ZŠ 2. stupeň – terénní programy

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV  

Délka programu: 150 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: prosinec – 1. polovina března

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,

propiska, dle možnosti malý dalekohled

Cíl: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků. Trasa programu začíná v Tróji na břehu Vltavy a pokračuje po proudu řeky směrem k přívozu v Podbabě. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí práci se stativovým dalekohledem, mohou si s sebou přinést i vlastní binokulární dalekohled. Poznávání ptáků je doplněno povídáním o zajímavostech z jejich života a několika aktivizujícími hrami. Žáci se dozvědí o různých adaptacích vodních ptáků na různá životní prostředí, spárují samce a samice jednotlivých druhů a pochopí, k čemu v přírodě slouží pohlavní dvojtvárnost. Formou moderované konference se seznámí s problematikou konfliktu mezi ochránci a rybáři kvůli kormoránovi.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram/ bus Poliklinika Modřany/ zastávka bus Sídliště Libuš / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci na základě vlastních pozorování porovnají rostlinná a živočišná společenstva Modřanské rokle na dvou různých místech, přemýšlí o vlivu člověka na lesní ekosystém.

AnotaceProgram je zaměřen na lesní ekosystém přírodní památky Modřanská rokle. Žáci se vžijí do role badatelů – řeší různé úkoly z oblasti botaniky, zoologie, ekologie a geologické historie rokle. Cestou poznají typické rostliny (důraz na fenologii) a vzájemně si představí různé druhy stromů. Věnovat se budou také původním, nepůvodním a invazním dřevinám. Na dvou různých místech Libušského potoka odeberou vzorky vody a živočichů a na základě pozorování vyhotoví zprávu o kvalitě ekosystému a vlivu lidského managementu. Aktivity v programu posilují skupinovou práci a komunikaci žáků. Více »

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.180 min.   

Cena: 40 Kč/ 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody

Anotace: Jedná se o modelovou lokalitu, kde se žáci mohou seznámit s ekosystémem drobných tůní, nivního a lužního biotopu. Pracují ve skupinách a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek (entomologické pinzety, lupy, podběrákové síťky) zkoušejí lov a určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí. Na závěr si žáci získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci formou hry zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska). Více »

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci formou badatelské činnosti poznají ekosystém lužního a dubohabrového lesa včetně vlastností půdy.

Anotace: Trasa programu je lineární, probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Žáci prostřednictvím herních aktivit poznávají druhy stromů a jejich plody. Na příkladu Kunratického potoka pochopí, jak vznikají meandry a jaký je význam vody a zamokřených území v krajině. Na základě pozorování porovnají ekosystém a obyvatele lužního a dubohabrového lesa. Sesbírají půdní hmyz, vyzkoušejí si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Program se zaměřuje také na lesní půdu – žáci si ověří různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika vzorcích půdy.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV          

Délka programu: 135 min./ 180 min.

Cena: 35 Kč/ 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka bus Petýrkova (delší trasa končí na bus zastávce Zelené domky či IKEM)/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíle: Žáci poznají rozdíl mezi druhovou bohatostí v přírodním a v nepůvodním lese, naučí se pracovat s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

Anotace: Program žáky zavede do jednoho z největších pražských lesů. Zde se seznámí s běžnými druhy lesní fauny i flóry, zaměří se však podrobněji na bezobratlé.

Vyzkouší si „lov“ suchozemských živočichů a práci s entomologickými pinzetami a lupami. Podle nalovených vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a přirozeném lese. Blíže se seznámí i s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých pomocí lovicích sítěk a pokusí se tak určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě. Více »

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV  

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas: 150 min./ 180 min

Cena: 40 Kč/ 45 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou:zastávka bus Cílkova / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají floru a faunu lesoparku, porozumí jeho významu pro městské prostředí. V případě zájmu procvičí své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh podél stezky s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Program probíhá formou průzkumu neznámého lesa. Jednotlivé „vědecké týmy“ postupně sestavují závěrečnou zprávu do pracovního listu. Tato zpráva vyhodnocuje, k jakým účelům může lesopark sloužit a jak je důležitý pro městského člověka a ostatní organismy. Žáci zaznamenávají etapy průzkumu do mapy. Pomocí herních aktivit si uvědomí, jaký vliv má přítomnost zelené plochy na druhovou bohatost, jak les funguje coby estetický prvek a regulátor nepříznivých vlivů lidské činnosti ve městě. V delší verzi se žáci prostřednictvím lovu bezobratlých seznámí s úlohou těchto organismů v ekosystému lesoparku. Zájemci si mohou procvičit své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Balkán / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci porozumí tomu, jaký je význam sadu v městském prostředí, co je to sukcese a posílí své schopnosti vnímat přírodu všemi smysly.

