Ohlédnutí za rokem 2015

Během projektu Vodní škola vytvořili žáci ZŠ Špitálská nádhernou velikou nástěnku s výstupy z projektu. Na její výrobě se podílelo 12 žáků ekologického semináře pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Největší zásluhu na vzniku nástěnky mají děvčata z 9. ročníků Nicole Dittmannová, Timea Töröková a Aneta Křivská.

Nástěnka je velká 5 x 2 m a děti ji vytvářely cca měsíc z materiálů, které samy přinesly. To si zaslouží velký obdiv. Děkujeme za krásnou prezentaci Vaší i naší práce.


Fotogalerie:


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

DSC_131016. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola i na FZŠ Umělecká a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola panu řediteli Mgr. Bohumil Kettnerovi a paní učitelce Mgr. Alici Vlachové, která projekt na škole koordinovala. U předání samozřejmě nemohli chybět ani zástupci jednotlivých tříd 2. stupně, kteří tvořili skupinu dobrovolníků navrhující opatření na úsporu pitné vody ve škole. Ekocentrum Koniklec tímto všem moc děkuje za spolupráci.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

DSC_128915. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola paní ředitelce PaedDr. Aleně Nídlové a paní učitelce Mgr. Pavle Skazíkové, která projekt na škole koordinovala. Ekocentrum Koniklec tímto moc děkuje za spolupráci.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

DSCF5373Poté, co žáci druhého stupně obou do projektu zapojených škol absolvovaly terénní exkurze i vnitřní výukové programy na téma voda, mohli aplikovat nově nabyté vědomosti a vymyslet opatření, které pomůže ušetřit pitnou vodu či lépe hospodařit s vodou dešťovou ve škole či na školním pozemku. Na obou školách se proto sešly skupiny odborníků z řad žáků účastnících se projektu, daly hlavy dohromady a vymyslely návrhy možných opatření, ze kterých sestavily anketu a nechaly hlasovat své spolužáky a učitele. Díky finanční podpoře projektu ze strany Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy se mohla opatření realizovat.

Na ZŠ Špitálská tvořili odborníky žáci absolvující ekologický seminář pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Výhercem ankety bylo opatření vztažené k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy – oprava okapu a umístění sudu na dešťovou vodu a dále umístění 17 velkých květináčů s rostlinami na terasu školy. Díky tomuto opatření neodteče část dešťové vody kanálem z pozemku školy, nýbrž bude využita k zalévání rostlin v květináčích, a tak tedy zůstane v daném regionu a zapojí ze zpět do malého vodního cyklu, který je bohužel velkým odtokem dešťové vody pryč z místa spadu často narušen. Navíc se část dešťové vody sama vsákne do hlíny ve velkých květináčích a též zůstane v malém vodním cyklu. Vypařováním rostliny pomohou také ochladit mikroklima okolí školy za teplých dnů.

Na FZŠ Umělecká sestavila skupina odborníků pod vedením paní učitelky Mgr. Alice Vlachové též svou anketu a hlavně mezi žáky v popularitě vyhrálo opatření na lepší hospodaření s dešťovou vodou – jezírko na pozemku školy. Po zvážení všech možností a po poradě s vedením školy bylo vybráno opatření, které v anketě získalo těsně druhou příčku – zakoupení a instalace spořičů vody na fotobuňku. Tyto spořiče se instalují na stávající vodovodní baterie na umyvadlech a díky infračervenému senzoru pohybu se voda spustí jen, když mají žáci ruce pod kohoutkem. Tímto se zabrání velkému plýtvání pitné vody, která jen zbytečně odtéká do kanálu, když si žáci mydlí ruce, anebo když případně zapomenou vodu zavřít. Škola by tak mohla ušetřit až 70% pitné vody spotřebované na mytí rukou. Spořiče vody byly nainstalovány na téměř všechna umyvadla na toaletách ve škole.

Tímto moc děkujeme za spoluprácí žákům, učitelům a vedení obou škol, máme velikou radost, že se opatření povedla a věříme, že pomohou nejen školám, ale že ušetření pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou pomůže i životnímu prostředí. Budiž tato opatření inspirací i dalším školám, protože lepší hospodaření s vodou pitnou i dešťovou je při současných klimatických změnách nutností všude.


