Často kladené dotazy

Otázka

Moje děti se v rámci výuky na základní škole zúčastnily soutěže Kyklop. Zajímalo by mě o této soutěži něco bližšího.

Odpověď»

Otázka

Moc se nám líbí nová tělocvična v přírodě kterou jste otevřeli koncem října v lokalitě lesoparku Kamýk (kousek od našeho bydliště). Zajímalo by nás (naši rodinu) zda plánujete na území Prahy 12 další aktivity?

Odpověď»

Otázka

Je možné na Vaši terénní základnu jet na rodinnou dovolenou?

Odpověď»

Otázka

Velmi mě na Vašem webu zaujaly ekoprogramy pro školy, nenašla jsem však jejich aktuální nabídku. Budou ještě probíhat? Budou i nadále bezplatné?

Odpověď»

Otázka

Všimnul jsem si, že v Praze (konkrétně v žižkovských parcích) ubývá zpěvného ptactva. Neplánujete jeho výskyt podpořit vyvěšováním ptačích budek?

Odpověď»

Otázka

Mohli byste mi doporučit nějaké méně známé ekologické publikace?

Odpověď»

Otázka

Jak se mám starat o ježka, který by bez mé pomoci nezvládl přezimovat?

Odpověď»

Otázka

Zaujal mě Váš projekt boje proti psím exkrementům, mohli byste mi poskytnout nějaké konkrétní rady?

Odpověď»

Otázka

Podléhá činnost rybářských svazů nějaké kontrole? Myslím, že dělají více škody než užitku. Kam se obrátit s žádostí o pomoc?

Odpověď»

Otázka

Dobrý den, na stránkách Českého svazu ochránců přírody, jsem našla odkaz i na Vaše
Ekocentrum Koniklec. Chtěla jsem se zeptat, zda přijímáte nové členy a co pro to, aby se jsem mohla stát novým členem, mám udělat?
Odpověď»


Otázka

Kde je možné najít aktuální ceny a dostupnost sortimentu biopotravin?
Odpověď»


Otázka

Mohu nalezenou použitou injekční stříkačku odnést do lékárny? Pokud ne, kam jinam bych ji mohla odnést?
Odpověď»


Otázka

Zajímala by mě hlučnost myčky nádobí, ale podle jednotek v decibelech si ji nedokážu dobře představit. Dočetla jsem se, že nelze tyto hodnoty prostě sčítat, a tak nevím, jaký hluk produkují např. 2 spotřebiče, z nichž u každého výrobce uvádí 40 dB.
Odpověď» Více »

Soutěž pro žáky, kterou jsme organizovali za podpory Hlavního města Prahy a MČ Praha 3, se konala na Vrchu sv. Kříže. Žáci z nedalekých základních škol i děti, které na kopec zavítaly samy, procházely trasu, kterou jim vytyčil slepý obr Kyklop a na které plnily dovednostní úkoly a odpovídaly na otázky z oblasti ochrany přírody a ekologie. Pokud zrovna děti nesoutěžily v hlavní soutěži, byly pro ně připraveny další atrakce – praktické ukázky horolezectví, rytířské souboje, hry v přírodě, ale i povídání o třídění a recyklaci odpadů. Mottem akce se tak stalo stále živé téma třídění odpadů, na které jsme společně upozornili stavbou obřího bájného Kyklopa z PET lahví, který byl na závěr soutěže vztyčen a následně rozebrán a uložen do kontejneru na plasty. Za úsilí ve hrách byly děti odměněny zajímavými cenami z Kyklopova stánku, které si mohly samy vybrat, pokud zapojily dostatek důvtipu. Celkem se akce zúčastnilo okolo 120 dětí, akci organizovalo 20 členů a příznivců Koniklece.

Moc nás těší Váš zájem, nutno však dodat, že tělocvična v přírodě není pouze jenom naše práce. Bez pomoci spolupracujících organizací a městské části Prahy 12 by se podobná aktivita nedala zrealizovat. Na Praze 12 působíme již několikátým rokem, po naučné stezce a cyklotrase v Modřanské rokli následovala Tělocvična v přírodě v budoucnu plánujeme propojení větší cyklostezkou s prvky naučné stezky „Stezka sv. Foloriána“. Nápad se teprve pomalu rodí a měl by vycházet hlavně z obyvatel městské části Praha 12 a okolních, proto si vás dovolíme pozvat na příští veřejnou diskusi.

