Vodní škola

Již 4. ročník projektu! 

I letos pokračujeme v ekologizaci pražských základních škol v rámci projektu Vodní škola 2017/2018. V tomto školním roce se projektu účastní 3 základní školy, a to ZŠ Jílovská (Praha 4), ZŠ Veronské nám. (Praha 10)a ZŠ Školní (Praha 4). Na podzim roku 2017 se žáci 2. stupně ZŠ Jílovská a ZŠ Veronské nám. zúčastnili terénních exkurzí. Navštívili např. Muzeum pražského vodárenství a ČOV. Oproti minulým ročníkům navštívili žáci 9. tříd čistírnu odpadních vod v Horních Počernicích, kde je čekal zajímavý výklad a moc pěkně udělaný pracovní list.

Žáci ZŠ Školní se do projektu zapojí od ledna 2018, všechny tři školy nyní čekají vnitřní ekologické výukové programy s vodní tématikou.

Projekt byl podpořen hlavním městem Praha. 

I ve školním roce 2016/2017 proběhl projekt Ekocentra Koniklec Vodní škola. Projektu se zúčastnily dvě školy a to ZŠ Jana Wericha z Prahy 6 a ZŠ Chvaly z Prahy 20. Pojďme se společně podívat na průběh projektu, který proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Úvodní školení pedagogů

skoleni_pedagogu_janawerichaPrvním krokem projektu bylo proškolení pedagogů ve vodní tématice. Školení pedagogů na obou školách proběhlo hned z kraje září 2016 v přípravném týdnu pro učitele. Školení vedl náš zkušený lektor Mgr. Milan Chroust, který též přednášel na semináři Letní škola KUS v ZO ČSOP Veronica v Hostětíně na téma Hospodaření s dešťovou vodou. Nejprve se učitelé dozvěděli podrobnosti o projektu, jeho průběh a cíle a pak se zaměřili na změny vodního režimu v krajině a ve městech, na globální změny klimatu a na to, jakým způsobem tyto změny zmírnit. Prezentaci použitá na školení na obou školách je ke stažení zde.

Výukové moduly

Od září až do prosince 2016 probíhaly na ZŠ Jana Wericha a na ZŠ Chvaly jednotlivé výukové moduly. Pro žáky jsme připravili tato témata:  Voda ve světě, Voda v krajině, Voda ve městě, Voda v domácnosti a Voda ve škole. V rámci každého modulu absolvovali žáci terénní exkurzi a vnitřní výukový program.

Terénní exkurze

Šesté třídy v rámci modulu Voda a svět navštívily Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Exkurzi měli žáci i s výkladem, který připravili zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací.

Sedmé třídy v rámci modulu Voda a krajina navštívily zajímavou lokalitu PP Komořanské a modřanské tůně a absolvovaly zde terénní ekologický výukový program pod vedením lektorek Ekocentra Koniklec. Součástí terénního programu je i odchyt vodních bezobratlých, které si tak děti mohou zblízka prohlédnout, zakreslí si je do pracovního listu a poté je pustí zpět do vody.

Osmé třídy v rámci modulu Voda a město absolvovaly terénní exkurzi Příklady dobré a špatné praxe v Praze, které pro ně pro účely projektu připravil Mgr. Milan Chroust. Žáci se v rámci exkurze podívali do okolí školy, kde jim pan Chroust ukázal různá konstrukční řešení hospodaření s vodou ve městě. Při každé exkurzi navštívili žáci i zelenou střechu, kterou si tak mohli zblízka prohlédnout a dozvěděli se o jejich významu a o tom, jak zelené střechy fungují.

Deváté třídy se v rámci modulu Voda a domácnost podívaly do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Tento nevšední zážitek nám zprostředkovaly Pražské vodovody a kanalizace a žáci si tak mohli prohlédnout, jak ČOV funguje a poslechnout si poutavý výklad pana Lorence a jeho kolegů.

