Ostatní

Projekt byl podán do řízení Otevřeného programu biodiverzity ČSOP, vzhledem ke značnému krácení prostředků a trvání na požadavcích plného rozsahu jsme podporu z programu nečerpali a práce prováděli dobrovolnickým způsobem.. Zaměřili jsme se na lokalitu Osinalické bučiny a lokality nacházející se v okolí trasy Dolní Vidim – Osinalické bučiny.

Zpráva o realizaci:

Cesta do Dolní Vidimi s cílem mapování zástupců čeledi vstavačovitých byla v roce 2004 podniknuta dvakrát, a to o víkendech 7- 9.5 a 28 – 30.5. Útočiště poskytla terénní základna ČSOP Koniklec. Odtud se vyráželo po žluté turistické značce do Osinalic a dále pak do Osinalických bučin.

Zde se vyskytují dvě nevelká území, na nichž jsou poměrně hustě koncentrované rostliny z čeledi vstavačovitých. Po bližším určení rostlin bylo zjištěno, že se jedná o Vztavač nachový. První území (A) o velikosti 7×7 metrů a druhé (B) cca 1,5×1,5 metrů jsou od sebe vzdálené necelých 10 metrů. Výskyt jedinců: na území A – 18 rostlin na území B – 4 rostliny.

Popis rostlin:

Celková výška 30 – 40 cm.
Délka květenství cca 8 cm.
Listy světle zelené, voskově lesklé a většinou poléhavé.
Květy lila-fialové barvy s až fuchsiově fialovými štětinami na bělavém pysku a okvětní lístky jako „přilbu“ hnědonachové barvy.

Rezervoár se nachází asi 200 metrů za obcí Dolní Vidim na úpatí severního svahu, který je tvořen zčásti lučními ekosystémy, ve vyšší poloze pak jehličnatým porostem.

Od asfaltové silnice Dolní Vidim-Osinalice je oddělen loukou, která je udržována místními obyvateli. Udržování vody v rezervoáru je v letních měsících zajištěno stínem jabloně, která však produkuje značné množství plodů zanášejících koryto. Rozměr rezervoáru je cca 6 m2. Podle zajištěných stop slouží zejména jako rochniště pro jedince druhu prase divoké (Sus scrofa). V teplejším období vidíme v rezervoáru čilý ruch způsobený četnými jedinci včely medonosné (Apis mellifera) z blízkých úlů. Podle pozorování jsme dospěli k názoru, že se jedná skutečně pouze o rezervoár. Voda sem stéká ze stráně a pro příznivé klimatické poměry se zde drží i v letních parnech a je hojně využívána divokou zvěří. V posledních letech evidentně docházelo k zanesení koryta. Výška vodního sloupce je v létě jen do 5 cm a to ještě pouze na okraji koryta v prohloubenější části.

Provedli jsme tedy prohloubení koryta v celé jeho délce s vnitřním převýšením, aby se voda v suchých obdobích držela alespoň v části prostoru a vysbírání plodů, které koryto zanáší. Dále budeme sledovat nejen koryto samotné, ale pokusíme se též o zmapování četnosti využití rezervoáru divokou zvěří. Více »

Rybník má rozlohu cca 16m2, výška vodního sloupce je max. 80 cm. Litorální pásmo s typickou rybniční pobřežní vegetací není vyvinuto. Břehy jsou místy zatravněny, místy jsou vysázeny trsy orobince úzkolistého (Typha angustifolia). Netvoří však zapojený porost. Na hladině v malé míře rdesno obojživelné (Polygonum amphibium) a okřehek menší (Lemna minor).

Na dobrou kvalitu vody ukazuje přítomnost bezobratlé fauny – ve větším množství byly zjištěny např. druhy potápník vroubený (Dytiscus marginalis), bruslařka obecná (Gerris lacustris) a vodoměrka štíhlá (Hydrometra stagnorum). Na okolní vegetaci jsme nalezli svlečky vážek, patřící především vážce ploské (Libellula depressa). Z měkkýšů je nejhojnější plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis), která je v rybníčku dokonce přemnožena – bylo napočítáno cca 200 jedinců.

Rybník je bez rybí obsádky, což skýtá dobré podmínky pro rozmnožování obojživelníků. V bezprostředním okolí vody bylo nalezeno asi 20 letošních jedinců skokana hnědého (Rana temporaria), dále od vody potom dospělá samice ropuchy obecné (Bufo bufo). V břehu rybníka byla objevena obsazená nora patřící hlodavci hryzci vodnímu (Arvicola terrestris).

Další pozorování bude vázáno zejména na období rozmnožování obojživelníků, které jsme v tomto roce z organizačních důvodů a značného množství prací na projektech v oblastech mimo CHKO Kokořínsko, nebyli schopni provést. Po provedení vybagrování rybníčku v minulých letech se zdá, že již nedochází ke znečišťování splachem odpadu z okolních domů. Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018