Bohužel na terénní základně ubytováváme především skupiny dětí a mládeže (dětské oddíly, zájmové organizace apod.). Vyjímkou jsou pouze skupiny rodin sdružené pod nějakou organizací, která se věnuje např. ochraně přírody a turistice. Takových ubytovaných máme ale naprosté minimum. Minimální počet ubytovaných je navíc stanoven na 10 osob.

Dobrý den, nabídka se změnila jen o něco málo, přikládám ji k tomuto mailu. Stále pořádáme exkurze (2,5 hodiny) na lokality Modřanská rokle, Komořanské tůně a Kunratický potok. Vzhledem k tomu, že každá exkurze je prakticky originál (protože ji vždy přizpůsobujeme probíranému tématu a době návštěvy lokality), je obtížné zachytit všemožné varianty na leták. Typ a zaměření exkurze si vždy pedagog dohodne s konkrétní lektorkou. Pro Vaši informaci jsme v období od dubna do června a od září do října provedli ekoprogramy pro 61 tříd ZŠ. Zaměřujeme se zejména na MČ Praha 2,3,12, Libuš a Kunratice,kde školy i obcházíme s nabídkou. Nicméně, pokud se přihlásí jakákoliv jiná třída a dostaví se v dohodnutém termínu na lokalitu, není to problém.
Stále díky grantům držíme bezplatnost exkurzí. Pokud by tyto došly, nemyslím si, že by naše exkurze byla dražší, než jiné aktivity, kterých se školy účastní (vybírali bychom cca 10,- Kč na žáka a hodinu, tj. 25,- Kč, za celý program), v čemž jsou zahrnuty i barevné pracovní listy.
Nicméně venkovní ekoprogramy jsme z důvodu počasí a „usínání přírody“ již přerušili. Další začnou probíhat začátkem dubna 2006. Nicméně plánujeme na leden-březen i rozeběhnutí vnitřních ekoprogramů (na Praze 3). Dále příští rok přibyde ještě lokalita lesoparku Kamýk, taktéž na Praze 12 (kde jsme v říjnu instalovali naučnou stezku a tělocvičnu v přírodě „Neleníme v zeleni“), a kterou i vřele doporučuji pro tělovýchovu žáků. Pokud budete mít zájem o naše ekoprogramy, ozvěte se a můžeme se dohodnout na konkrétním termínu.

Naše organizace již v letech 2002-2004 rozmístila více jak 180 budek do lokalit Vítkov, Křížek a Pece. Bohužel většina z nich do dnešního dne vzala za své. Zkusit nové kolo by nebylo špatné, zvláště kdyby se podařilo do akce zapojit i další spoluobčany případně i firmy. Problém je, ze budky jsme si dříve vyráběli sami a kvalita tomu také odpovídala. Máme ale kontakt na lesáky (v Mělníku, také jsme pro ně budky vyvěšovali), kteří budky vyrabí ve svých závodech. Jedna stojí okolo 180Kč. Takovýto projekt by musel mít rozpočet okolo 50-60tis. To by ale neměl být velký problém. Budeme o tom přemýšlet a ve vhodnou dobu se pokusíme napsat projekt a zapojit do něho i další lidi.


Nejste první kdo s hledá méně známé publikace zaměřené na ekologii, udržitelný rozvoj a podobná klíčové slova. V naší knihově Ekocentra se nachází okolo 300 knizních titulů a video kazet.

Nejpřesnější informace k tomuto problému najdete na webu paní Dvorské, která už se o takové ježky stará mnoho let. Pokud si myslíte, že péči o ježka nezvládnete, můžete ho k ní i umístit.

