Archiv

  • Na Praze 3 byl proveden  sběr listí celkem v 25 vnitroblocích. Celkový počet úklidů byl 60 a celkem bylo odstraněno 489 pytlů napadeného listí.
  • Na Praze 2 jsme v roce 2013 prováděli sběr listí v 7 vnitroblocích s celkovým počtem 10 úklidů. Na území této městské části jsme odstranili 44 pytlů napadeného listí.
  • Celkem bylo shrabáno na obou městských částech 533 pytlů napadeného listí při 70 úklidech ve 32 vnitroblocích.

Se sběrem listí nám pomáhali firemní dobrovolníci z Československé obchodní banky, z České podnikatelské pojišťovny a z Kooperativy. Dále se dobrovolného hrabání zúčastnili žáci SOUO Belgická. Zapojili se také samotní občané Prahy 2 a 3. Kromě již jmenovaných bychom  rádi srdečně poděkovali Magistrátu hlavního města Prahy, který nám poskytl grant na tento projekt, a Městské části Praha 3, která vedle finanční podpory projektu zároveň zajistila výrobu, distribuci a svoz pytlů.

Projekt na ochranu jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové dopadl letos velmi úspěšně a nezbývá než doufat, že i v příští letech se nám podaří společnými silami zlikvidovat alespoň stejné množství napadeného listí.

I letos Úřad MČ Prahy 3 nechal vytvořit speciální papírové pytle určené ke sběru listí napadeného klíněnkou jírovcovou. Kromě samotných pytlů Praha 3 také zajišťuje jejich odvoz. Pytle si můžete vyzvednout na úřadě MČ Prahy 3 nebo v Ekocentru Koniklec. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonní číslo 605 083 484 nebo na e-mailové adrese tereza.sedlackova@ekocentrumkoniklec.cz.

Úřad MČ Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
pí. Nigrínová
Tel: 222116300
PO – PÁ 8:00-16:00

011/71. ZO ČSOP Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3
sl. Sedláčková
tel.: 605083484
PO-NE po telefonické dohodě
čtvrtek 13.00 – 17.00

Ačkoliv povědomost o nezbytnosti hrabaní spadaného listí jírovce maďalu stále roste, co je možné udělat pro ochranu těchto stromů již na jaře, tolik známé není.  Pokud věnujeme stromům dostatečnou péči již na jaře podzimní péče bude méně náročná.

Zlepšování kondice stromů


Pokud je strom v dobré kondici je pro něj samozřejmě mnohem snadnější odolávat škůdcům. Ovšem v Praze mají stromy ztížené podmínky. Jsou vystaveny znečištění ovzduší, často obklopeny dlažbou nebo betonem a zimní období s sebou  nese i zasolování půdy, které je pro ně velmi náročné. Dále také trpí nedostatkem vody, neboť půda zde může pouze stěží zadržet dostatečné množství vody. Tomuto problému nepřispívá ani fakt, že v Praze je celkově méně srážek než na jiných územích republiky. Tomuto problému nepřispívá ani fakt, že v Praze je celkově méně srážek než na jiných územích republiky. Z toho tedy vyplývá několik možností, jak zesláblým jírovcům pomoci. Nejzákladnějším problémem je nedostatek vody, který se dá vyřešit dostatečnou zálivkou. V tomto případě je lepší vydatnější zálivka než častější zalévání menším množstvím vody. Právě dostatečná zálivka může na jaře pomoci jírovcům odplavit sůl. Kypření a přihnojování půdy je dalším účinným způsobem, jak pomoci těmto stromům.

Chemický postřik

V boji proti klíněnce jírovcové se používají dva druhy chemického postřiku. První z nich zabraňuje larvám v dalším vývoji a aplikuje se na spodní větve stromu. Tato aplikace se provádí mezi 5. a 15. květnem. Mezi jeho nevýhody patří především jeho vysoká cenová náročnost a také jeho částečná účinnost, která spočívá v tom, že další generace napadají neošetřené části. Především kvůli jeho vyšší ceně se tento postřik využívá především tam, kde je důležitá estetická hodnota stromu.

