Starší projekty

Desatero ekoprogramů na klíč

Projekt „Desatero ekoprogramů na klíč“ vznikl na základě poptávky zejména pražských základních škol po více typech „vnitřních“ ekologických výukových programů, které nabízí naše ekocentrum Koniklec. Do roku 2007 jsme totiž poskytovali „pouze“ tři ekoprogramy: „Tajemství lesa“, „Životní prostředí Prahy 3“ a „Životní prostředí Prahy 2“. Podstatnou zásluhu na úspěšném ekoprogramu mají zajímavé, kvalitní a originální pomůcky, které jsou v současné době velmi obtížně zajistitelné. Hlavní náplní projektu byla proto výroba 200 herních souprav (od každého typu ekoprogramů 20 kusů) se všemi potřebnými pomůckami a kompletním návodem ekoprogramů tak, abychom mohli programy realizovat nejen v našem ekocentru, ale aby mohly tyto kompletní „balíčky“ s ekoprogramy od nás zlevněně nakupovat nejen jiná ekocentra, dětské oddíly, organizace pracující s dětmi a mládeží, ale i početnější rodiny. Projekt probíhal od ledna 2007 do ledna 2008.

Exkurze do provozů na zpracování odpadu

Řadu let Ekocentrum Koniklec realizovalo ve spolupráci s Ekodomovem exkurze do provozů na zpracování odpadu. Školy se v rámci exkurzí mohly podívat například do čističek odpadních vod, skládek odpadů či třídíren odpadu a mohly tak naleznout řadu možností, jak v praxi vhodně demonstrovat probírané učivo týkající se moderního zacházení s odpady se zaměřením na recyklaci nebo jiné využití. Tento komplexní zážitek z několika typů provozoven měl žáky inspirovat k zamyšlení nad tím, který způsob nakládání s odpady je nejefektivnější.

Homo sapiens sapiens

Smyslem projektu Homo sapiens sapiens bylo naučit děti formou simulačních her, osvojením praktických dovedností a kontaktů s realizací projektů ochrany přírody, pozorovat přírodu a životní prostředí, pochopit a popsat problematiku, v diskusi vyslovit své názory a pokusit se společně najít řešení a východiska ve vztahu k přírodě, společnosti a životnímu prostředí. Formou her si děti osvojily řadu ekologických témat, získaly cenné informace o přírodě, souvislostech a vztazích v ní, učily se vnímat přírodu všemi smysly, naslouchat ji a respektovat ji. Exkurze a pozorování v praxi umožnily dětem propojení teoretických znalostí s konkrétním provedením v jednotlivých lokalitách a oborech.

Ke stažení: publikace Homo sapiens sapiens

Hřiště – 7

V rámci pořadu Hřiště 7 odvysílala v roce 2009 Česká televize ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec 6 dílů věnovaných ekologii. Díly byly zaměřené na třídění odpadu, ekoznačky na obalech, šetrné nakupování, éčka v potravinách, hospodaření s pitnou vodou a piktogramy.

Město do kapsy

Projekt „Město do kapsy“ vznikl v roce 2009 a byl pilotně testován v roce 2010 na dvou základních školách.  V roce 2011 se zapojilo dalších pět škol. Projekt nabízí základním školám deset projektových dní, jejichž prostřednictvím se žáci v průběhu školního roku blíže seznamují s městem či městskou částí, ve které se škola nachází.  Projekt byl později zúžen a rozpracován pro městské části Praha 2, 3 a 12.

Pražské KUZLE

V rámci projektu Pražské KUZLE (KUdy Za Lokální Ekologií) realizovaného v roce 2009 byla členy ZO ČSOP Koniklec se sídlem na Praze 3 sepsána publikace sloužící pedagogům pracujícím s dětmi jako návod pro výlety po hlavním městě a jeho okolí do ekologicky zajímavých lokalit. Jedná se především o muzea, skanzeny, přírodní památky, ekologické provozy, ale i skládky, spalovny či sběrny odpadů.

Ke stažení: Publikace Pražské KUZLE

Tajemství lesa

Projekt Tajemství lesa vznikl po úspěšném projektu Homo sapiens sapiens jako přirozená snaha naší organizace o pokračování ucelené a cílevědomé ekologické výchovy v našem oddíle mladých ochránců přírody Koniklec. Na rozdíl od svého průkopníka se však neomezil pouze na členy oddílu, ale byl poté upraven tak, aby mohl být praktikován i v družinách několika základních škol na Praze 3. Tento projekt se také od svého předchůdce, který byl tematicky velmi široký, lišil svým konkrétním zaměřením na ekosystém lesa. Vycházeli jsme z toho, že na modelovém příkladu dětem známého ekosystému lesa lze dobře ukázat řadu ekologických zajímavostí, souvislostí a pojmů. V tomto „druhém díle“ jsme se také snažili vymyslet, co nejvíce vlastních originálních her a minimalizovat množství her klasických a všeobecně známých. Projekt byl realizován od září 2004 do prosince 2006.

Ke stažení: publikace Tajemství lesa

Voda, my a Praha 3

Projekt Voda, my a Praha 3, který finančně podpořila MČ Praha 3, je rozšíření jednodenního tématu „Voda“ v rámci projektu Město do kapsy na 4 projektové dny týkající se této problematiky. Žáci se během 4 dní mohou věnovat problematice vody hlouběji a podrobněji oproti jednodennímu projektu Město do kapsy.

Metodiky ke stažení

Voda, my a Praha 12

Projekt Voda, my a Praha 12, který finančně podpořila MČ Praha 12, je rozšířením jednodenního tématu „Voda“ v rámci projektu Město do kapsy na 3 projektové dny týkající se této problematiky. Žáci se během 3 dní mohou věnovat problematice vody hlouběji a podrobněji oproti jednodennímu projektu Město do kapsy.

Metodiky ke stažení

Pomůcky k metodikám ke stažení


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018