V roce 2002-3 jsme spolu s městskou částí Praha 3 pracovali na zlepšení stavu veřejných prostranství zašpiněného psími exkrementy. Hlavní body vedoucí ke zlepšení stavu jsou (podle nás) tyto: 1. Průzkum stávajících míst určených pro venčení psů + jejich zhodnocení (je jich málo, hodně, kvalita, atd.) 2. informační kampaň (Dotazníková akce (spojená s průzkumem), novinové články, atd.) 3. Kontrola dodržování pravidel (zaškolení strážníků městské policie ohledne uplatňování pokut). Dotazníkovou akci jsme dělali my (použil jsem k tomuto účelu i děti z našeho dětského oddílu, myslím že spolupráce s organizací pracující s dětmi a mládeží je pro tento vhodná), vždy jsme nechali občany vyplnit dotazník a následně od nás obdrželi informační leták. Pro zájemce dodáme ukázku dotazníku či informační leták.

Sám jsem se setkal s místními organizacemi které svým chováním min. nepřispívají k ochraně přírody. Většinou se jedná a místní sdružení které hospodaří na svých vodních plochách a snaží se z nich tzv. vyrejžovat co nejvíce, ať už prodáváním povolenek k lovu či prodejem ryb. Nejsem si jist zda toto chování porušuje zákon či vyhlášku. Ovšem máte li pochybnost, (dochází li například k ohrožování chráněných živočichů či rostlin, nebo je li vodní plocha v režimu ochrany (chráněná rezervace, památka, atd.) již se můžete obrátit na místně příslušný organ ochrany přírody. Orgány jsou:

  1. obce
  2. krajské úřady
  3. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí
  4. Česká inspekce životního prostředí
  5. ministerstvo životního prostředí


Dobrý den, můžete se stát individuální členkou ČSOP, více informací
naleznete ZDE.

Pokud byste se chtěla stát členkou přímo naší základní organizace Koniklec, je nejprve nutné se zapojit do naší činnosti, sjednejte si s námi schůzku nebo nám pošlete CV a motivační dopis s uvedením o jaké zapojení byste měla zájem. Nové členy přijímá každoročně členská základna hlasováním na výroční členské schůzi (obvykle v březnu) z osob, které se aktivně na činnosti podílejí a o členství projeví zájem. Do té doby můžete s námi spolupracovat na konkrétních činnostech a projektech, aniž byste musela nutně být řádnou členkou.


Tyto informace získáte v sekci akční ceny na protálu www.bio-info.cz.


Lékárna by byla povinna odebrat zpět pouze injekční stříkačku s nespotřebovaným heparinem. Samotnou prázdnou injekční stříkačku od heparinu není povinna převzít. Od 25. 2. 2013 je na území hl. m. Prahy opět možno využít mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Níže jsou uvedeny odkazy na stabilní sběrná místa nebezpečného odpadu v Praze a také na aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných složek na území hlavního města Prahy pro rok 2013. Nejaktuálněji, podle platně vydaných souhlasů pro nakládání s odpady, lze nejbližší místo pro odložení (nejen) nebezpečných odpadů dohledat také na Informačním serveru hlavního města Prahy.

Seznam sběrných míst nebezpečného odpadu v Praze:

Sběrné dvory

Mobilní svoz NO (harmonogram 2013)


Decibelová stupnice neni lineární a proto se na ni opravdu sčítat nedá. Ovšem ani lidské ucho lineární není. Sčítání akustických veličin je popsáno například na těchto webových stránkách.
Platí například, že 35 dB + 60 dB = 60,01 dB. Neboli, že slyšíte jen ten nejhlučnější zdroj a druhý zdroj, který má pořád víc než poloviční intenzitu prvního, už se téměř neprojeví.
Co se týče sčítán hluku jedná až deseti myček nádobí, (z nichž všechny dělají hluk 40 dB) tak tady je odpověď:
1 40,00 dB
2 43,01 dB
3 44,77 dB
4 46,02 dB
5 46,99 dB
6 47,78 dB
7 48,45 dB
8 49,03 dB
9 49,54 dB
10 50,00 dB

Více »

Otázka

Kde se můžu s klidným svědomím zbavit nasyslené zásoby víček od jogurtu a obalů od čokolády?
Odpověď»


Otázka

Jak dlouho se rozkládají odpadky?
Odpověď»


Otázka

Jak mám naložit s eternitem?
Odpověď»


Otázka

Třídím hliníková víčka od jogurtů a další drobný Al odpad. Kde ho vybírají?
Odpověď»


Otázka

Patří polystyrén do kontejneru na plast?
Odpověď»


Otázka

Budou nádoby na bioodpad i v naší městské části?
Odpověď»


Otázka

Kolik budu platit za odložení odpadu na sběrném dvoře?

