SŠ – vnitřní programy

RVP G: ČP (Che, Bi, ), ČS (OSZ), ČZ (VZ),  OSV,  EV

RPV SŠ: Vzdělávání a komunikace v českém jazyce (Práce s textem a získávání informací),Společenskovědní vzdělání (Člověk a právo), Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí), Vzdělávání v informacích a komunikačních technologiích, Ekonomické vzdělávání, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna

Program je možné absolvovat přímo v zasedací místnosti hlavního sídla Pražských služeb a.s. a navázat na něj v přilehlém sběrném dvoře Pod Šancemi (Praha 3) exkurzím do sběrného dvora, technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně prohlídkou linky na třídění papíru.

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)/ 180-210 min. v případě exkurze ve sběrném dvoře

Cena: 30/40 /50Kč

Cíl:  Žáci si rozšíří a zaktualizují své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklaci odpadů.

Anotace: V úvodu si žáci prostřednictvím matematických dovedností zopakují , jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé  domácnosti řádně odpad separují.  Poté se prostřednictvím skupinové práce seznámí s tím, jaké odpady lze odkládat na sběrný dvůr a jaké odpady podléhají zpětnému odběru výrobků. Více se dozvědí také od bioodpadu a o nebezpečném odpadu a pomocí názorných ukázek z domácnosti se seznámí s jejich nebezpečnými vlastnostmi a značením.  Delší verze programu se věnuje svozu bioodpadu na území obce. Žáci si navíc zahrají hru, ve které se pokusí správně určit, která tvrzení o odpadech jsou správná ,a která jsou mýtus.

RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ),  OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie),  Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví), Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci se orientují v problematice globálních klimatických jevů a posílí svou dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: 

Dvouhodinová varianta: Žáci se prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisejícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. Rozdělí se do skupin, které zastupují různé státy, a zpracovávají metodou I.N.S.E.R.T. novinové články o těchto třech klimatických jevech, jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních.

Tříhodinová varianta: Žáci se v první části programu prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisejícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. V druhé a třetí části programu zpracovávají žáci ve skupinách, zastupujících různé státy, novinové články o 6 klimatických jevech (ozonová díra nad Antarktidou, kyselé deště v severních Čechách, stoupání hladiny oceánu v Tichomoří, šíření druhů a nemocí z jihu na sever, výkyvy počasí v Indonésii a hladomory v Africe), jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních do podoby plakátů, které poté prezentují na „Světové konferenci o globálních změnách klimatu“.

RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ), OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví),  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna (poznámka: Program je možné absolvovat v Technickém museu v Praze 6)

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci získají přehled o problematice spojené s nedostatkem pitné vody a jejím znečišťováním. Navrhnou řešení „globální vodní krize“.

Anotace: Žáci si v první hodině zopakují , kde všude se na Zemi nachází voda a proč je pro život tak důležitá. Při simulační hře na cestovatele si vyzkoušejí , jaké problémy přináší nedostatek pitné vody. Uvědomí si , že ne každá voda je pitná a získají informace o nemocech přenášených vodou. Poté se vžijí do role účastníků mezinárodního sněmu OSN o  „Globální vodní krizi“  a v „expertních týmech“  prostřednictvím práce s textem (metodou I.N.S.E.R.T.), experimentu a dalších herních aktivit se seznamují se třemi případovými studiemi problémů s vodou (eutrofizace Brněnské přehrady , desertifikace ve střední Asii – Aralské jezero a ropná havárie v Mexickém zálivu). V delší verzi programu se žáci navíc seznámí s dalšími dvěma – třemi případovými studiemi (zaplavení Mikronésie z důvodu stoupání hladiny oceánu, nedostatek pitné vody v Etiopii, znečištěni řek v ČR ). Diskutují nad příčinami a důsledky těchto jevů a poté se zamyslí nad možnými řešeními daných problémů, které vypracují do podoby plakátů a vzájemně si je prezentují.

RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ), MJA, OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Matematické vzdělání, Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví), Ekonomické vzdělávání, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna (poznámka: Program je možné absolvovat v Technickém museu v Praze 6)

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci pochopí význam vody v krajině a v městském prostředí a souvislost mezi vodou, zelení a klimatem.

Anotace: Žáci si nejprve v kvízu zopakují , kde všude se na Zemi nachází voda a jak vypadá koloběh vody v přírodě. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace  a sluneční energie. Druhá část navazuje na předchozí diskusi nad termosnímky z Mostecka a Třeboňska. Program pokračuje názornou aktivitou, ve které se žáci seznámí s různými přírodními i umělými materiály a porovnají jejich retenční schopnost. Dozvědí se, jak člověk reguluje vodní toky a narušuje koloběh vody v přírodě. Delší verze programu se věnuje problémům s vodou v městském prostředí. Žáci opět diskutují nad termosnímkem Prahy o úloze zeleně a vody ve městě. Sami si při skupinové práci vyzkouší, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městech.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018