2. – 5. třída ZŠ – terénní programy

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Čas: 180 min

Cena: 45 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Cílkova / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Cíl: Žáci poznají obyvatele lesoparku a porozumí jeho významu pro městské prostředí. Procvičí svá těla na dřevěných tělocvičných prvcích.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh podél stezky s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Žáci se s lesoparkem seznámí prostřednictvím jednotlivých disciplín „lesní olympiády“, která je nejen sportovním kláním, ale zejména ukazuje, nakolik vládnou „lesními znalostmi“. Žáci poznají, že i les ve městě je bohatý na rostliny a živočichy, a dozvědí se, jak ochraňuje obyvatele města před nepříznivými vlivy znečištěného prostředí. V průběhu programu budou soutěžit za lesní olympijské týmy, z nichž nejlepší obdrží na konci programu diplom. Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 135 min./ 180 min.

Cena: 35 Kč/ 45 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram/ bus Poliklinika Modřany/ zastávka bus Sídliště Libuš/ pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci se vžijí do rolí zvířat a formou her se dozvědí o vzájemných vztazích zvířátek a ostatních organismů v lese.

Anotace: Program je zaměřený na les a jeho obyvatele. Každý žák si v úvodu vylosuje roli zvířete, ve které bude v herních aktivitách vystupovat a ujasní si tak vztahy jednotlivých druhů v ekosystému. Žáci se cestou dozvědí, jaké druhy stromů v lese rostou. V tůňce u Libušského potoka si vyzkoušejí lov vodní drobotiny. Trasa programu vede podél naučných tabulí, které informují o dalších zajímavostech Modřanské rokle. Kratší verze probíhá formou „tam a zase zpátky“, delší trasa je jednosměrná, 3 km dlouhá, začíná a končí na odlišných místech. V delší verzi si žáci navíc vyslechnou příběh o „lesním zabijákovi“ – akátu a uvidí, kde žili trilobiti. Více se budou věnovat i rostlinám a hmyzu.

Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Balkán / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Cíl: Žáci si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly, a poznají základní druhy léčivek a jejich použití.

Anotace: Tento opuštěný třešňový sad se nachází na pomezí Prahy 3 a 9. Lokalitu tvoří zelený ostrůvek uprostřed žižkovské zástavby a skýtá prostor pro spoustu smyslových her, jež tvoří osu celého programu. Žáci poznávají místo, které již dávno neslouží původnímu účelu a je dnes ponecháno vlastnímu vývoji. Vyzkoušejí si, že přírodu a své okolí mohou poznávat i jinak než pomocí badatelských metod. Přírodu okolo sebe si osahají, poslechnou a poznají, že v ní mohou nalézt mnohem více zajímavých věcí, než by se jim zdálo na první pohled. Jejich počínání v sadu budou sledovat neviditelní Strážci stromů, kteří žáky seznámí také s tím, jak příroda dovede prostřednictvím některých bylinek léčit.

Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv. propiska

Cíl: Žáci se seznámí se zamokřeným lužním lesem a jeho obyvateli, uvědomí si význam meandrů v krajině.

Anotace: Trasa programu probíhá přírodní památkou Údolí Kunratického potoka.

Celková délka trasy je 3 km, začíná a končí na odlišných místech. Program se zaměřuje na unikátní ekosystém lužního lesa a vznik meandrů. Žáci díky simulační hře pochopí význam meandrů pro samočisticí schopnost vody a zjistí, že niva není jenom sýr. Během programu plní žáci několik úkolů samostatně i ve skupinách, a poznají tak rozdílné prostředí i obyvatele suchého (dubohabrového) a mokrého (lužního) lesa. Prostřednictvím zážitkové lesní pedagogiky si každý žák najde vlastní „lesní poklad“. Žáci si také vyzkoušejí práci s lupou a entomologickou pinzetou při lovu suchozemských bezobratlých. Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají rostliny a živočichy vodního ekosystému, jejich vzájemné vztahy a vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek.

Anotace: Modřanské a Komořanské tůně představují modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, nivního a lužního biotopu. Pracují ve skupinách a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají organismy vázané na prostředí vody (vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce) a objevují význam lužního lesa (hra „Povodně“). Pomocí hydrobiologických pomůcek (entomologické pinzety, lupy, podběrákové síťky) zkoušejí lov vodních bezobratlých a s obrázkovým klíčem určují jejich názvy. Důraz je kladen na názornost, fenologii a učivo, které třída tou dobou probírá. Je možné zvolit jedno dominantní téma – např. migrace a rozmnožování obojživelníků, hnízdění ptáků, vodní rostliny apod.


Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: Rotunda svatého Martina/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci se seznámí s faunou, florou, historií a zdroji znečištění Prahy 2.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh, který vede po náhorní plošině Vyšehradu. Programem provádí mytologická postava Horymíra, který hledá svého koně Šemíka a za splněné úkoly dává žákům části poselství. Žáci pracují ve skupinách. Nejprve se pomocí mapy a kompasu zorientují v terénu. Pomocí didaktických her poznávají základní druhy stromů a ptáků, se kterými se běžně setkávají ve městě. Dozvědí se, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jaké jsou možnosti jejich ochrany. U akátu bílého si povědí, jaké jsou výhody a nevýhody výsadby nepůvodních dřevin ve městě. Na názorném obrázku vyznačí, které chování člověka je ohleduplné k přírodě a které bezohledné. Na závěr si vyzkoušejí třídění odpadu. Nejlepší skupina bude odměněna diplomem s portrétem Šemíka.

Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Čas: 150 min

Cena: 40 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Cíl: Žáci poznají živočichy a dřeviny vyskytující se v Praze 3. Zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá a dozvědí se, jak pomoci životnímu prostředí ve městech.

Anotace: Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Trasa programu vede podél tabulí naučné stezky. Žáci pracují ve skupinách. V první části se seznámí s faunou a florou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin si vyzkoušejí vyhledat a určovat zdejší stromy, přičemž debatují o funkcích zeleně ve městě. Na náhorní planině se seznámí s městskou částí Praha 3 a s historií parku Parukářka a Šibeničního vrchu. Poznají obratlovce žijící v Praze 3, zjistí, které druhy vyžadují ochranu a dozvědí se, co je pohlavní dvojtvárnost. Druhá část programu se věnuje hlavním zdrojům znečištění v centru Prahy. Prostřednictvím brainstormingu a herní aktivity si žáci uvědomí civilizační problémy rozrůstajících se měst. Skupiny sbírají v průběhu celého programu různé indicie, ze kterých se v závěru dozvědí, proč se Vrchu svatého Kříže vlastně říká Parukářka.

Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV, VMGES

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Blatov / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Cíl: Žáci získají základní znalosti o územní ochraně přírody a jejím značení a posílí svou citlivost k lesnímu prostředí.

Anotace: Žáci se seznamují s evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský háj“, zejména z pohledu územní ochrany přírody. Učí se rozpoznávat značení chráněných území, po celé délce trasy hledají značky a orientují se v mapě. Dozvědí se, co jsou to piktogramy a s těmi nejznámějšími z oblasti ochrany přírody se seznámí v herní aktivitě „puzzle“. Prostřednictvím prožitkových a smyslových aktivit vnímají krajinu okolo sebe a vžívají se do rolí obyvatel lesa. Poznávají tak konkrétní druhy dřevin a bezobratlých živočichů a společně si povídají o jejich typických rozpoznávacích znacích. Navíc si uvědomí, proč je důležité, aby byla krajina propojena přírodními oblastmi. U rybníků se dozvědí, jaký je význam vody v lesní krajině, a u krmelce důvod přikrmování lesní zvěře.


Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka bus Petýrkova/ zastávka bus IKEM nebo Zelené domky/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíle: Žáci v roli výzkumníků poznají běžné skupiny bezobratlých živočichů a pochopí, proč kůrovec může škodit v lese.

Anotace: Žáci se stanou členy přírodovědné výpravy Kunratickým lesem. 

Jako správní výzkumníci si svoje poznatky budou zapisovat do terénního zápisníku. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimli. Na souši i ve vodě si sami naloví běžné druhy bezobratlých. Přitom si vyzkoušejí práci s entomologickými pinzetami, lupami a podběrákovými síťkami. Porovnají mezi sebou rozdílná přizpůsobení suchozemských a vodních živočichů. Prostřednictvím her si osvojí základní potravní vztahy v lese a lépe porozumí problematice lýkožrouta (kůrovce). Trasa programu spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa. Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen , v návaznosti na přítomnost zimujících druhů

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska, dle možnosti malý dalekohled

Cíl: Žáci se seznámí s hlavními druhy vodních ptáků zimujícími na Vltavě, jejich projevy a způsobem života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků včetně kontroverzního kormorána velkého. Trasa programu začíná v Tróji, na břehu Vltavy a pokračuje po proudu řeky směrem k přívozu v Podbabě. Program je zaměřen na poznávání běžných i vzácnějších druhů vodních ptáků a nabízí proniknutí do tajů jejich života. Program obsahuje několik aktivizačních her. Žáci pracují převážně ve skupinách. Dozvědí se, jak jsou různé druhy adaptovány k životu u vody, všimnou si také pohlavního dimorfismu. Zjistí, proč se kormorán velký ocitl v nemilosti rybářů. Nejatraktivnější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí práci se stativovým dalekohledem, mohou si s sebou přinést i vlastní binokulární dalekohled.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018