušejí výzkumnou práci. Prozkoumají místní druhy fauny i flóry a podrobněji se zaměří na bezobratlé. Při jejich sběru se zdokonalí v práci s entomologickými pomůckami. Na základě získaných vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a ve smíšeném lese. Blíže se seznámí s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých a pokusí se určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Posoudí hodnotu různých částí Kunratického lesa. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


 Vodní ekosystém Modřanských tůní

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČSP; PT – EV, OSV

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Délka programu: 180 min.   

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Studenti poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody.

Anotace: Jedná se o modelovou lokalitu, v níž se studenti seznámí s ekosystémem drobných tůní, s nivním a lužním ekosystémem. Pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek zkoušejí lov a pomocí klíče určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí. Na závěr si studenti získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se studenti zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska).

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


Zimoviště ptáků na Císařském ostrově

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ; PT – EV, OSV

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, VZ; PT – ČŽP 

Délka programu: 150 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ/G, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen, v závislosti na přítomnosti zimujících druhů

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,propiska, dle možnosti malý dalekohled

Záměr programu: Studenti poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků včetně kontroverzního kormorána velkého. Trasa programu začíná v Tróji a pokračuje po břehu Vltavy směrem k přívozu v Podbabě. Program je zaměřen na poznávání běžných i vzácnějších druhů vodních ptáků a nabízí proniknutí do tajů jejich života. Studenti pracují převážně ve skupinách. Dozvědí se, jak jsou různé druhy ptáků adaptovány k životu u vody, všimnou si také jejich sexuálního dimorfismu. Program obsahuje několik aktivizačních her. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Studenti si vyzkoušejí práci se stativovým dalekohledem, mohou si přinést i vlastní binokulární dalekohled.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Seznam použitých zkratek:

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti

PT – Průřezové téma / průřezová témata

ČJL – Český jazyk a literatura

ČP – Člověk a příroda

ČS – Člověk a společnost

ČSP – Člověk a svět práce

ČZ – Člověk a zdraví

ČŽP – Člověk a životní prostředí

EkonV – Ekonomické vzdělávání

EstetV – Estetické vzdělávání

EV – Environmentální výchova

IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie

IKT – Informační a komunikační technologie

MJA – Matematika a její aplikace

MV – Matematické vzdělávání

ODS – Občan v demokratické společnosti

OSV – Osobnostní a sociální výchova

PřV – Přírodovědné vzdělávání

SpV – Společenskovědní vzdělávání

UK – Umění a kultura

VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VO – Výtvarný obor

VZ – Vzdělávání pro zdraví


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018