Starší projekty

Adaptace sídel na změnu klimatu

Projekt byl podpořen grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska. Projekt uskutečňovalo neformální sdružení nestátních neziskových organizací „Adaptace sídel“ (členy jsou obecně prospěšné společnosti Civitas per Populi – příjemce grantu, Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, TIMUR, Porsenna a Czech Globe v. v. i.). Projekt byl zaměřený na rozvoj poznání o adaptaci měst a obcí na následky změny klimatu a aplikaci praktických opatření.

Hlavním cílem projektu bylo přispět v České republice (která je v této věci oproti jiným Evropským zemím mírně pozadu) ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce).

Cíle projektu bylo dosaženo podporou provádění analýz dopadů změny klimatu na místní úrovni a podporou tvorby kvalitních místních strategií adaptace na klimatickou změnu.

Webové stránky školního projektu Adaptace sídel na změnu klimatu

Webové stránky projektu Adaptace sídel na změnu klimatu – sdílení zkušeností a praktická řešení

Kam kráčíš, odpade ?

Projekt Kam kráčíš, odpade?, který jsme realizovali za finanční podpory SFŽP a MŽP si kladl za cíl zvýšit informovanost pražské veřejnosti v oblasti zaměřené na recyklaci, třídění a nakládání s odpady, orientaci v předpisech, vyhláškách a dalších právních dokumentech týkajících se povinností a práv občanů ve vztahu k životnímu prostředí.

Tento projekt probíhal rok a to od května 2009 do dubna 2010. Mezi aktivity realizované v rámci Kam kráčíš, odpade? patřily například přednášky pro kluby seniorů,  semináře pro odbornou veřejnost, konference, ekoprogramy pro základní školy a informační kampaň v nákupních centrech.

Zelená úsporám

zelena-usporam-logoProgram Zelená úsporám byl zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bylo podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Ekoporadna byla pro účely poradenství o programu Zelená úsporám otevřena 3 dny v týdnu. Ekoporadna měla k dispozici 4 řádně proškolené poradce. Pomáhali jsme nejen se stanovením vhodných opatření, na které šlo získat dotaci a orientačním výpočtem výše této dotace včetně postupu, jak o dotaci úspěšně požádat, ale také jsme konzultovali konkrétní představy, vypočetli jsme orientační návratnost investice, poradili jsme s výběrem vhodné technologie a doporučili jsme autorizované osoby.


Poslední aktualizace: 12. 1. 2018