Staré odrůdy jabloní

Projekt rozvíjí oblast Násirova náměstí v Praze 12 jako plochy zeleně s potenciálem rekreační a výchovně-naučné funkce, kdy došlo k vytvoření příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání zdejších obyvatel. V roce 2013 proběhlo pomologické mapování a přípravné práce na pozemku, bylo provedeno setkání s občany a partnery v rámci workshopu na ZŠ Na Beránku s ochutnávkou plodů a výběrem odrůd jabloní pro výsadbu. Celkem bylo v roce 2014 vysázeno čtrnáct výpěstků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, byly instalovány dvě naučné tabule a dvě netradiční dřevěné lavičky. Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014. Projekt je realizován za účasti veřejnosti a ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou MČ Praha 12, Hlavní město Praha a ZŠ Na Beránku.

Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014. Projekt je realizován za účasti veřejnosti a ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou MČ Praha 12, Hlavní město Praha a ZŠ Na Beránku.


Výsadba jabloní starých odrůd na Násirově náměstí v Praze 12 dokončena. 
Nově založený sad s dvěma naučnými tabulemi a trámovými lavičkami slavnostně otevřen ve čtvrtek 24.4.2014. 

image93

Cílem projektu bylo netradiční využití prostoru u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvoření příjemného odpočinkového místa pro setkávání. Pro výsadbu byly použity české historické odrůdy jabloní – například Panenské české nebo Malinové holovouské. Odrůdy s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti byly vybrány hlasováním během podzimního semináře pro veřejnost.

Vysázeno bylo celkem čtrnáct výpěstků jabloní v rámci skupinové výsadby vysokokmenů, instalovány byly dvě masivní trámové lavičky a dvě naučné tabule popularizující nejen staré odrůdy, ale ovocnářství a zejména jablka obecně. Vlastní výsadby se zúčastnili jak pracovníci Ekocentra Koniklec, tak žáci nedaleké základní školy Na Beránku pod vedením Ing. Ivana Štěpky. Žáci také doprovodili texty naučných tabulí autorskými povídkami (Stanislav Janovský a Lucie Guštarová) a ozdobili lavičky výtvarnými motivy.

V průběhu akce k otevření areálu si Ekocentrum Koniklec připravilo pro veřejnost i organizované skupiny ze škol a školek naučné aktivity jako lisování jablečné šťávy, ochutnávky odrůd a jak vypadá správná výsadba stromu. Program slavnostního otevření zahájili žáci ze ZŠ Na Beránku hudební a taneční produkcí. Velmi zajímavá byla například dámská volenka při tanci mazurky na píseň „Měla babka čtyři jabka“. Akce se zúčastnil i Pavel Rada s ukázkou koní. Vlastní zahájení vedené MUDr. Hynkem Jebavým z Ekocentra Koniklec podpořily zástupkyně MČ Praha 12 – Ing. Hana Jandová a Ing. Eva Tylová.

Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha a Městská část Praha 12. Partnerem projektu byla ZŠ Na Beránku. Naučné tabule zpracovala výtvarnice Šárka Ziková. Lavičky vyrobil Jindřich Täubner z Libuše a stojany tabulí Josef Veselý z Českého Brodu. Stromky pro výsadbu dodal Ing. Stanislav Boček. Na projektu spolupracoval i RNDr. David Svoboda, Ing. Ivan Tatai a Ing. Veronika Rysová.

Sad starých odrůd jabloní na Praze 12

Veřejné jednání k projektu výsadby sadu a tvorby doprovodného mobiliáře (naučné tabule, lavičky) se uskutečnilo 15. října v odpoledních hodinách v budově ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 51.  Besedu zahájila místostarostka Eva Tylová, která se podílela i na přípravě projektu, úvahou o významu stromů pro náš život. „Stromy produkují kyslík, zachycují prach, tlumí hluk, zvlhčují ovzduší a ochlazují nás svým stínem za parného léta. Mají však i významnou funkci estetickou, např. ovocné stromy na jaře rozzáří město svými květy. Proto jsme se rozhodli na Násirově náměstí vysadit jabloňový sad.“ Prezentace projektu se ujal MUDr. Hynek Jebavý z Ekocentra Koniklec. „Cílem projektu je zajímavé využití prostoru u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvoření příjemného odpočinkového místa pro setkávání. Pro danou lokalitu byl zvolen jabloňový sad s naučnou funkcí. Pro výsadbu budou použity různé české historické odrůdy jabloní, které budou popsány na doprovodných tabulích. Doporučujeme odrůdy s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti,“ mimo jiné uvedl. Vysázeno bude 14 výpěstků jabloní v rámci skupinové výsadby vyšších kmenových tvarů a budou instalovány dvě lavičky. RNDr. David Svoboda z Přírodovědecké fakulty UK seznámil příchozí se starými odrůdami jabloní včetně ukázek plodů. Obvykle se tak nazývají odrůdy, které se pěstovaly před koncem druhé světové války. Upozornil na to, že „staré odrůdy se vyznačují specifickými vlastnostmi a znaky plodů. Patří mezi ně často velmi osobitý vzhled, tvar, vybarvení, chuť a vůně, které u běžně dostupných moderních odrůd nenajdeme“. Zájemci mohli ochutnat i mošty z několika odrůd. Účastníci jednání obdrželi hlasovací lístky, kde vybírali sedm z asi tak dvou desítek odrůd k výsadbě a také se zapojili do diskuze o finální podobě laviček a naučných tabulí. Byly vybrány tyto odrůdy: Průsvitné letní, Hájkova muškátová reneta, Matčino, Ontario, Sudetská reneta, Malinové holovouské, Panenské české (náhradní odrůdy jsou Malinové hornokrajské, Smiřické vzácné, Gdánský hranáč, Kožená reneta). Pro veřejnost bude sad otevřen v dubnu 2014. „Toto veřejné jednání bylo příkladem toho, jak se lidé mohou podílet na vytváření budoucího vzhledu svého okolí, děkuji všem kteří se do akce zapojili,“ dodala místostarostka Eva Tylová. Projekt výsadby finančně podpořilo Hlavní město Praha i Městská část Praha 12, za kterou se také zúčastnily místostarostka Hana Jandová a neuvolněná radní Miroslava Veselíková.