Odpověď»


Otázka

Jak naložit s použitým fritovacím olejem?

Odpověď»


Otázka

Jsou látkové pleny opravdu příznivější pro životní prostředí než pleny jednorázové? Dají se kompostovatelné pleny kompostovat na domácím kompostu?
Odpověď»


Otázka

Na obecní cestě je navezena stavební suť a při dešti voda splavuje suť před naše pozemky. Je toto využití stavební suti v pořádku?
Odpověď»


Otázka

Kam mám vyhodit školní brašnu?
Odpověď» Více »


Tenké hliníkové obaly a fólie nejsou v Praze sbírány v rámci systému svozu oddělených složek. Sběrné dvory HMP by měly tenký hliník převzít, ale není jisté, zda pak skutečně skončí v procesu přepracování. Zprávy od klientů poraden svědčí o tom, že v některých sběrných dvorech hliník v této podobě neodebírají, jinde ano. Možnost odevzdat hliník v příslušném sběrném dvoře je třeba ověřit předem. Seznam sběrných dvorů Hl. m. Prahy

Fólie nejsou pro recyklaci moc vhodné, resp. vyžaduje to specifickou technologii. Některé firmy, které ještě před pár lety tuto komoditu zpracovávaly a většinou se na ně odkazovalo, už neexistují. Jiné, které tento druh hliníku vykupují, odebírají jen větší množství. Tenký hliník je obalový materiál, který se sice dá znovu využít, ale moc se to nevyplácí. Navíc je lehký a jeho „produkce na hlavu“ je malá. Logistika nutná pro jeho sběr a zpracování se pak prodražuje.

Hliníkové obaly a fólie ve větším množství je možné dovézt do firmy Kovošrot v Dolních Měcholupech. Zde hliník vykupují, ale výkupní cena této formy kovu je nízká.

Sběr fólií pokud probíhá, dělají z vlastní dobré vůle různé instituce, které je po nasbírání většího množství předávají zpracovatelům. Podle dostupných informací by mělo být možné i menší množství hliníkových fólií a obalů odnést:
na radnici Prahy 10, Vršovická 68
na radnici Prahy 3, pracoviště Lipanská 14
– do budovy Vysoké školy ekonomické, Churchillovo náměstí, Praha 3
– do budovy Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 (infocentrum – recepce: 267122 000)
do Ekocentra Toulcův dvůr v Hostivaři, v areálu střediska je kontejner na hliník natřený šedou barvou a umístěný u zdi, kousek za hlavní bránou. Je určený pro veřejnost, takže kdokoliv tam může hliník (v přiměřeném množství) kdykoli přivézt.

Soutěž ve sběru druhotných surovin na školách nejen v Praze organizuje Koncern společností Sběr druhotných surovin spol. s. r.o., České sběrné suroviny a.s. a EcoPoint, a.s. Nasbíraný hliník mohou tedy odevzdat i žáci škol, které se soutěže účastní, případně je možné se na pobočkách společnosti dotázat na možnost převzetí (výkupu).

