Ekoporadna Praha

seminar_vnitrobloky

seminarbioodpady

Ekoporadenské služby byly zajištěny a realizovány na území hlavního města Prahy v roce 2014. Ekocentrum Koniklec koordinovalo poradenský a osvětový projekt Ekoporadny Praha, do kterého bylo zapojeno celkem 7 pražských ekoporaden, konkrétně: Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec – Ekoporadna Praha, EkoCentrum v Domě, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO liga, Toulcův dvůr a Zelená domácnost.

V rámci činností projektu bylo napsáno celkem 5 článků s ekologickou tématikou, zrealizováno celkem 5 osvětových akcí, uspořádáno celkem 5 vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost a vydáno 5 ekoporadenských letáků. Více informací na http://www.ekoporadnypraha.cz/.

seminářSeminář „Zeleň v městské zástavbě – Arboristické standardy“ se uskutečnil 2. 12. 2014 v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Pořadatelem bylo Ekocentrum Koniklec, seminář proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Semináře se zúčastnilo 22 osob, v převážné většině pracovníků úřadů městských částí hl. m. Prahy (odbory životního prostředí, rozvoje, stavební), zaměstnanci MHMP věnující se správě zeleně a souvisejícím oblastem, dva zástupci NNO . Volně navazoval na seminář „Zeleň v městské zástavbě“ pořádaný Ekocentrem Koniklec za finanční podpory MHMP v roce 2011.

V úvodu semináře zástupkyně Ekocentra Koniklec účastníky přivítala, rovněž představila pořadatelskou organizaci a její činnost a poděkovala za podporu semináře ze strany hlavního města Prahy. Seminář samotný byl zaměřen velmi praktický. Jeho cílem bylo seznámit profesionály v oblasti péče o městkou zeleň s aktuálně schválenými i připravovanými změnami a novinkami ve standardech, aby je účastníci mohli využívat ve své práci. První blok byl zaměřen na standard výsadby stromů, konkrétně např. problematiku prokořenitelného prostoru stromů, výběru taxonů a stromů vhodných k výsadbě, kotvení, speciální opatření (rošty), závlahu, hnojení a další témata související s výsadbou. Druhý blok byl věnován připravovanému standardu k ochraně stromů na staveništích. Rozebíral např. ochranu kořenového prostoru, nadzemních částí stromů, plánování ochrany dřevin před začátkem stavebních prací, šetrné stavební postupy a odborný dohled. Oba bloky byly doplněny dotazy a diskusí, o kterou byl velký zájem.

Lektorem semináře byl Ing. Ladislav Kejha, dlouholetý odborník na výsadbu a péči o dřeviny, který působí ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a rovněž jako zahradní architekt. Ing. Kejha vzbudil v účastnících opravdový zájem o téma, které se mu podařilo v rámci své prezentace zpracovat a předat podle hodnocení účastníků velmi dobře.

seminář pozvánka

Letos to nebylo poprvé, co průběh tradičního Trojského dne zkomplikovaly povodně. Počasí však nakonec samotné akci přálo. Do areálu kempu TJ Sokol Troja si přišlo sobotní odpoledne 22. 6. 2013 užít asi 200 dětí a dospělých.

Na většině stanovišť na děti čekaly převážně tělovýchovné soutěže. U stánku Ekoporadny Praha si návštěvníci mohli zpestřit program hrami zaměřenými na hospodaření s vodou v domě i v krajině. Děti se dozvěděly, jak funguje malý a velký vodní cyklus, na co v domácnosti stačí použít dešťovou vodu a co je to kořenová čistírna odpadních vod. Tato témata zaujala i dospělé, kteří přítomnému poradci kladli řadu dotazů.

Věříme, že pokud každý přispěje ke stabilizaci vodního režimu krajiny svým dílem, třeba i díky informacím získaným na podobných akcích, přispěje to k eliminaci extrémních klimatických jevů, jako jsou právě nedávné povodně.

Dne 2.6.2013 proběhl workshop Přírodní stavitelství s možností vyzkoušet si nanášení vápenných omítek s kamínky pana Jurabela a exkurzí po době Opido Celula. Seminářem provázel Ondřej Nehasil z Ekocentra Koniklec a
stavitel Jiří Zvoníček. Akce se zúčastnilo 22 osob různých profesí – úředníků, architektů, ekologů a nadšenců z řad veřejnosti.