Druhou variantou je postříkání kmene stromu kontaktním insekticidem. Tato lokace se vybírá proto, že právě na kmeni se shromažďují klíněnky připravené ke kladení vajíček. Postřik se provádí na jaře kolem 10. dubna a opakuje se za 10. dní. Tento postřik má však tři nevýhody. První z nich je nevhodnost použití v hustě zalidněných oblastech. Do kontaktu s ošetřeným stromem by neměli přijít například psi, takže i když je pořizovací cena postřiku nízká je částečně vyvážena výdaji na bezpečnostní opatření. Za druhé kvůli hrozbě přelétnutí škůdců z jednoho stromu na druhý se tento postřik musí aplikovat na všechny jírovce v okolí. Navíc přípravkem nelze ochránit stromy proti další generaci, neboť dospělci se neshromažďují na ošetřeném kmeni, ale na vyšších patrech koruny stromu.

Více informací naleznete na webových stránkách klinenka.unas.cz, které provozuje Ekocentrum Koniklec za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy a MČ Prahy 3. S konkrétními dotazy se neváhejte obrátit na e-mail klinenka@ekocentrumkoniklec.cz.

V roce 2012 jsme na území MČ Praha 2 a Praha 3 naplnili 544 pytlů napadeným listím. Současně jsme spolupracovali s občany a informovali je především o novinkách souvisejících s odvozem napadeného listí.

Do prací se zapojila řada firemních dobrovolníků, kterým velmi děkujeme a doufáme, že se i jim den strávený pomocí stromům líbil. Celou akci nám umožnila realizovat finanční podpora Hlavního města Prahy a MČ Praha 3. MČ Praha 3 patří zvláštní dík za to, že se operativně rozhodla řešit problém s výdejem pytlů a odvozem naplněných pytlů. Odvoz pytlů zajistila pro nás i pro své občany na vlastní náklady a pro příští sezónu plánuje výrobu vlastních pytlů pro distribuci občanům.

Ve dnech 21. 9., 26. 9., 4. 10. a 5. 10. v naší organizaci proběhly dobrovolnické dny zaměřené na sběr listí napadeného klíněnkou jírovcovou. Za velkou pomoc děkujeme dobrovolníkům i sdružením Byznys pro společnost – Fórum dárců a Hestia za zprostředkování této pomoci!

21. 9. 2012 – dobrovolníci ze společností ČSOB, Provident Financial a Pilsner Urquel

26. 9. 2012 – dobrovolníci ze společnosti ING

4. 10. 2012 – dobrovolníci ze společnosi Kooperativa pojišťovna

5. 10. 2012 – dobrovolníci ze společnosti T-mobile

Opět nastala sezóna hrabání listí napadeného klíněnkou, ale letos to již nepůjde tak jednoduše, jak byli Pražané zvyklí. Hlavní město Praha přestalo zajišťovat jak výrobu a distribuci speciálních pytlů, tak jejich svoz od vchodů domů.

Na několika místech v Praze jsou k dispozici ještě zbytky pytlů z loňského roku. Aktualizovaný seznam těchto míst, stejně jako seznam míst, kam je nyní nutné pytle odvážet, naleznete na webu http://klinenka.unas.cz. Ani pokud speciální pytle dojdou, není to důvod se sběrem listí přestávat. Do sběrných dvorů a na další místa určená k odkládání bioodpadu, je možné listí odevzdat v jakémkoliv obalu.

Situace je jiná pouze na Praze 3, kde se vedení městské části rozhodlo akci nadále podporovat a chystá i výrobu nových pytlů. Především ale zajišťuje jejich svoz a likvidaci, takže je mohou občané této městské části naplněné jírovcovým listím nadále v počtu do pěti kusů umisťovat ke vchodu svého domu.

S dotazy se mohou občané obracet na úřady městských částí, sběrné dvory, či Ekocentrum Koniklec (www.ekocentrumkoniklec.cz, klinenka@seznam.cz).

