ZŠ 2. stupeň – vnitřní programy

RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, VKEGS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 8. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

Anotace: Žáci se prostřednictvím simulačních her v 1. části programu dozvědí, jaké statky a služby nabízí lidem planeta Země, proč jsou ohrožené, co je to globální problém a jaké je světové rozložení přírodních zdrojů. Ve 2. části vypracovávají v týmech myšlenkové mapy dvou globálních problémů dle vlastního výběru (změna klimatu, změna vodního cyklu, ztráta orné půdy, kácení deštných pralesů, úbytek biodiverzity a znečišťování prostředí odpady). Nad mapami diskutují a doplňují je o nové informace získané z herních aktivit. Ve třetí části programu se navíc dozvědí, jak souvisí globální problémy se vzrůstajícím počtem lidské populace na Zemi a se vzorci výroby a spotřeby. Uvědomí si tak, že jedním ze základních požadavků na řešení globálních problémů je spolupráce. Více »

RVP ZV:ČP, ČZ, ČS, ČSP, MJA, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.) / 180-210 min. v případě exkurze ve sběrném dvoře

Cena: 30 / 40 / 50 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna / zasedací místnost Pražské služby, a.s.

Poznámka : Program je možné absolvovat přímo v zasedací místnosti hlavního sídla Pražských služeb, a.s. a navázat na něj v přilehlém sběrném dvoře Pod Šancemi (Praha 3) exkurzí do sběrného dvora, technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně prohlídkou linky na třídění papíru.

Cíl: Žáci si rozšíří a zaktualizují své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklace odpadů

Anotace: V úvodu si žáci prostřednictvím matematických dovedností zopakují, jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé domácnosti řádně odpad separují. Poté se prostřednictvím skupinové práce seznámí s tím, jaké odpady lze odkládat na sběrný dvůr a jaké odpady podléhají zpětnému odběru výrobků. Více se dozvědí také o bioodpadu a o nebezpečném odpadu a pomocí názorných ukázek z domácnosti se seznámí s jejich nebezpečnými vlastnostmi a značením. Delší verze programu se věnuje svozu bioodpadu na území obce. Žáci si navíc zahrají hru, ve které se pokusí správně určit, která tvrzení oodpadech jsou správná a která jsou mýtus.

RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 8. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se orientují v problematice globálních klimatických jevů a posílí svou dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: Dvouhodinová varianta: Žáci se prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. Rozdělí se do skupin, které zastupují různé státy, a zpracovávají metodou I.N.S.E.R.T. novinové/internetové články o těchto třech klimatických jevech, jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních. Tříhodinová varianta: Žáci se v první části programu prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. V druhé a třetí části programu zpracovávají žáci ve skupinách, zastupujících různé státy novinové/internetové články o 6 klimatických jevech (ozonová díra nad Antarktidou, kyselé deště v severních Čechách, stoupání hladiny oceánu v Tichomoří, šíření druhů a nemocí z jihu na sever, výkyvy počasí v Indonésii a hladomory v Africe), jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních do podoby plakátů, které poté prezentují na „Světové konferenci o globálních změnách klimatu“.

RVP ZV: ČP, ČS, MJA, OSV, EV, VMEGS

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30 / 40 Kč

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá:školní učebna, s přístupem k internetu a s data projektorem/DVD přehrávačem/interaktivní tabulí

Cíl: Žáci získají znalosti o českých šelmách a o problematice přibývání nepůvodních druhů šelem na naše území nejen v souvislosti se změnami klimatu.

Anotace: Žáci, kteří se ve městě s mnoha šelmami nepotkají, jsou s nimi v programu seznámeni pomocí řady názorných videí. Prostřednictvím diskuse a skupinové práce s videi, obrázky a pracovními listy se dozvědí mnoho zajímavostí o 17 českých šelmách a o problematice přibývání nepůvodních druhů šelem na našem území. Druhá část programu simuluje konferenci o příchodu šakala do ČR, čehož jsou možnou příčinou klimatické změny. Žáci se vžijí do rolí různých zájmových skupin a prezentují své postoje před ostatními. Pokusí se navíc z odposlechu uhodnout, jaké zvuky šelmy vydávají. V delší verzi programu se žáci seznámí s našimi největšími a nejohroženějšími šelmami – medvědem, vlkem a rysem a uplatní matematické znalosti při výpočtu početního stavu šelem. Navíc se dozvědí, jak se při kontaktu se šelmou správně zachovat. Více »

RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci si osvojí tematiku pedosféry z ekologického a environmentálního hlediska.