Vnitřní výukové programy

Poté, co žáci 2. stupně obou do projektu zapojených škol absolvovali terénní exkurze, následovaly v rámci jednotlivých modulů i vnitřní ekologické výukové programy na téma voda.

Pro žáky šestých tříd jsme připravili program Voda a svět aneb Velká objevná plavba, při kterém se žáci vžili do role mořeplavců a řešili problémy s vodou na některých kontinentech.

Sedmé třídy absolvovaly program Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?, při kterém se dozvěděly, jak je možné předcházet povodním. Samy si i vyzkoušely modelaci ideální „vodní“ krajiny a různých krajinotvorných opatření.

Osmé třídy si v rámci programu Voda a město aneb Vodní architekti vyzkoušely různé pokusy – například měření rozdílů teplot na zahřáté trávě a asfaltu či propustnost různých druhů materiálů.

Devátým třídám jsme připravily program Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou, při kterém skupiny žáků tvořily „rodiny“, které se snažily svůj model domu uzpůsobit tak, aby šetrně hospodařil jak s pitnou tak dešťovou vodou, a zároveň se musely vejít do omezeného rozpočtu jako v reálném životě.

Modul 5 aneb Voda ve škole

Žáci obou škol dostali pracovní listy, dle kterých provedli na školách audit spotřeby vody. Ten se týkal mytí rukou na školních záchodcích, úklidu a zalévání rostlin, kapajících kohoutků a spotřeby vody ve školní jídelně. Žáci audit spotřeby vody svědomitě vypracovali a během setkání „vodních týmů“ s námi jeho výsledky zhodnotili. Díky těmto aktivitám vznikly návrhy na úsporu pitné vody na škole. Vedení obou škol vybralo to nejvhodnější opatření a to se pak na školách zrealizovalo.

Na ZŠ Jana Wericha byly nainstalovány nové perlátory a vodovodní baterie. 

Na ZŠ Chvaly byl nainstalován systém dvojího splachování na WC, který ušetří spoustu litrů vody při splachování.

Žáci i pedagogové obou škol tedy úspěšně prošli projektem a mohli získat certifikát s titulem Vodní škola, který jim byl ke konci školního roku předán.

Certifikát Vodní školy – ZŠ Jana Wericha

Certifikát Vodní školy – ZŠ Chvaly

Na fotografie výsledných opatření se můžete podívat níže!

 

DSCF6399V roce 2015 proběhl projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a FZŠ Umělecká. Během školního roku 2015/2016 proběhl projekt ovšem ještě na dalších třech školách – ZŠ K Dolům, ZŠ Chmelnice a ZŠ Písnická. Jak tyto projekty probíhaly? Na všech školách nejprve proběhly moduly 1 – 4 – tedy terénní exkurze a vnitřní výukové programy o vodě. Poté se na každé škole vždy sešly Vodní týmy – tedy týmy odborníků – zástupci z každé třídy 2. stupně, kteří vymýšleli, jaké opatření na úsporu pitné vody či hospodaření s dešťovou vodou bude na škole vybudováno. Pro každou školu jsme měli díky Hlavnímu městu Praha připraveno 10 000 Kč. A jak to na jednotlivých školách dopadlo?

 

ZŠ K Dolům

Na ZŠ K Dolům žáci vybrali montáž adaptérů na pákovou baterii. Adaptéry jsou opatřeny infračerveným senzorem a fungují tedy jako fotobuňka- voda se spustí jen při vložení rukou do umyvadla. Škola tak může ušetřit dle výrobce až 70 % pitné vody. S vlastní instalací žáci sami pomáhali. Fotoreportáž z předávání certifikátu s titulem Vodní škola, který škola získala za účast v projektu, si můžete prohlédnout na stránkách Prahy 12.

 

ZŠ Chmelnice

Na ZŠ Chmelnice se bude zalévat dešťovou vodou! Žáci vymysleli instalaci sudů na školní zahradu a sami s realizací pomáhali. Jak to dopadlo, se můžete podívat na stránkách Prahy 3.