Fotogalerie:

IMG_4866Dne 9.4. 2013 se konal seminář na téma Kořenové čistírny, koupací jezírka a stavby z přírodních materiálů, který zorganizovalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s firmou MEKL Projekt v rámci projektu Ekoporadny Praha.

V prostorách budovy MHMP v Jungmanově ulici přednášeli projektanti a stavitelé, kteří se zabývají realizací kořenových čistíren, jezírek a staveb z přírodních materiálů.

Účast byla hojná. Přišli zejména úředníci veřejné správy, ale mezi návštěvníky bylo také mnoho projektantů, studentů a lidí z řad laické veřejnosti.

V úvodu semináře přednášela Ing. Tereza Hudcová PhD. a Ing. Jaroslav Kršňák, kteří seznámili posluchače se základními poznatky o kořenových čistírnách. Mluvili tedy například o jejich významu v otázce nakládání s odpadní vodou, o principu fungování, popsali také jednotlivé druhy kořenových čistíren a možnosti jejich využití.

Další část přednášky byla více praktická. Martin Meheš a Ing. Jan Jekl mluvili o samotné realizaci kořenové čistírny. Popsali jednotlivé fáze výstavby a výklad byl doplněn o fotky z jejich vlastní stavební praxe. Zmínili všechny části kořenové čistírny a uvedli možnosti volby materiálů i způsobu provedení. V neposlední řadě také popsali nutnou údržbu kořenových čistíren.

Seminář byl zakončen blokem o přírodním stavění. Ing. David Eyer se zaměřil zvláště na některé zajímavosti z tohoto oboru, například jak působí barvy, materiály či světlo a stín na psychiku a zdraví člověka. Pohovořil také o principech tvorby zdravého a příjemného vnitřního prostoru.

Nakonec zbyl i čas na diskusi, čehož návštěvníci hojně využili.

Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že se s vámi setkáme na dalších zajímavých seminářích.

Dům ze dřeva a kamene s bujným trávníkem na střeše, jako vystřižený z Hobitína. Tak vypadá keltské obydlí pana Zvoníčka ve vesničce Těptín, kde se v sobotu 3. 11. 2012 konal seminář o přírodním stavitelství.

V rozlehlé místnosti s plápolajícím krbem uprostřed se shromáždilo asi 20 návštěvníků, aby vyslechli poutavé vyprávění kelta pana Zvoníčka.  Jeho činorodost a touha po vytváření stále nových věcí ho jako vyučeného topenáře přivedla v devadesátých letech k založení vlastní stavební firmy. Postupně se zaměřil hlavně na přírodní a tudíž člověku blízké materiály. Vysvětlil nám, že při spolupráci s klientem si velmi dává záležet na tom, aby byly vybrány takové materiály a technologie, se kterými se obyvatel domu bude cítit opravdu dobře. Vyrábí proto vzorky a mozaiky, které si klient bůže nejen zblízka prohlédnout, ale i osahat. Pan Zvoníček věří, že aby byl člověk ve svém domě spokojený, musí odpovídat jeho cítění a životnímu stylu.

K obědu byli účastníci pohoštěni výbornou keltskou polévkou a poté si vyslechli příběh domu, kde jsou právě hosty. Dům nese jméno opido Celula, což odpovídá jeho kulatému a masivnímu tvaru. Na mnoha fotkách jsme mohli vidět detailní postup výstavby. Při pohledu na obrovské množství kamení a neuvěřitelně tlustých kulatin, ze kterých byl dům budován, se tajil dech. Poté pan Zvoníček provedl návštěvníky celým domem a kromě svého bytu, plného milých detailů jako jsou mozaiky na zdech či vana na starodávných kovových nožičkách jim ukázal i zahradu a vinný sklípek.

Kamenná podlaha, masivní trámy z kulatin a tmavá vymývaná vápenná omítka (vlastní vynález pana Zvoníčka) vytvářejí společně dojem hradu, jeho obyvatele však mají dostatečné pohodlí: Teplo zajišťuje kromě krbů také podlahové vytápění a byt je příjemně prosvětlen střešními okny.