Anotace: Půda je nedílnou součástí všech přírodních suchozemských ekosystémů. Z antropocentrického hlediska je půda základem pro pěstování všech plodin, které potřebujeme k životu. Její vznik a fungování však není samozřejmostí. V současné době je půda ohrožována nejen erozí a zástavbou, ale i nešetrným hospodařením. Žáci se v programu formou diskuse, interaktivních her a práce ve skupinách dozvědí, jak a z čeho půda vzniká, a že její nepostradatelnou součástí jsou i organismy, které hrají důležitou roli při vzniku půdy a při udržování půdní kvality. Žáci porozumí důležité roli půdy v ekosystémech. Nahlédnou ve zkratce do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a pokusí se vžít do rolí bio-zemědělců a kriticky zhodnotit různé přístupy k zemědělskému hospodaření.

RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, ČSP, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas a cena: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny),  30 / 40 Kč

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci získají znalosti kritérií, podle kterých se mohou při nákupu rozhodovat, tyto znalosti přímo aplikují v simulační hře a posílí tak své odpovědné spotřebitelské chování.

Anotace: Žáci se sami ocitnou v roli spotřebitelů, kteří jdou nakupovat a kteří se rozhodují podle daných kritérií (např. cena, zdraví, kvalita, životní prostředí). V diskusi vyjádří preference své rodiny. Prostřednictvím další aktivity se dozvědí, jak se vyznat v„éčkách“. Kromě toho se seznámí s jednotlivými obalovými materiály, jejich historií a životním cyklem. Poznají, jaké nové věci mohou vzniknout recyklací již použitých a nepotřebných obalových materiálů a v jakých provozech tyto nové věci vznikají. Delší verze programu je věnována diskusi o bioplastech a jiných ekologických obalových materiálech. Více »

RVP ZV:ČP, ČZ, ČS, ČSP, MJA, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 30 / 40

Věková skupina: 6. – 9. třída

Kdy program probíhá:březen – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Anotace: Formou simulační hry a následné diskuse se žáci seznámí se základními principy spotřebitelského chování. Rozdělí se na různé „typy“ lidí a pokusí se zařídit si domácnost podle svého charakteru a následně reflektovat, co je a není ekologicky šetrné. Nahlížejí problematiku i z ekonomické stránky, dozvědí se, jak hospodařit s vodou, elektřinou a teplem. Zamyslí se nad přepravováním po městě, ale i nad transportem na velké vzdálenosti. Žáci získají povědomí o tom, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí. Mohou poté nabyté znalosti přenést do svých rodin a domácností. Delší verze programu je obohacena o promítání tematického videa o balené vodě a způsobech čištění odpadní vody.


Obrázky:

RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, VKEGS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci získají přehled o problematice spojené s nedostatkem pitné vody a jejím znečišťování. Navrhnou řešení „globální vodní krize“.

Anotace: Žáci si v první hodině zopakují, kde se všude na Zemi nachází voda a proč je pro život tak důležitá. Při simulační hře na cestovatele si vyzkoušejí, jaké problémy přináší nedostatek pitné vody. Uvědomí si, že ne každá voda je pitná a získají informace o nemocech přenášených vodou. Poté se vžijí do role účastníků mezinárodního sněmu OSN o „Globální vodní krizi“ a v „expertních týmech“ prostřednictvím práce s textem, experimentu a dalších herních aktivit se seznamují se třemi případovými studiemi problémů s vodou (eutrofizace Brněnské přehrady, desertifikace ve střední Asii – Aralské jezero a ropná havárie v Mexickém zálivu). V delší verzi programu se žáci navíc seznámí s dalšími dvěma – třemi případovými studiemi (zaplavení Mikronésie z důvodu stoupání hladiny oceánu, nedostatek pitné vody v Etiopii, znečištění řek v ČR). Diskutují nad příčinami a důsledky těchto jevů a poté se zamyslí nad možnými řešeními daných problémů, které vypracují do podoby plakátů a vzájemně si je prezentují.

RVP ZV:ČP, ČZ, ČS, VKEGS,  OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 30 / 40

Věková skupina: 6. – 9. třída

Kdy program probíhá:leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci pochopí význam vody v krajině a v městském prostředí a souvislost mezi vodou, zelení a klimatem.

Anotace: Žáci si nejprve v kvízu zopakují, kde se všude na Zemi nachází voda, jak vypadá koloběh vody v přírodě a jak je narušován. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Druhá část navazuje na předchozí diskusi nad termosnímky Mostecka a Třeboňska. Program pokračuje názornou aktivitou, ve které se žáci seznámí s různými přírodními i umělými materiály a porovnají jejich retenční schopnost. Delší verze programu se věnuje problémům s vodou v městském prostředí. Žáci opět diskutují nad termosnímkem Prahy o úloze zeleně a vody ve městech. Sami si při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městech.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018