SŠ – terénní programy

RVP ZV: ČP (Bi), ČZ (TV), OSV, EV

RVP SŠ: Přírodovědecké vzdělávání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Vzdělávání pro zdraví (Tělesná výchova), Člověk a životní prostředí

Délka programu:  180 min.

Cena: 45 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci porozumí významu zamokřených území v krajině, poznají obyvatele a ekosystém lužního a dubohabrového lesa včetně vlastností půdy.

Anotace: Trasa programu probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického lesa. Žáci prostřednictvím herních aktivit poznávají druhy stromů a jejich plody. Na příkladu Kunratického potoka pochopí, jak vznikají meandry a diskutují o významu vody a zamokřených území v krajině pro člověka i přírodu.  Na základě pozorování porovnají ekosystém a obyvatele lužního a dubohabrového lesa. Program se také zaměřuje na lesní půdu, žáci sesbírají půdní hmyz, vyzkouší si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Pokusí se najít důkaz vzniku humusu a vyzkouší si různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika vzorcích lesní půdy.

RVP G: ČP ( Bi) , ČZ (TV),  OSV, EV

RPV SŠ: Přírodovědné vzdělávání (Člověk a životní prostředí, Ekologie) , Vzdělávání pro zdraví (Tělesná výchova),  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kdy program probíhá: duben-červen, září-říjen

Čas: 180 min.

Cena: 45 Kč

Start a cíl: zastávka bus Blatov

S sebou: pevnou obuv, pláštěnku či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Žáci se seznamují s Evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský Háj“ z pohledu české i evropské územní ochrany přírody. Po celé trase programu rozpoznávají značení chráněných území a orientují se v mapě. Zopakují si, jak se mají na takovém území chovat.

Při určování dřevin a lovu bezobratlých živočichů si vyzkoušejí, jak vypadá vědecká práce. Dozvědí se, k čemu slouží EIA (Posuzování vlivů lidské činnosti na životní prostředí) a proč se zpracovává. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, že nelze jednoduše narušovat přírodu, ale není ani snadné ji hájit. Navíc vnímají přítomnost vody v krajině a přemýšlejí o jejím významu pro kvalitu prostředí. Na závěr jsou seznámeni s pojmy biocentrum, biokoridor a interakční prvek, formou diskuse pochopí principy a důležitost Územního systému ekologické stability a vyzkoušejí si orientaci v satelitní mapě

RVP ZV: ČP (Bi), ČZ(TV), OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 40 Kč

Kdy program probíhá: prosinec – únor

Start a cíl / S sebou: zastávka bus V Podbabě/ zastávka bus Zoologická zahrada /pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, lze-li, tak malý dalekohled

Cíl: Žáci získají přímou zkušenost s životem ptačích druhů zimujících na řece a rozvinou dovednost práce s dalekohledem.

Anotace: Trasa začíná obvykle na trojském břehu Vltavy proti zastávce autobusu V Podbabě (kam se třída dopraví místním přívozem) a dále pokračuje proti proudu řeky směrem k zoo.

Program je zaměřen na pozorování zimujících druhů ptáků, zejména kormoránů velkých, jejichž zimoviště na Císařském ostrově je nejlepší pražskou příležitostí ke sledování tohoto druhu při lovu i odpočinku. Také zde lze dobře dokumentovat konflikt člověk – hospodářské využití krajiny – ochrana konkrétního druhu. Lektor je vybaven stativovým dalekohledem, žáci si mohou donést vlastní malý dalekohled. V úvodu a na závěr si žáci zahrají pohybovou hru, která umožní zjistit rozsah jejich vědomostí týkajících se tématu, a podle času a počasí i aktivitu mapující vztah veřejnosti ke kormoránům.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018