Anotace: Tento opuštěný třešňový sad se nachází na pomezí Prahy 3 a 9. Lokalita již dávno přestala sloužit svému původnímu účelu, je ponechána vlastnímu vývoji a není nikterak udržována. Nachází se zde už převážně neplodící stromy a pozůstatky drobných zahrádek, kde lze nalézt druhy typické pro lidmi udržované pozemky. Pomocí těchto antropogenních „reliktů“ je možno žákům vysvětlit a ukázat sukcesi (přirozený vývoj).  Zároveň lze diskutovat o problému, jakou pozici sady a vinice zaujímaly dříve a jakou dnes. Program je veden především pomocí smyslových her, kde žáci samostatně i ve skupině poznávají, co ve starém sadu žije a roste a jaké vlivy na něj z okolí působí.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV, VMGES

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Klatov / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Žáci se seznamují s evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský háj“ z pohledu české i evropské územní ochrany přírody. Po celé trase programu rozpoznávají značení chráněných území a orientují se v mapě. Zopakují si, jak se mají na takovém území chovat. Při určování dřevin a lovu bezobratlých živočichů si vyzkoušejí, jak vypadá vědecká práce. Dozvědí se, k čemu slouží EIA (Posuzování vlivů lidské činnosti na životní prostředí) a proč se zpracovává. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, že nelze jednoduše narušovat přírodu, ale není ani snadné ji hájit. Navíc vnímají přítomnost vody v krajině a přemýšlejí o jejím významu pro kvalitu prostředí. Na závěr jsou seznámeni s pojmy biocentrum, biokoridor a interakční prvek, formou diskuse pochopí principy a důležitost Územního systému ekologické stability a vyzkoušejí si orientaci v satelitní mapě.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 135 min./ 150 min.

Cena: 35 Kč/ 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: Rotunda sv. Martina/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají faunu, floru a historii Vyšehradu. Objasní si význam Vyšehradu pro české národní povědomí. Seznámí se s hlavním problémem životního prostředí centra Prahy a navrhnou řešení.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh, který vede po náhorní plošině Vyšehradu. Žáci pracují ve skupinách a pomocí interaktivních metod se dozvídají o důležitých reálných i mytologických postavách spojených s Vyšehradem a poznávají tamní přírodu. Používají pracovní listy, orientují se v mapě, určují dřeviny a ptáky, se kterými se běžně setkávají ve městě. Dozvědí se, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jaké jsou možnosti jejich ochrany. U akátu bílého se zamyslí nad výhodami a nevýhodami výsadby nepůvodních dřevin ve městě a zjistí, co je invazní druh. Na závěr si žáci získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci navíc věnují problémům životního prostředí centra Prahy – provedou a vyhodnotí krátkou anketu a navrhnou řešení těchto problémů.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas: 135 min./ 150 min.

Cena: 35 Kč/ 40 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany/ propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají živočichy a dřeviny vyskytující se na Praze 3. Zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá a navrhnou, jak pomoci životnímu prostředí ve městech.

Anotace: Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují ve skupinách. V první části se seznámí s faunou a florou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin si vyzkoušejí hledat a určovat zdejší stromy, přičemž debatují o funkcích zeleně ve městě. Při hře poznají některé obratlovce žijící na Praze 3, zjistí, zda vyžadují ochranu a dozvědí se, co je pohlavní dvoutvárnost. Druhá část programu se věnuje zdrojům znečištění Prahy 3. Žáci si pomocí brainstormingu uvědomí civilizační problémy rozrůstajících se měst a v herní aktivitě si osvěží, jak správně třídit odpad. Žákovské skupiny sbírají v průběhu celého programu body, které v závěru vymění za indicie a zjistí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka. Delší verze programu se zabývá památným stromem a historickými zajímavostmi Prahy 3. Žáci se také dozvědí, co je ekosystém.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018