V roce 2011 proběhlo 5 informační stánků o klíněnce. Občané si kromě dobrých rad mohli odnést i menší množství papírových pytlů.

10.9., 8.30 – 13.30, Žižkovo náměstí
11.9., 10.30 – 11.30, Žižkovo náměstí
24.9., 12.00 – 17.00, Riegrovy sady
25.9., 9.00 – 14.00, Náměstí Míru
1.10., 9.00 – 14.00, Riegrovy sady

Na Praze 3 byl proveden v roce 2010 sběr listí celkem v 26 vnitroblocích (ve většině z nich opakovaně. Celkem bylo odstraněno 370 pytlů napadeného listí. Na Praze 2 jsme v roce 2011 prováděli sběr listí v 17 vnitroblocích. Na území této městské části jsme odstranili 143 pytlů napadeného listí.
Celkem bylo shrabáno na obou městských částech 513 pytlů napadeného listí ve 43 vnitroblocích.
V některých vnitroblocích navíc sběr listí provádějí s naší podporou (poradenství, dodání papírových pytlů) samotní občané, takže fakticky je počet těchto zásahů vyšší.
Děkujeme Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 3 za podporu ochrany jírovců, občanům za zájem a úsilí, které boji s klíněnkou věnují a dobrovolníkům za veškerou pomoc. 

Dobrovolníci nám pomáhali vydatně. Děkujeme jim i fóru dárců, které pomoc většiny z nich zprostředkovalo. 

Letos se do ochrany jírovců společně s pracovníky Ekocentra Koniklec zapojilo již 43 dobrovolníků z ČSOB, České spořitelny, Kooperativy, Provident Financial a T-Mobile a další se chystají pomáhat v příštích dnech.

Svojí prací umožňují zvýšení počtu opakování sběru napadeného listí oproti tomu, když pracovníci Ekocentra Koniklec prováděli všechny práce vlastními silami. Pravidelné odstraňování napadeného listí je velmi podstatné pro omezení množství škůdců. Ti se totiž během sezóny stihnou vylíhnout ve třech až pěti generacích. Práce ve vnitroblocích Prahy 2 a Prahy 3 budou tedy probíhat až do prvních mrazů.

Pomoc firemních dobrovolníků pro nás zprostředkovává již od roku 2007 Fórum dárců ve spolupráci se sdružením Byznys pro společnost. Firemní dobrovolnictví je formou dárcovství, kdy firma poskytne veřejně prospěšné organizaci energii ve formě práce a času svých zaměstnanců. Tento typ dárcovství je významný proto, že jde o společnou podporu veřejně prospěšného sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem – zaměstnanci pomáhají svou energií a nasazením; firma pak hradí všechny náklady spojené s akcí.

Tímto dobrovolníkům i firmám, které jim umoňují nám pomáhat děkujeme!

Pracovníci Ekocentra Koniklec bojují proti klíněnce jírovcové, mohutně rozšířenému škůdci jírovce maďalu známého spíše jako kaštan, již od roku 1998. Zaměřují se především na sběr listí ve vnitroblocích na Praze 3, od roku 2007 i na Praze 2. K tomu se ale snaží pomáhat občanům v tom, aby se mohli do boje proti klíněnce také zapojit. Ti si do ekocentra mohou přijít nejen pro cenné rady, ale i pro speciální papírové pytle.