Fotogalerie:


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

DSC_0825Poté, co žáci 2. stupně obou do projektu zapojených škol absolvovali terénní exkurze, následovaly v rámci jednotlivých modulů i vnitřní ekologické výukové programy na téma voda. Pro žáky šestých tříd jsme připravili program Voda a svět aneb Velká objevná plavba, při kterém se žáci vžili do role mořeplavců a řešili problémy s vodou na některých kontinentech.

Sedmé třídy absolvovaly program Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?, při kterém se dozvěděly, jak je možné předcházet povodním. Samy si i vyzkoušely modelaci ideální „vodní“ krajiny a různých krajinotvorných opatření.

Osmé třídy si v rámci programu Voda a město aneb Vodní architekti vyzkoušely různé pokusy – například měření rozdílů teplot na zahřáté trávě a asfaltu či propustnost různých druhů materiálů.

Devátým třídám jsme připravily program Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou, při kterém skupiny žáků tvořily „rodiny“, které se snažily svůj model domu uzpůsobit tak, aby šetrně hospodařil jak s pitnou tak dešťovou vodou, a zároveň se musely vejít do omezeného rozpočtu jako v reálném životě.


Fotogalerie:


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

IMG_20150624_103946Žákům druhého stupně obou škol začala účast na projektu Vodní škola během června a září 2015 absolvováním terénních exkurzí, které jsme pro ně pro tento projekt připravili.

Šesté třídy v rámci modulu Voda a svět navštívily Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Exkurzi měli žáci i s výkladem, který připravily zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací.

Sedmé třídy v rámci modulu Voda a krajina navštívily zajímavou lokalitu PP Komořanské a modřanské tůně a absolvovaly zde terénní ekologický výukový program pod vedením lektorek Ekocentra Koniklec. Součástí terénního programu je i odchyt vodních bezobratlých, které si tak děti mohou zblízka prohlédnout, zakreslí si je do pracovního listu a poté je pustí zpět do vody.

Osmé třídy v rámci modulu Voda a město absolvovaly terénní exkurzi Příklady dobré a špatné praxe v Praze, které pro ně pro účely projektu připravila Ing. Marie Nehasilová působící na Katedře konstrukcí pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Žáci se v rámci exkurze podívali do okolí školy, kde jim paní Nehasilová ukázala různá konstrukční řešení hospodaření s vodou ve městě. Při každé exkurzi navštívili žáci i zelenou střechu, kterou si tak mohli zblízka prohlédnout a dozvěděli se o jejich významu a o tom, jak zelené střechy fungují.

Deváté třídy se v rámci modulu Voda a domácnost podívaly do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Tento nevšední zážitek nám zprostředkovaly Pražské vodovody a kanalizace a žáci si tak mohli prohlédnout, jak ČOV funguje a poslechnout si poutavý výklad pana Lorence a jeho kolegů.


Fotogalerie:


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

IMG_20150609_091418Letošního ročníku projektu Vodní škola se účastní ZŠ Špitálská z Prahy 9 a FZŠ Umělecká z Prahy 7. Obě školy úspěšně absolvovaly výukové moduly 1 – 4 (terénní exkurzi i vnitřní výukový program o vodě pro všechny třídy 2. stupně). Následovaly schůzky skupin odborníků, kteří byli vybráni z řad žáků účastnících se projektu, a během těchto schůzek byla na každé škole vyhlášena anketa, ve které se hlasovalo o opatření na úsporu pitné vody či hospodaření s vodou dešťovou (HDV), které se bude na školách instalovat.

Na ZŠ Špitálská vyhrálo opatření na HDV – oprava starého okapu, umístění sudu na dešťovou vodu a velkých truhlíků s rostlinami na vybetonovanou terasu. Tímto se dešťová voda zužitkuje, neodteče kanálem pryč, zůstane tedy v daném regionu a zapojí se do malého vodního cyklu.

Na FZŠ Umělecká se budou instalovat spořiče vody na fotobuňku, které na toaletách ve škole zabrání plýtvání vody při mytí rukou. Škola tak může ušetřit až 70 % pitné vody.

Po instalaci opatření obdrží obě školy certifikát s titulem „Vodní škola“.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018