Na závěr pan Zvoníček představil další zajímavé stavby, které se svojí ženou vyprojektovali. Dům Pálava, jenž bude postaven na Jižní Moravě, je Celule podobný svým okrouhlým tvarem. Zároveň má však co nejlépe korespondovat s okolní krajinou, byla tedy například zvolena světlá barva fasády, aby odpovídala okolním vápencovým skalám.

O mnoho menší Stilla je stejně jako oba předchozí domy oblá a má bujnou zelenou střechu. S jedním podlažím a nevelkým půdorysem to bude skromný, ale příjemný rodinný domek.

Díky inspirativnímu prostředí a tématu pak zajímavé vyprávění přešlo v debatu u čaje a vína z domácích zásob pana Jurabela.

Datum a čas: 6. 11. 2012, 10.00 – 14.30

Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, zasedací místnost 201

Přednáší Ing. Zuzana Klusová, zahradnická inženýrka (Svobodné zahrady Klus s. r. o.), která se zabývá vývojem technologií vertikálních zahrad a jejich zdokonalováním pro podmínky v České republice včetně testování vhodných materiálů.

Seminář je určen pracovníkům odborů úřadů městských částí hl. m. Prahy (ŽP, stavební, rozvoje), pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy, pracovníkům nestátních neziskových organizací, studentům i dalším zájemcům o problematiku zeleně a architektury.

Program:

10.00 – 10.30: prezence a přivítání účastníků

10.30 – 11.45: I. blok

Vertikální zahrady – nový fenomén urbanizované krajiny

  • začlenění do filosofického kontextu dalšího rozvoje měst

11.45 – 12.00: přestávka na občerstvení

12.00 – 14.00: II. blok

Technologie zakládání vertikálních zahrad

  • potenciál vertikálních zahrad přispět k řešení problémů urbanizované krajiny

Legislativa a vertikální zahrady

Po každém bloku bude následovat diskuse. Podněty ze strany účastníků jsou vítány, zejména k tématu legislativy.

Seminář je otevřen veřejnosti a je bezplatný. Doporučujeme předem potvrdit účast (viz kontakt na organizátory). Předem registrovaní účastníci mají přednost při naplnění kapacity.

Kontakt na organizátory:

www.ekoporadnapraha.cz, Lucie Vančurová

Seminář je realizován v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hlavního města Prahy.

Zveme Vás na seminář o přírodním stavitelství, který se bude konat přímo v domě Celula. Přednášet bude Marie Vaculíková z Ekocentra Koniklec a Jiří Zvoníček, který přírodní dům vybudoval a také obývá.

Seminář je bezplatný včetně občerstvení.

Bude se konat 3. 11. 2012 od 9.30 do 15.00 v Těptíně nedaleko Prahy. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

pozvánka (pdf)

více informací o rodinném domě Celula (www)

Zajímavý celodenní seminář na téma ochrany přírody a krajiny z pohledu územního plánování proběhl dne 25.9.2012 v hlavním sále budovy magistrátu na Mariánském náměstí.

Uspořádalo ho oddělení přírody a krajiny odboru životního prostředí MHMP ve spolupráci s občanským sdružením Ekocentrum Koniklec. Přednášky lektorovali odborníci z pořádajícího odboru, pražských vysokých škol ČVUT a ČZU, ale také z útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Jak se navzájem ovlivňuje ochrana přírody a územní plánovaní se tedy účastníci dozvídali od každého přednášejícího vždy v jiném světle. Seminář byl určen zejména pracovníkům stavebních úřadů pražských městských částí či magistrátu hl.m. Prahy.  Zúčastnili se ale i projektanti, pracovníci ekologických organizací a zástupci veřejnosti. Všechny příspěvky se zaměřovaly na území Prahy, takže byly posluchačům velmi blízké.

Ing. arch. Jaroslav Novák se zaměřil na historii územního plánování Prahy a referoval o tom, co bylo nenapravitelně zanedbáno, ale také co dobrého nám staré územní plány Prahy přinesly.

Mnohé účastníky možná překvapila tendence součastného územního plánování, o které mluvila Ing. arch. Kateřina Szentesiová. Je prováděno nespočet změn v územním plánu, kdy se z nezastavitelného území stává území zastavitelné. Přitom velké množství ploch, jež jsou územním plánem určeny pro rozvoj města (tedy jsou zastavitelné), zůstává nevyužito.