Přijďte se zúčastnit semináře o jabloňovém sadu na Násirově náměstí, který se bude konat dne 15.10. od 15,30 (předpokládaný konec do 17-17,30) v ZŠ Na Beránku na Praze 12. První část bude zaměřena na obecné informace stran projektu včetně způsobu výsadby, diskusi nad návrhem podoby a obsahu tabulí a způsoby zapojení žáků školy do tvorby tabulí. V druhé části bude následovat krátká prezentace a výběr vysazovaných odrůd hlasováním a pokud se podaří poshánět tak i ochutnávka plodů jednotlivých odrůd včetně moštu.

Pozvánka (.pdf)

Řešené území (plocha u Násirova náměstí) se nachází v katastrálním území Praha – Modřany, v místě zvaném Na Beránku. Plocha je vymezena ulicemi Platónovou a Pertoldovou. V současné době je plocha vedena odborem životního prostředí jako plocha pro volné pobíhání psů. Většinu plochy zaujímá travnatý porost. Obvod plochy je zarostlý dřevinami. Dřeviny rostou chaoticky bez náznaku nějakého záměru. Jedná se o různě staré nálety. Nacházejí se zde dřeviny druhu Malus, Prunus, Salix a Populus. Většina dřevin je ve špatném nebo velmi špatném stavu, které jsou způsobeny škůdci, chorobami a zanedbanou údržbou. V současnosti se v již zpracovaném projektu na obnovení obvodní výsadby stromů počítá s postupným vykácením převážné většiny dřevin. Zachované bude pouze několik taxonů Quercus robur a Juglans regia (vyznačeny v projektu), které zapadají do nového konceptu.

Dřeviny inventarizované pro účely tohoto projektu (uprostřed plochy, nejsou součástí plochy zpracované pro obnovu obvodové výsadby) jsou převážně rodu Malus sp. Nejhodnotnější z nich Quercus robur je určen k zachování. MČ Praha 12 plánuje po obvodu tohoto pozemku prostor pro následnou výsadbu dřevin ve spolupráci s občany městské části. Konkrétní zakreslení jednotlivých druhů je k dispozici v projektu k obnově plochy u Násirova náměstí ve vlastnictví Odboru životního prostředí MČ Prahy 12. Pro ovocnou výsadbu je určen severozápadní roh pozemku, v němž se jeví zejména výsadba jabloní velmi zajímavě a atraktivně, obzvláště pro tuto lokalitu (zakresleno v konceptu jako „ovocné dřeviny navrhované Ekocentrem Koniklec“). 

Cílem projektu je zajímavé využití plochy u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvoření příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání. Jako nejvhodnější pro danou lokalitu se jeví jabloňový sad s naučnou funkcí. Ten plochu zatraktivní a zároveň obyvatele seznámí s odrůdami jabloní, které se pěstovaly v jejich okolí. Pro výsadbu budou použity různé české historické odrůdy jabloní, které budou popsány na naučných tabulích. Výběr odrůd se bude řídit pomologickým průzkumem a bude zohledňovat historický výskyt odrůd v okolí řešené lokality.

Na veřejném jednání byly zvoleny odrůdy s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti – Průsvitné letní, Hájkova muškátová reneta, Matčino, Ontario, Sudetská reneta, Malinové holovouské, Panenské české (náhradní odrůdy jsou Malinové hornokrajské, Smiřické vzácné, Gdánský hranáč, Kožená reneta). Použití těchto odrůd podporuje udržení genofondu starých českých odrůd, které jsou zde původní a vyzkoušené.

V rámci projektu budou instalovány 2 naučné tabule formátu A0 s informacemi ke starým odrůdám jabloní, literárními pracemi žáků ZŠ a výtvarným doprovodem výtvarníka Tomáše PaulaVýsadba sadu a akce k otevření areálu proběhne v rámci oslav Dne Země 2014. Výsadbu provede Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s žáky ZŠ Na Beránku. Projekt je realizován za finanční podpory MHMP v rámci grantového řízení v oblasti ŽP a MČ Praha 12.

Aktuální informace naleznete v rubrice Sad starých odrůd jabloní v Praze 12.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018