Co se tedy událo v letošní sezóně nového? Zatímco na Praze 2 jsou plánky vnitrobloků, podle kterých dobrovolníci i pracovníci ekocentra pracují, doplňovány průběžně – letos jich přibylo 10 – na Praze 3 se pracovalo do loňského roku podle zastaralého mapování Žižkova z roku 2002. To se letos změnilo, ve 35 vnitroblocích bylo provedeno nové mapování, jehož výstupem jsou pečlivé a přehledné plánky. Velkou měrou se na tom podíleli v časném podzimu firemní dobrovolníci, jejichž pomoc zprostředkovalo Fórum Dárců.
Ti pomohli i při samotném sběru listí, který probíhal od poloviny září přibližně do poloviny listopadu. Celkem má Ekocentrum Koniklec na starost více než 50 vnitrobloků na Žižkově a Vinohradech, ve kterých je potřeba sběr listí provádět vzhledem k tomu, že se za podzim může vylíhnout až 5 generací klíněnky, opakovaně.
Proto je také potřeba, aby se do boje proti klíněnce zapojili v co možná největší míře i sami občané. Měli by nejen častěji hrabat a k likvidaci odevzdávat listí obsahující zakuklené škůdce, ale i jinak přispívat k dobré kondici stromů. Jedním dobrým příkladem je vydatná zálivka, zvláště u stromů, které trpí nedostatkem srážek (ve vnitroblocích) nebo solením chodníků. Zájem občanů o tuto problematiku zaznamenali pracovníci Ekocentra Koniklec nejen na čtyřech informačních stáncích, které v sezóně pořádali. Velké množství dotazů a žádostí o papírové pytle obdrželi i e-mailem a telefonicky.
Veškeré aktivity Ekocentra Koniklec v boji proti klíněnce probíhají za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 3.

Problém klíněnky jírovcové není aktuální jen na podzim, kdy můžeme vidět důsledky napadení škůdcem. Pokud věnujeme stromům trochu času teď, na jaře, na podzim budou lépe připraveny škůdci odolávat.

Zalévejte je.

V zimě stromy trpí nedostatkem vláhy. Na jaře, kdy vytvářejí nové listy a kvetou, potřebují vody opravdu hodně. Navíc jsou některé stromy (poblíž chodníků, silnic) vystaveny zasolení půdy. To také pomůže vydatná zálivka vyřešit. Pamatujte, že jedna vydatná zálivka je účinnější, než deset malých.

Přihnojujte je, kypřete půdu.

Stromy ve vnitroblocích mají často nedostatek půdy obecně. Ta je navíc chudá na živiny. Často je ušlapaná tak, že do ní těžko může pronikat vzduch (i kořeny potřebují dýchat) a voda. Řešením je jírovce vhodným způsobem přihnojovat a půdu kypřit. Pozor na rozšířený omyl, že stromům prospívají psí výkaly a moč, ty jim naopak škodí!

Zvětšete jejich životní prostor.

Mnoho stromů ve vnitroblocích je obklopeno dlažbou nebo jinak omezeno ve svém růstu. Zamyslete se nad tím, jestli opravdu musí dlažba sahat až ke kmeni stromu, nebo jestli strom neomezují jiné zbytečné překážky.

Poraďte se s odborníky o možnosti postřiku.

Pokud už jste vyzkoušeli všechny výše zmíněné způsoby, jak jírovcům pomoci, nezapomínáte na podzimní hrabání napadeného listí a pořád ještě máte pocit, že by bylo dobré pro stromy udělat více, můžete vyzkoušet některý z dostupných postřiků.

Pozor, neodborný zásah může ohrozit životní prostředí a dokonce i obyvatele okolí, děti, psy apod. Proto raději kontaktujte odborníky (např. zahradnickou firmu) s žádostí o radu i pomoc. Více »

Letos nám opět díky Fóru dárců pomáhají dobrovolníci z různých firem. Do této chvíle u nás letos pracovalo téměř 50 dobrovolníků a podařilo se odstranit 239 pytlů listí ze žižkovských a 60 pytlů z vinohradských vnitrobloků.

I letos si u nás můžete vyzvednout speciální papírové pytle. Změnili jsme ovšem adresu a k dispozici jsme Vám nyní ve Chvalově ulici 11 na Praze 3. Ve středu od 10 do 15 hodin je Vám zde k dispozici přímo koordinátorka projektu. Schůzku v jiných termínech je možno si domluvit telefonicky nebo e-mailem. Více »

Ve dnech 26.9 , 29.9 , 2.10 , 3.10 nám při sběru listí vydatně pomohlo celkem 44 dobrovolníků z České spořitelny a ČSOB. Děkujeme forů dárců , které akci zprostředkovalo, oběma firmám i jednotlivým dobrovolníkům. Více »

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018