 

DSCF6410ZŠ Písnická

Poslední Vodní školou školního roku 2015/2016 byla ZŠ Písnická. Vodní tým měl nápadů spoustu, ale vzhledem k tomu, že na škole jsou vnitřní svody dešťové vody, byly naše možnosti omezené. Nakonec jsme vymysleli nejschůdnější řešení realizovatelné za daný finanční obnos. Na školním pozemku je spousta betonových ploch, jednu jsme se rozhodli alespoň trochu vylepšit velkými květináči. Voda tak neodteče z betonu přímo do kanálu, ale vsákne se do zeminy v květináčích a zůstane tak v malém vodním cyklu. Navíc se tím alespoň trochu ochladí mikroklima školy v parných dnech. Květiny se budou zalévat vodou nachytanou do velké nádrže pod střechou, což přispěje k dalšímu využití dešťové vody. Po instalaci opatření 29. 6. 2016 dostala škola také certifikát s titulem Vodní škola.

 

Všem Vodním školám děkujeme za účast a gratulujeme k úspěšnému zakončení projektu!

100_455124. 5. 2016 v 8.00 hod. byl ZŠ Chmelnice předán certifikát s titulem Vodní škola. Škola si jej zasloužila aktivní účastí v projektu Ekocentra Koniklec Vodní škola, který podpořil MHMP. Součástí projektu bylo i zřízení opatření na hospodaření s dešťovou vodou – umístění dvou velkých sudů na pozemek školy – s instalací pomohli sami žáci zapojení do projektu.

Cílem projektu Vodní škola je rozvoj environmentální gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogů, rodičů a veřejnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou a ekologizace provozu škol v téže oblasti.

V rámci projektu se žáci 2. stupně dozvěděli, proč je důležité šetřit pitnou vodou a dobře hospodařit i s vodou dešťovou. Během školního roku absolvovali na toto téma 4 výukové moduly s názvy Voda ve světě, Voda v krajině, Voda ve městě a Voda v domácnosti. Součástí každého modulu byla terénní exkurze (např. exkurze do ÚČOV) a výukový program, který ukázal na danou část problematiky. Žáci též vypracovali domácí úkoly, které měly charakter pozorování.

DSCF5944 (1)Poté, co žáci absolvovali zmíněné moduly, následoval modul nazvaný Voda ve škole. V rámci tohoto modulu vytvořili žáci skupinu odborníků, zohlednili dosavadně nabyté vědomosti a navrhli opatření na hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy, které spolu se zástupcem ředitele školy Petrem Jarošem sami objednali a nainstalovali. Na školní zahradě byly na okapech zřízeny odbočky do sudů a žáci zde 2 velkésudy umístili. Za zbylé peníze byly nakoupeny úsporné perlátory.  Za úspěšné dokončení projektu byl žákům předán certifikát s titulem Vodní škola.

Mgr. Tereza Součková

tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz

+420 774 497 378


Člověk svojí činností a systematickým přetvářením přírodní krajiny na krajinu kulturní urychluje odtok dešťové vody z území a narušuje tím tzv. malý vodní cyklus. Průvodní jevy rozpadu malého vodního cyklu jsou narůstající extrémy počasí, postupný pokles zásob podpovrchové vody, častější povodně, prodlužování období sucha a prohlubování nedostatku vody v území. Záměrnou lidskou činností (zavodňování území) můžeme toto narušení zvrátit. Pomocí plošného zadržování dešťové vody v krajině a umožnění jejího vsaku a výparu lze dosáhnout obnovení malého vodního cyklu nad územím a zásadně změnit trend vývoje klimatických podmínek – zvrátit současný trend regionálního oteplování, zmírnit extrémní projevy počasí a zabezpečit růst zásob vody v území (Kravčík a kol. 2007).

Zdroje: Kravčík a kol. (2007): Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018