U odpadků, především organického původu, je nutno brát v úvahu především fakta, zda jsou vystaveny slunečnímu záření, zda jsou zhutnělé, zda jsou nasycené vodou a hlavně zda jsou přístupné kyslíku. Pokud jde o suché a anaerobní (bez přístupu kyslíku) prostředí, rozklad se značně prodlužuje, dochází dokonce k částečné konzervaci této organické hmoty. Jako důkaz uveďme údaje ze skládek starých asi dvacet let, kde se zjistily následující stavy:
= rohlík (poněkud pomačkaný) – stáří 6 let
= párek v rohlíku (hnědavý vyschlý kus pečiva s párkem) – stáří 17 let
= noviny (zmačkané, leč perfektně čitelné) – stáří 12 let
= syrový řízek (růžově hnědavé barvy s bílým tukem na okrajích) – stáří 15 let
= kukuřičná palice (zachovaná) – stáří 20 let
= hlávka salátu (listy zavadlé, oschlé, zmačkané, šedozelené
Tedy, jak vidíme, skutečně zakonzervováno na mnoho let
Údaje o době rozkladu v příznivějším prostředí také nejsou příliš povzbudivé. Je skutečně s podivem, jak dlouho některé odpadky mohou v přírodě strašit:
= ohryzek jablka – týden až 20 dní
= slupka od banánu – 3–6 měsíců
= pomerančová kůra – 6 měsíců až 1,5 roku
= vlněná rukavice – 1–2 roky
= papírový kapesník – 2–5 měsíců
Údaje o rozkladech dalších materiálů jsou odstrašující. Lidé, kteří takové věci odhazují, si neuvědomují, že doba rozkladu některých z těchto odpadků dalece přesahuje časový prostor, ve kterém žijeme své životy:
= igelitová taška – 20–30 let
= nedopalek cigarety s filtrem – 10–20 let
= plechovka – 5–15 let
= krabička od pití – 6–10 let
= plastový kelímek nebo PET láhev – 50–80 let = sklo – nikdy, odhad asi 3 000 let
= kus polystyrenu – nikdy
Lidstvo umí produkovat odpady, které se rozloží v krátké době, i odpady, které přetrvávají celé generace. Nejnovějším hitem těch krátkodobých odpadů mohou být degradabilní plasty, které se umějí rozložit třeba za rok od výroby. Je to povzbudivé pro budoucnost, nicméně bez lidské slušnosti vůči naší přírodě to stejně nikdy nepůjde.

U odpadků, především organického původu, je nutno brát v úvahu především fakta, zda jsou vystaveny slunečnímu záření, zda jsou zhutnělé, zda jsou nasycené vodou a hlavně zda jsou přístupné kyslíku. Pokud jde o suché a anaerobní (bez přístupu kyslíku) prostředí, rozklad se značně prodlužuje, dochází dokonce k částečné konzervaci této organické hmoty. Jako důkaz uveďme údaje ze skládek starých asi dvacet let, kde se zjistily následující stavy:= rohlík (poněkud pomačkaný) – stáří 6 let= párek v rohlíku (hnědavý vyschlý kus pečiva s párkem) – stáří 17 let= noviny (zmačkané, leč perfektně čitelné) – stáří 12 let= syrový řízek (růžově hnědavé barvy s bílým tukem na okrajích) – stáří 15 let= kukuřičná palice (zachovaná) – stáří 20 let= hlávka salátu (listy zavadlé, oschlé, zmačkané, šedozelenéTedy, jak vidíme, skutečně zakonzervováno na mnoho letÚdaje o době rozkladu v příznivějším prostředí také nejsou příliš povzbudivé. Je skutečně s podivem, jak dlouho některé odpadky mohou v přírodě strašit:= ohryzek jablka – týden až 20 dní= slupka od banánu – 3–6 měsíců= pomerančová kůra – 6 měsíců až 1,5 roku= vlněná rukavice – 1–2 roky= papírový kapesník – 2–5 měsícůÚdaje o rozkladech dalších materiálů jsou odstrašující. Lidé, kteří takové věci odhazují, si neuvědomují, že doba rozkladu některých z těchto odpadků dalece přesahuje časový prostor, ve kterém žijeme své životy:= igelitová taška – 20–30 let= nedopalek cigarety s filtrem – 10–20 let= plechovka – 5–15 let= krabička od pití – 6–10 let= plastový kelímek nebo PET láhev – 50–80 let = sklo – nikdy, odhad asi 3 000 let= kus polystyrenu – nikdyLidstvo umí produkovat odpady, které se rozloží v krátké době, i odpady, které přetrvávají celé generace. Nejnovějším hitem těch krátkodobých odpadů mohou být degradabilní plasty, které se umějí rozložit třeba za rok od výroby. Je to povzbudivé pro budoucnost, nicméně bez lidské slušnosti vůči naší přírodě to stejně nikdy nepůjde.