Velmi zajímavé bylo také praktické sdělení Mgr. Martina Fejfara, jak je do územního plánu zapracováván tzv. ÚSES (územní systém ekologické stability) a s čím se musí projektant tohoto systému potýkat.

Mgr. Petr Karlík posluchačům připomněl výčet zajímavých chráněných území v Praze a způsoby, jak bychom je měli ochraňovat, aby jejich hodnota zůstala zachována.

O ochraně ložisek nerostných surovin na území Prahy hovořil RNDr. Karel Seidl.  Na početné fotodokumentaci demonstroval, jak významným a často krásným krajinotvorným prvkem jsou staré lomy. Připomněl, že už během těžby se musí myslet na to, co po sobě lom v krajině zanechá.

Tolik jen několik příkladů z příspěvků přednesených na semináři, který si kladl za cíl zejména vzbudit diskusi na téma územního plánování v Praze. Kompletní příspěvky řečníků obohacené o poznámky účastníků semináře budou zveřejněny ke stažení na webu MHMP a pražských ekoporaden (www.ekoporadnypraha.cz).

Marie Vaculíková, Ekocentrum Koniklec

Zelený kruh uspořádal 5.6. na Náměstí Míru tradiční Ekofestival. Hlavním tématem festivalu byla „odpovědná spotřeba“, doplňujícím tématem pak „rozovojová problematika“.

Mezi 25 ekologickými a neziskovými organizacemi nechyběla ani Ekoporadna Praha a Ekocentrum Koniklec.

Ačkoli v první polovině dne počasí moc nepřálo, dorazilo hodně zvídavých návštěvníků. Pro děti byl na každém stánku připraven drobný úkol, po jehož splnění dostali razítko do své herní karty a při získání všech razítek je čekala odměna. Na našem stánku byla připravena jednodušší zábavná hra „Velký vodní cyklus“ s názorným polystyrenovým modelem krajiny – každý se mohl stát mrakem a „pršet“ do krajiny ždímáním molitanové houby. Starší děti čekal vodní kvíz a poznávací hra kde všude na Zemi se skrývá voda. Stánek Ekoporadny Praha  navštívilo zhruba 200 dospělých a nespočet dětí. Pro mnohé návštěvníky byla zajímavá informace o nejbližším sběrném dvoru, maminky se zajímaly jaký prací prostředek je nejvhodnější na praní plenek a přitom je přírodně šetrný.  O tom že náš stánek zaujal opravdu všechny svědčí i návštěva reportérů z televize Metropol, kteří s námi natočili krátkou reportáž.


Více »

Zelený kruh pořádá tradiční Ekofestival v úterý 5. června 2012 na náměstí Míru. Tradičním tématem festivalu je „odpovědná spotřeba“, doplňujícím tématem pak „rozovojová problematika“. Návštěvníci se budou moci seznámit s více než 25 ekologickými a rozvojovými organizacemi a jejich činností a také získají praktické tipy a informace o tom, jak běžný člověk může žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci programu budou připraveny také hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, budou nabízeny ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty.

  • KDY: úterý 5. června 2011 od 10:00 do 19:00
  • KDE: náměstí Míru, Praha 2

Ekocentrum Koniklec připravilo informační stánek, kde budou prezentovány různé aktivity zabývající se tématem správného hospodaření s vodou (ať už pitnou nebo užitkovou) především u nás, ale i jinde ve světě.  K dispozici všem návštěvníkům bude poradce Ekoporadny Praha Daniel Traub, který bude zodpovídat nejen dotazy týkající se tohoto tématu, ale i dalších témat souvisejících s udržitelnou spotřebou, jako jsou úspory energie, svítidla, obaly a další.

Pro děti bude připravena soutěžní hra, kde si na vlastní kůži vyzkouší, jak funguje velký vodní cyklus a jak se voda z moří a oceánů dostává do krajiny. Lektorka dětem také vysvětlí podstatu malého vodního cyklu a důvody, proč se musíme starat o jeho zachování. Společně otipujeme zásobárny vody na planetě Zemi, zopakujeme, kolik vody tvoří voda slaná či sladká a kolik z této vody je vůbec dostupné člověku.

Na dvou plakátech budou moci děti porovnat, jaké stavební prvky umožňují zadržování dešťové vody ve městech a jaké naopak přispívají k rychlejšímu odvodnění krajiny. Budeme diskutovat o tom, co různá stavební opatření lidem přinesou.