Eternit je nebezpečný odpad. Odvezte ho do nejbližšího sběrného dvora, nebo využijte svozů nebezpečného odpadu. O jejich termínech se informujte u Pražských služeb a.s..

Drobný hliníkový odpad můžete odevzdat na Ministerstvu Životního prostředí (Praha 10), v Toulcově dvoře (Praha 15) a na VŠE. Po dohodě Vám ho vezmou i v některých sběrných dvorech.

Ano, patří.

Zatím jsou tyto kontejnery ve zkušebním provozu na MČ Praha 8, ale pokud se osvědčí, měly by být postupně umístěny po celé Praze. Pravděpodobně se ale budou platit zvlášť.

Pokud jste občanem Prahy, můžete využívat zdarma všechny sběrné dvory ve správě Pražských služeb a sběrné dvory ve správě městské části, kde máte trvalý pobyt.

Oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do komunálního odpadu. Rozhodně se nemají vylévat do záchoda! Čističky odpadních vod jsou sice vybaveny odlučovači a lapáky tuků a olejů, ale jejich kapacita není dimenzována na velká množství těchto odpadů. Oleje pak mohou narušit biologické stupně čištění.
S vyléváním olejů do odpadu souvisí i problematické zavádění kuchyňských drtičů odpadů. Čističky odpadních vod jsou dimenzovány na určitý objem organického odpadu. Drtiče odpadů, které se u nás objevují až v posledních letech, dodávají do odpadních vod větší objem organického odpadu, než na kolik jsou čističky dimenzovány.

Pokud chcete se svými kuchyňskými odpady nakládat ekologicky, pak oleje a tuky vyhazujte do komunálního odpadu (prostě tuk přendejte například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelijte do pet lahve či láhve od oleje). Ostatní kychyňské odpady lze kompostovat. Pokud je to ve vašich možnostech, můžete si zřídit svůj vlastní kompost. Některé obce jsou vybaveny obecními kompostéry. Pokud nic takového ve vašem okolí není, pak raději vyhazujte kuchyńský odpad do popelnice. Drtiče odpadků nejsou zatím příliš šetrným způsobem likvidace.

Papírové pleny způsobují nejrůznější potíže, od potíží s jednorázovými plenami coby odpadem produkujícím metan a podporujícímu nárůstu objemu skládek až po zdravotní potíže způsobené stopovým množstvím toxických látek v různých absorpčních látkách jednorázových plen. Podrobnější popis těchto potíží naleznete na webových stránkách ekolist.cz.

Rozložitelné pleny jsou převážně marketingový tah. Pokud končí v komunálním odpadu, na skládkách produkcí skleníkových plynů páchají možná větší zlo, než ty nerozložitelné. V případě, že jde plena spolu s komunálním odpadem do spalovny ekologická stopa těch klasických a rozložitelných je přibližně stejná. Kompostování plen na Vašem kompostu rozhodně nedoporučujeme. Běžný kompost není schopen množství průměrné spotřeby plen zvládnout a v rychlém čase rozložit. Pleny by Vám tedy mohly kompost zahltit a zničit.

Z ekologického hlediska se jeví nejideálnější tzv. bezplenková metoda. Tato metoda je ale bohužel poměrně časově náročná.


Tento způsob nakládání se stavební sutí rozhodně v pořádku není. Obecně platí, že stavební a demoliční odpady, které nejsou upravené do podoby recyklátu, nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie „O“), protože u neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a tedy je nelze neupravené využívat na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.
Metodický návod MŽP pro řízení vzniku SD odpadů a pro nakládání s nimi.
Doporučuji Vám obrátit se na oblastní inspektorát České ínspekce životního prostředí a podat stížnost.


Školní brašna je většinou vyrobena kombinací několika materiálů a proto není možné ji nějak rozumně materiálově třídit a následně využít. Proto jediná možnost odstranění brašny je odhozením do směsného komunálního odpadu, kde brašna skončí na skládce odpadů, případně ve spalovně.

Pokud brašna není zničena a dala by se ještě použít, můžete ji také darovat do sbírky pro potřebné. Takovou sbírku organizuje např. Diakonie Broumov. Seznam sběrných míst a další info na jejich webových stránkách.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018