Společně se zaměříme na problém tzv. virtuální vody – vody, která se prodává skrytá v nákladech na výrobu potravin a produktů. Při celosvětovém obchodu s potravinami se převážejí miliardy litrů virtuální vody, což je stejný objem vody co proteče ročně řekou Kongo. Hlavními vývozci virtuální vody jsou Severní a Jižní Amerika, země Evropy naopak vodu většinou dovážejí. Velmi nevhodný fenomén je, že řada výrobků, které vyžadují velké množství vody při své výrobě, často probíhá v zemích, kde je vody nedostatek. Dochází tak ještě masivněji k odvodnění daných oblastí.

Pro dospělé máme dále připraveno několik příkladů současných problémů např. eutrofizace Brněnské přehrady, znečištění řek v ČR a vysychání Aralského jezera. Podíváme se na příčiny, důsledky a možná řešení těchto problémů.

Závěrem si všechny získané znalosti můžete otestovat v malém kvízu.

Dne 18.5. proběhne v rámci akce Fajn Den (místo konání je vrch sv. Kříže, Praha 3 – Žižkov) osvětová kampaň Ekoporadny Praha na témata Hospodaření s děšťovou vodou a nové trendy v úsporách domácí energie. Kampaň povede poradce Daniel Traub a bude připraven nabídnout zajímavé informace z oboru i zodpovědět otázky na toto téma.
Stánek Ekoporadny Praha bude umístěn přímo v mezi ostatními stánky na vrchu sv. Kříže – Parukářka, bude viditelně označen a bude otevřen od 14:00 do 19:00.

Ve čtvrtek 19. 4. proběhl seminář „Hospodaření s dešťovou vodou – nový systém odvodnění urbanizovaných území“, který jsme pořádali v rámci projektu Ekoporadny Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Do přednáškového sálu v budově MHMP v Jungmannově ulici dorazilo více než 40 účastníků z řad úředníků MHMP, pražských městských částí ale i například studentů. Přednášel projektant pan Ing. Jiří Vítek z Brna, který se problematikou hospodaření s dešťovou vodou dlouhodobě zabývá a tak mohl kromě teoretického výkladu včetně rozboru související legislativy připojit řadu komentovaných příkladů dobré praxe. Přednáška se neobešla ani bez rozboru špatných realizací, které bohužel nejsou v ČR ojedinělé.


Dne 21.4. proběhne v rámci oslav Dne Země na Praze 12 (areál Freestyle parku Praha 12) osvětová kampaň Ekoporadny Praha na témata Obnovitelné zdroje energie a šetrné stavitelství. Kampaň povede poradce Daniel Traub a bude připraven nabídnout zajímavé informace z oboru i zodpovědět otázky na toto téma.

Stánek Ekoporadny Praha bude umístěn přímo v areálu Freestyle parku mezi ostatními stánky, bude viditelně označen a bude otevřen od 11:00 do 18:00.

Zveme Vás na seminář k aktuálnímu tématu hospodaření s dešťovou vodou. Bude se konat 19. 4. 2012 od deseti hodin v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, zasedací místnost 201.

Přednášet bude Ing. Jiří Vítek, projektant, člen-expert CZWA, člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, člen DWA.  Seminář je určen pracovníkům odborů úřadů městských částí hl. m. Prahy (ŽP, stavební, vodoprávní, rozvoje), pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy, pracovníkům nestátních neziskových organizací i dalším zájemcům o problematiku hospodaření s dešťovou vodou. Je otevřen také veřejnosti a je bezplatný. Doporučujeme předem potvrdit účast (viz kontakt na organizátory). Registrovaní účastníci mají přednost při naplnění kapacity.

Pozvánka a program (pdf)

Kontakt na organizátory: Lukáš Koucký

Seminář je realizován v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hlavního města Prahy.

Projekt Pusťme si domů dešťovou vodu dospěl kromě své primární osvětové funkce také k řadě praktických realizací. S jednou z nich se nám povedlo se dostat do sborníku příkladů dobré praxe Sítě ekologických poraden STEP.

Jednalo se konkrétně o popis realizace zahradního jezírka napájeného dešťovou vodou. Jezírek vzniklo v rámci projektu hned několik, ovšem každé je originál přesně dle možností a potřeb dané domácnosti.

Dne 6.3. proběhne v prostorách Klubu Přátel Žižkova (Blahoslavova 227/2, 130 00 Praha-Žižkov) přednáška Mgr. Zuzany Markové z Ekoporadny Praha na téma Hluk a znečištění ovzduší na Praze 3. Přednáška začíná v 16:30.

V rámci projektu Ekoporadna Praha realizovaného za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy uspořádaly Ekocentrum Koniklec a Agentura Koniklec, o. s. dne 28. 11. 2011 odborný seminář s názvem „ZELEŇ V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ – VYBRANÁ TÉMATA“. Seminář se konal v zasedací místnosti č. 201 Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. Seminář byl zaměřen na jedno z nejvíce diskutovaných a řešených témat týkajících se životního prostředí v urbanizovaném prostoru. Proto se také zaměřoval zejména na pracovníky úřadů městských částí, ale byl otevřen i nejrůznějším občanským sdružením a dalším zájemcům o podrobnější informace o výsadbě a péči o zeleň.

Během října 2010 proběhla telefonická a e-mailová anketa mezi účastníky loňských arboristických seminářů pořádaných OOP MHMP ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Díky anketě byla vytipována nejžádanější témata a také vybrán vhodný lektor. Tímto lektorem byl profesionální arborista a zahradník Ladislav Kejha, člen Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

O účast na semináři byl velký zájem. Zasedací místnost byla téměř zaplněna 35 účastníky. Ti se aktivně zapojili do diskuse na témata volby vhodných druhů pro výsadbu, následné péče o výsadby a problematiku specifické ochrany stromů ve městech (rekonstrukce, stavební činnost, inženýrské sítě).  Uvedená témata tvořila jádro takřka čtyřhodinové přednášky a diskuse. Mimořádná pozornost byla věnována indikátorům vitality a perspektivy stromů po výsadbě, návodům, jak poznat správně a nesprávně provedené výsadby a zabránit finančním škodám způsobeným špatnými postupy. Během přednášky se posluchači dozvěděli užitečné tipy a seznámili se také s novými technologiemi šetřícími dřeviny během stavebních prací.

Mimořádným přínosem semináře byla vzájemná výměna zkušeností a informací mezi jeho účastníky. Patrný byl i zájem občanských sdružení o problematiku, jejichž zástupci fundovaně a aktivně do debaty vstupovali.

Během osobních rozhovorů na závěr semináře jej účastníci hodnotili jako mimořádně přínosný a navrhovali častější opakování podobných vzdělávacích a poradenských akcí.

Zaznamenal: Mirek Lupač


Obrázky:

Více »

Srdečně zveme všechny zájemce o problematiku výsadby a údržby městské zeleně na seminář pořádaný ve spolupráci s Agenturou Koniklec a Magistrátem hlavního města Prahy dne 28.11.2011.

Seminář je určen zejména pracovníkům městských částí hl. m. Prahy, pracovníkům nevládních organizací, ale i široké veřejnosti. Podrobnosti najdete v pozvánce.


Ke stažení:

Pozvánka (.pdf) Více »

Více »

Ekoporadna Praha vydala aktualizovanou verzi Praktického poradce pro životní prostředí v Praze v rámci společného projektu Ekcoentra Koniklec a Agentury Koniklec financovaného z prostředků MHMP.


Materiál ke stažení

Zveme Vás na Ekofestifal 2011, který již pošesté pořádá občanské sdružení Zelený kruh.
Ekocentrum Koniklec přispěje k akci tradičně informačním stánkem se dvěma pracovníky.
Ekoporadce z Ekoporadny Praha bude zodpovídat dotazy pražanů z oblasti životního prostředí,
zkušený lektor pak bude hrát s předškoláky a žáky hry o lese v rámci Mezinárodního roku lesů vyhlášeného Valnou hromadou OSN.

Více informací

Pozvánka Více »

V rámci společného projektu Ekoporadna Praha realizovaného občanskými sdruženími Ekocentrum Koniklec a Agentura Koniklec, o. s. byla vyhodnocena anketa pro veřejnost a orgány pražské samosprávy k preferovaným tématům ekoporadenství pro prezentaci v místním tisku.

Anketa probíhala prostřednictvím internetového hlasování na facebookové stránce Ekoporadny Praha a formou elektronického dotazování. Za nejvíce potřebné považují hlasující informace o tématech využití volných ploch, územním plánování, ekologické stopě města, popularizaci ochrany chráněných území a podrobnostech o pražských naučných stezkách. Významně jsou také vnímána témata úspor energií a vody a značení ekologických výrobků.

Po vyhodnocení ankety a s přihlédnutím k aktuálnosti a uchopitelnosti témat pro tiskoviny městských částí a hlavního města Prahy budou zpracována následující témata: dva články o územním plánování, článek o ekologické stopě hlavního města, cyklus článků s pozvánkou k návštěvě pražských chráněných území s důrazem na udržitelnou turistiku a cyklus článků o konkrétních tipech na úspory vody a energií v Praze. Vzhledem k aktuálnosti tématu bude také zařazen článek o ochraně a monitorování ohrožených druhů obojživelníků a sokola stěhovavého na území městské části Praha 3.

Články budou nabídnuty Listům hlavního města Prahy a radničním novinám městských částí, které se přihlásily ke spolupráci (MČ Praha 5, MČ Praha 10, MČ Praha 12, MČ Praha 17, MČ Praha 22 a MČ Praha-Zličín).

Projekt Ekoporadna Praha je financován z prostředků hlavního města Prahy. Více na webu www.ekoporadnapraha.cz a www.ekcoentrumkoniklec.cz


Kompletní výsledky ankety Více »

Ekoporadna Praha se podílela na vydání kompendia udržitelného urbanismu ve spolupráci s občanským sdružením Civitas per populi a doc. Ing. arch. Vladimírou Šilhánkovou.


Materiál ke stažení

STEP logo  Naše ekoporadna je od 22. 3. 2011 řádným členem STEP – Sítě ekologických poraden.

Vážení, prosíme o podporu naší ankety, která si klade za cíl zjistit zájem Pražanů o témata v oblasti ochrany životního prostředí. Na níže uvedeném odkazu klikněte, prosím, na téma které vás v kontextu s územím hlavního města Prahy zajímá. Po vyhodnocení ankety se úspěšným tématům hodláme věnovat v místním tisku i na internetových portálech.

Dne 25. 11. 2010 proběhlo jednání zástupců 8 pražských ekoporaden za účasti koordinátora programu podpory ekoporaden MHMP. Na jednání byla vyjádřena shoda všech ekoporaden na vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. Další jednání se uskuteční v únoru 2011.

Ekocentrum Koniklec si Vás dovoluje pozvat na seminář „Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj měst“ pořádaný v rámci projektu „Ekoporadna Praha“ podpořeného Magistrátrem hl.m.Prahy. Na semináři přednáší renomovaná urbanistka Doc. Ing. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. a ve svém příspěvku se zaměří zejména na aspekt udržitelného rozvoje v současném územním plánování měst. Seminář se koná 10.11. v 10.00 v budově magistrátu.

Srdečně zváni jsou zejména pracovníci úřadů městských částí, zástupci nestátních neziskových organizací, studenti oborů s uplatněním v oblasti veřejné správy. Seminář je ale otevřen i dalším zájemcům. Vzhledem k omezené kapacitě velmi prosíme o předběžné potvrzení účasti. Pořadatel může na požádání vystavit potvrzení o účasti na semináři.

Pozvánka ke stažení Více »

Ekoporadna Praha zveřejnila anketu na Facebooku, kde mohou občané hlasovat pro aktuální témata ekoporadenství v Praze. Témata s největším počtem hlasů budou zpracována ve formě článků na internetové portály a do místního tisku. Odkaz na anketu zde: http://www.facebook.com/pages/Ekoporadna-Praha/155228237828163

Právě jsme vydali informační leták, který osvětluje problematiku tzv. malého vodního cyklu a jeho dopadu na klima, zejména v Praze.


Ke stažení:

Dešťová voda v Praze (pdf) Více »

V Ekocentru Koniklec proběhla přednáška o nakládání s odpady, recyklaci odpadů a zajímavostech z provozů na nakládání s odpady.

V kulturním centru MČ Praha-Vinoř pak přednáška o úsporách energií a dotačním programu Zelená úsporám, kdy jsme občanům radili, jak nejléperealizovat úspory energií v domácnosti.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018